Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády SR (VAIA) vyhlásila 31.8.2023 výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou vo výške 1,6 mil. eur. Cieľom je budovanie vzťahov so Slovákmi v zahraničí za účelom zvýšenia ich povedomia o príležitostiach a využitia ich cenného know-how pre modernizáciu Slovenska. 

Cieľom výzvy je predovšetkým podpora podujatí na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská diaspóra. Podľa predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora sa talent a zmiernenie úniku mozgov do zahraničia pridlho nepovažovali za potrebné na to, aby Slovensko dokázalo zvládnuť výzvy dnešnej doby. Podľa jednej zo štatistík, „22 % vysokoškolákov študuje v zahraničí a menej ako polovica sa chce vrátiť. Nemáme inú možnosť ako zmeniť prístup k talentu, inováciám a budúcnosti,” vyhlásil Ľ. Ódor. Pre potreby výzvy sa za príslušníka slovenskej diaspóry pokladá fyzická osoba žijúca v zahraničí, ktorá má väzbu na Slovensko, pričom nemusí byť občanom Slovenskej republiky. Sú to najmä ľudia, ktorí v posledných desaťročiach odišli z ekonomických dôvodov, alebo študenti a stážisti, u ktorých sa krátkodobý pobyt v zahraničí zmenil z profesionálnych či súkromných dôvodov na trvalé vysťahovanie sa.  

Podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti (POO) a využívanie eurofondov Lívia Vašáková doplnila: „Slovensko je malá krajina, a preto si nemôžeme dovoliť plytvať talentom. Odchod talentovaných ľudí do zahraničia však môžeme vnímať aj ako príležitosť, ak sa vrátia späť na Slovensko a  nadobudnutými skúsenosťami posilnia ľudský kapitál. Preto sa v pláne obnovy snažíme motivovať Slovákov žijúcich zahraničí, aby sa zaujímali o lepšiu budúcnosť našej krajiny. Verím, že projekty podporené touto výzvou inšpirujú k návratu čo najviac z nich,“ uviedla. Celková alokácia výzvy je 1,6 mil. eur (vrátane DPH 1,75 mil. eur). Výška grantov sa môže pohybovať od 100-tisíc do 200-tisíc eur. Maximálna intenzita pomoci je 100 % z prostriedkov POO. Prihlásiť sa do výzvy môžu neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, združenia občanov, záujmové združenia právnických osôb a združenia fyzických a právnických osôb, vysoké školy, výskumné inštitúcie, a podnikateľské subjekty, ktoré vznikli najneskôr k 1.1.2021 a majú sídlo v Slovenskej republike. 

Podľa Michaely Krškovej, generálnej riaditeľky VAIA, cieľom nie je len návrat ľudí zo zahraničia: V rámci tejto výzvy môžu Slováci v zahraničí prispieť k celkovému zlepšeniu smerovania krajiny, či už svojimi skúsenosťami z podnikateľskej, výskumnej alebo manažérskej oblasti. Evidujeme množstvo občanov Slovenska, ktorí sa napriek dlhodobému pobytu v zahraničí aktívne angažujú v dianí alebo hľadajú príležitosti zmysluplného zapojenia sa na Slovensku. Výzva podporuje typy podujatí ako napríklad konferencie, semináre, workshopy, školenia, letné školy, webináre, diskusie, akceleračné programy a digitálne platformy, ktoré by obsahovali informácie dôležité o možnostiach návratu na Slovensko, ponuky pracovných miest, možnosti spolupráce s organizáciami na Slovensku. Každé podporené podujatie musí byť zamerané aspoň na jeden z týchto 4 cieľov: pobytová legislatíva a občianstvo na Slovensku, internacionalizácia akademického sektora, oblasť výskumu a inovácií a kariérne príležitosti na Slovensku. 

Žiadatelia môžu podávať svoje projekty do 30.11.2023. Proces hodnotenia projektov bude dvojkolový: posúdenie splnenia formálnych kritérií projektu a odborné hodnotenie projektu. VAIA pripraví pre záujemcov o informácie k výzve online seminár. 

Link na výzvu 

 

Termín otvorenia výzvy: 31.8.2023
Termín uzavretia: 30.11.2023

Alokácia: 1 754 080 €, z toho: 

 • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 1 600 000 € 
 • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 154 080 €

Maximálna výška podpory:

 • Od 100 000 € do 120 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 15 podujatí.
 • Od 120 000 € do 140 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 18 podujatí.
 • Od 140 000 € do 160 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 19 podujatí.
 • Od 160 000 € do 180 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 23 podujatí.
 • Od 180 000 € do 200 000 € (vrátane) je povinný realizovať min. 26 podujatí.

Žiadateľ môže zrealizovať aj viac podujatí, ako je uvedené vyššie.

Oprávnení žiadatelia:

 •  Neziskové organizácie v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov;
 • Nadácie v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ;
 • Neinvestičný fond v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NRSR č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ;
 • Združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ;
 • Záujmové združenia právnických osôb a združenia fyzických a právnických osôb založené podľa § 20i ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • Verejné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení́ neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“);
 • Štátne vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. b) zákona o VŠ;
 • Súkromné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. c) zákona o VŠ;
 • Verejné výskumné inštitúcie v zmysle zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení́ neskorších predpisov;
 • Slovenská akadémia vied v zmysle zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení́ neskorších predpisov;
 • Právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Dátum vzniku žiadateľa musí byť najneskôr k 1.1.2022 vrátane. Za dátum vzniku sa považuje dátum uvedený v príslušnom registri. V prípade, ak žiadateľ vznikne po tomto termíne, bude považovaný za neoprávneného.
Sídlo žiadateľa musí byť v Slovenskej republike.

Vykonávateľ: Úrad vlády SR
Kontakt: diaspora@vlada.gov.sk
Komponent POO: 10
Stav: otvorená 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

 

O VAIA  

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vznikla v októbri 2021 ako vykonávateľ Komponentu 9 a Komponentu 10 Investície 2 Plánu obnovy a odolnosti so zodpovednosťou za reformu riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácii. Jej úlohou je reformovať štátnu podporu výskumu a inovácií. VAIA je zároveň sekretariátom a výkonnou zložkou Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.