Vo štvrtok 4. apríla 2024 v Bratislave zasadala Školská komisia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) aj za účasti novej predsedníčky úradu Dagmar Repčekovej. Prezenčne sa zasadnutia komisie zúčastnili zástupcovia vzdelávacích centier a víkendových škôl z Nemecka, Veľkej Británie, Írska, Švajčiarska, Talianska a Cypru. Online sa pripojili ďalší zástupcovia centier z Kanady, Veľkej Británie a Francúzska.

Zasadnutie zhodnotilo činnosť a aktivity školskej komisie – Sekcie pre západnú Európu a zámorie v roku 2023. Činnosť vzdelávacích centier v uplynulom roku bola koordinovaná združením ISEIA.

ÚSŽZ, v kontexte implementácie novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – 2026, v spolupráci s ISEIA a v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a mládeže SR venovali v priebehu roku 2023 pozornosť najmä riešeniu otvorených otázok o možnostiach vysielania slovenských študentov na stáže do slovenských centier v zahraničí. K tejto tematike zasadala aj pracovná skupina v októbri 2023. Sme veľmi radi, že sa podarilo nastaviť spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela v tejto oblasti a očakávame vyslanie stážistov z univerzity do centier vo Francúzsku a na Cypre. Ďalšou nemenej dôležitou témou ostáva akreditácia vzdelávacích centier v zahraničí, ktorá súvisí aj s vykonávaním rozdielových skúšok žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí. V uvedených témach je kľúčová spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a mládeže SR a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže SR, ktorí mali na rokovaní komisie niekoľko zástupcov. Z ich strany zazneli podporné stanoviská k zlepšovaniu postavenia slovenských vzdelávacích centier v zahraničí a ochota upraviť problematiku vzdelávania Slovákov v zahraničí aj po legislatívnej stránke. Na základe odporučení komisie bude ÚSŽZ opäť iniciovať stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a mládeže SR s cieľom vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude rokovať o návrhu novelizácie školského zákona v oblasti uvedenej problematiky.

ÚSŽZ podporuje aj hľadanie možností zapojenia slovenských detí v zahraničí do existujúcich schém podpory neformálneho vzdelávania pre slovenské deti, ako sú súťaže a olympiády. Zástupcov MŠVVaM SR a NIVAM teší veľký záujem slovenských centier v zahraničí o zapájanie sa do žiackych súťaží na Slovensku, čo by mohlo byť vzájomným obohatením pre všetky deti, a tiež by prispelo k zvyšovaniu povedomia o existencii talentovaných slovenských detí za hranicami SR.

Zástupcovia ministerstva školstva informovali aj o doplnení a sprehľadnení informácií o vzdelávaní Slovákov žijúcich v zahraničí na stránke MŠVVaM SR. Informácie a kontakty pre Slovákov žijúcich v zahraničí sú zverejnené na odkaze: https://www.minedu.sk/slovensky-jazyk-a-slovaci-v-zahranici/

Na zasadnutí školskej komisie sa zúčastnili a prezentovali aj hostia z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobiaci na pracoviskách, ktoré spolupracujú s krajanskými žiakmi, študentami a učiteľmi po celom svete.

Zástupcovia centier ocenili formy podpory, ktoré poskytuje Slovenská republika pre slovenské deti v zahraničí, či už sú to podujatia MŠVVaM SR pre krajanov v priebehu roku, letné tábory poskytované zo strany ÚSŽZ v letných mesiacoch a najmä dotácie pre oblasť vzdelávania, ktoré poskytuje na ich projekty Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.