V dňoch 26. až 28. októbra 2023 predseda ÚSŽZ Miloš Koterec a pracovníčka strategicko-politického odboru ÚSŽZ zodpovedná za krajanskú kultúru Milina Sklabinská navštívili viaceré komunity dolnozemských Slovákov v Maďarsku a v Srbsku. Po stretnutiach so zástupcami maďarských Slovákov v Slovenskom Komlóši a Békešskej Čabe sa delegácia úradu presunula do vojvodinských regiónov Sriem a Banát, ale aj do báčskej osady Kysáč, ktorá len prednedávnom oslávila 250. výročie príchodu Slovákov do tejto obce.

V piatok 27. októbra predsedu ÚSŽZ privítali richtár Kysáča Ján Vozár, predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík a správca Galérie Slovenského národného domu v Kysáči Michal Madacký. V mene mestskej správy mesta Nový Sad sa k delegácii pridala aj poslankyňa mestského zhromaždenia Milana Arňašová. V rozhovore sa prítomní zhodli na tom, že spolupráca slovenských zahraničných komunít s partnerskými mestami a obcami zo Slovenska, ktorá by bola podporená Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v oblastiach, v ktorých má kompetencie, môže priniesť značné benefity pre miestnych občanov. Hostitelia informovali o príprave fotomonografie, ktorá má zachytiť aktuálny slovenský život Kysáča a následne sa pochválili len prednedávnom odhalenou drevenou sochou, ktorá symbolizuje príchod Slovákov do Kysáča. V Slovenskom národnom dome, ktorý je sídlom niekoľkých združení v Kysáči (MOMS Kysáč, Umelecký spolok Michala Geržu a Kultúrno-umelecký spolok Vladimíra Mičátka a Galéria SND) si predseda pozrel výstavu obrazov amatérskej maliarky Zuzany Petruškovej a z rúk Jána Vozára si prebral ďakovný list, ktorý bol ÚSŽZ udelený za výnimočný prínos k zachovaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku pri príležitosti 250. výročia príchodu Slovákov do Kysáča.
Predseda sa následne zúčastnil osláv Dňa Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči, v ktorej ho privítal riaditeľ školy Miloš Krstovski spolu s aktuálnym a bývalým učiteľským kolektívom. Bola to príležitosť zoznámiť sa aj s bývalým riaditeľom školy, predsedom MOMS Kysáč a čestným predsedom Matice slovenskej v Juhoslávii, dnes už 88-ročným Rastislavom Surovým, ktorý sa predsedovi ÚSŽZ poďakoval za podporu, ktorú Slovenská republika poskytuje Slovákom vo Vojvodine s cieľom ochrany ich slovenskej identity.

 

Po obhliadke súkromnej zbierky vzácnych písomností, ktoré má vo vlastníctve predsedníčka Spolku kysáčskych žien Ľudmila Berediová Stupavská, sa predseda presunul do Sriemu, kde navštívil Ústredný archív Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Starej Pazove. Tento archív dnes vlastní tisíce archívnych jednotiek, ktoré sú uložené na historickej fare, v ktorej žil a pracoval evanjelický farár a zároveň významný slovenský dramatik Vladimír Hurban Vladimírov. Práve pozostalosť po hurbanovskej rodine tvorí základ tejto vzácnej zbierky, a jej nadstavbu tvoria vzácne archiválie dokumentujúce históriu vojvodinských Slovákov. Osobitne sa pýšia vzácnym exponátom – paličkou, o ktorú sa kedysi opieral Jozef Miloslav Hurban. Predsedu privítal Igor Feldy, farár evanjelického cirkevného zboru v Starej Pazove, Katarína Verešová, archivárka, ktorá už roky na dobrovoľnej báze spracúva archív, kurátor cirkevného zboru Pavel Macho a staropazovský spisovateľ Martin Prebudila. Vypuklým problémom tejto ušľachtilej činnosti je fakt, že budovu starej hurbanovskej fary je potrebné odvlhčiť a vytvoriť lepšie podmienky na ochranu vzácnej a jedinečnej zbierky. Tento problém by mal byť prioritne riešený v nastávajúcom období.

 

Predseda ÚSŽZ sa následne zúčastnil otvorenia 53. ročníka divadelnej prehliadky Slovákov vo Vojvodine Divadelný vavrín, ktorá prebieha v staropazovskom Dome kultúry. Pred tým, ako odštartoval program – otvorenie výstavy fotografií Slovenského vojvodinského divadla a následne inscenácia predstavenia Kamenný chodníček Ferka Urbánka v podaní jediného profesionálneho slovenského divadla v Srbsku, si predseda obzrel miestnosti Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, kde ho privítala predsedníčka SKUS Libuša Lakatošová, tiež ďalší predstavitelia miestnych organizácií – Zdenko Uheli, predseda MOMS Stará Pazova, Alexander Bako, v mene Centra pre kultúru v Starej Pazove, Boris Babík, predseda Miestneho spoločenstva Stará Pazova a mnohí ďalší.  Na začiatku otváracieho programu sa prítomným prihovorili L. Lakatošová, D. Petráková, predsedníčka NRSNM a tiež predseda ÚSŽZ M. Koterec, ktorý  vo svojom príhovore vyzdvihol skutočnosť, že kultúra tvorená za hranicami Slovenska je integrálnou súčasťou kultúry celoslovenskej a že Slovensko si počiny vo všetkých oblastiach umenia a kultúry vojvodinských Slovákov vrátane divadla mimoriadne váži a oceňuje.

 

Sobotná návšteva Kovačice a Padiny bola zameraná hlavne na investičné projekty, ktoré sa aktuálne v tomto prostredí realizujú. Predseda si v spoločnosti predsedu Okresu Kovačica Jaroslava Hrubíka a jeho zástupkyne Mariany Melišovej pozrel predovšetkým Dom kultúry v Padine, v ktorom aktuálne naplno prebiehajú rekonštrukčné práce. Ide o stavbu, ktorá pred niekoľkými rokmi utrpela škody pri rozsiahlom požiari. ÚSŽZ rekonštrukciu finančne podporil a očakáva sa, že prispejú aj srbské úrady a tým sa práce na jej ukončení podstatne urýchlia. Ďalším investičným projektom je takmer dokončená sanácia omietky kostola v Kovačici, projekt zastrešuje cirkevná správa na čele so zborovým farárom Martinom Bajzom a za recipročnej podpory zo strany srbských úradov aj ÚSŽZ.  Súčasťou obnovy bolo aj reštaurovanie organu, ktorý sa aj vďaka zbierke Adoptuj si svoju píšťalu rozšíri o ďalšie registre a stane sa tak jediným koncertným nástrojom v okolí.
Predseda ÚSŽZ si následne pozrel aj dom, v ktorom kedysi krátko žil Dr. Janko Bulík, prvý predseda Matice slovenskej v Juhoslávii. Tento dom bol vďaka dotácii z ÚSŽZ kúpený a odovzdaný združeniu Memoriálne stredisko Janka Bulíka na využitie. Po náhlej smrti Pavla Baláža, ktorý bol srdcom tejto iniciatívy, sa o realizáciu jeho vízie budú starať členovia tohto združenia na čele s Jánom Dišpiterom. Predseda si pozrel aj Dom kultúry v Kovačici, kde sa stretol s riaditeľom Jánom Tomášom ako aj Pamätný dom Martina Jonáša, ktorého zbierku predstavila riaditeľka Obecnej galérie v Kovačici Anna Žolnajova Barcova. Záver návštevy tak patril svetovo známej kovačickej insite, ktorá sa už roky uchádza o zápis do Reprezentatívneho zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Predseda v tom zmysle navštívil Obecnú galériu, ktorá si v minulom roku pripomínala 70. výročie prvej spoločnej výstavy kovačických maliarov, a v ktorej je uložený najväčší počet originálnych diel najväčších mien kovačickej insity. V rozhovoroch s riaditeľmi galérie Babka Pavlom Babkom a Galérie naiva ArtKult Máriou Raspírovou sa zamerali na to, v akej miere je Kovačica pripravená na zápis do Reprezentatívneho zoznamu, resp. na podstatné zvýšenie záujmu po propagácii tohto fenoménu v najširších svetových meradlách. Početné stretnutia len potvrdili skutočnosť, že kultúra vojvodinských Slovákov má silné základy a na týchto základoch je aj dnes založená ich ochrana, zachovanie a rozvoj.

 

Foto: ÚSŽZ, Michal Madacký