Ján Varšo otvoril v Banskej Štiavnici Tvorivú školu žurnalistiky ÚSŽZ – Ateliér fotografie venovaný Dežovi Hoffmannovi, fotografovi Beatles

V Rytierskej sále banskoštiavnického Starého zámku sa na pravé poludnie konala v pondelok 11. septembra slávnosť otvorenia Tvorivej školy žurnalistiky 2017, v osemdňovom programe ktorej sa zúčastňuje (od 8. do 16. septembra)  pätnásť redaktorov, publicistov, fotografov a editorov zo slovenských krajanských tlačených a internetových médií z ôsmich štátov. V rámci príhovorov organizátorov, spoluorganizátorov a partnerov projektu v gescii ÚSŽZ, otvoril v poradí už 16. školu tvorivej žurnalistiky Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vo svojom prívete účastníkom a hosťom Ateliéru fotografie, ktorý je v rámci programu Tvorivej školy žurnalistiky (v tomto roku sa po prvý raz v histórii jej 16 ročníkov koná mimo Bratislavy) symbolicky venovaný Dežovi Hoffmannovi, štiavnickému rodákovi, jedinečnému fotografovi legendárnej hudobnej skupiny Beatles, prezentoval Ján Varšo činnosť, poslanie a aktivity ÚSŽZ prispievajúce zvyšovaniu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

V rámci podpory našich krajanov v zmysle plnenia úloh štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom akcentoval nezastupiteľnú rolu médií, informovanosti a edičnej činnosti v živote národnostných menšín a komunít v slovenských prostrediach v juhovýchodnej a strednej Európe, v západnej Európe i v zámorí. Nielen v poslaní médií – týždenníkov, mesačníkov, občasníkov či internetových webov a portálov o problematike a súvislostiach krajanského života v tom-ktorom domovskom štáte informovať, ale ho aj usmerňovať, vplývať naň z aspektu potrieb konkrétnej slovenskej národnostnej menšiny či krajanskej komunity . Predseda ÚSŽZ v tomto kontexte ocenil úsilie predstaviteľov krajanskej tlače, elektronických a internetových médií, vyvíjajúcich napriek často poddimenzovanému personálnemu obsadeniu a boriacich sa aj s finančnými problémami, snahu čo najobjektívnejšie nielen zobrazovať krajanský život, ale ho aj organizovať v spoločnom úsilí s rôznymi organizáciami a spolkami Slovákov v zahraničí vytvárať podmienky na zachovanie a rozvíjanie slovenského jazyka a vzdelanosti, záchranu kultúrneho a duchovného dedičstva, ako aj rozvíjanie kultúrnych aktivít a vydavateľských počinov.

Ján Varšo sa vo svojom príhovore zároveň poďakoval spoluorganizátorom Tvorivej školy žurnalistiky – Mestu Banská Štiavnica, Slovenskému banskému múzeu, Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho, ako aj ďalším partnerom Ateliéru fotografie, za ich súčinnosť a nezištnú ústretovosť v rámci prípravy a realizácie podujatí počas „krajanského štiavnického týždňa“.

V programe slávnostného otvorenia v Rytierskej sále, jednej z ozdôb štiavnického Starého zámku, sa role hostiteľa chopil jeho majordómus – Jozef Labuda, riaditeľ Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Prítomných hostí oboznámil s historickým kontextom a významom jednej z dominánt mesta v živote baníckeho centra Uhorska, vďaka ktorému sa ťažbou zlata a striebra dvíhala úroveň a bohatstvo centier niekdajšej monarchie. Kus histórie vniesol do sály riaditeľ SBM už tým, že v stručnosti charakterizoval a prezentoval aj uniformu „vyššieho banského úradníka“, ktorou osviežil bezprostrednosť slávnosti.

Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková nadviazala na slová J. Labudu, keď pripomenula, že je príjemné, ak si ÚSŽZ vybral za miesto konania práve mesto pod legendárnym Sitnom. Banská Štiavnica si totiž v tomto roku pripomína viacero významných historických výročí.  Okrem 800. výročia vôbec prvej dochovanej zmienky o Štiavnici je to aj 780. výročie udelenia mestských výsad, rovnako vzácnou pripomienkou pre Štiavničanov je aj 255. výročie založenia legendárnej Banskej akadémie, vôbec prvej svojho druhu na svete! V meste, ktoré je vďaka viacerým historicko-kultúrnym a výnimočným technickým pamiatkam zapísané v UNESCO, podľa slov N. Babiakovej sa neustále zvyšuje vysoký stupeň vnímania záujmu návštevníkov zo zahraničia vrátane kontaktov so Slovákmi žijúcich v zahraničí. Primátorka Banskej Štiavnice zaželala účastníkom projektu nielen mnoho užitočného a prínosného z odborného aspektu Tvorivej školy žurnalistiky, ale aj z prežívaní nezvyčajného „genia loci“, ktorými Banská Štiavnica – jeden z najvzácnejších klenotov Slovenska, oplýva.

Už tradične nekonformne a s posolstvom zaujímavých informácií a vnemov aj skrze fotoobjektív a okamihov fotografie v stopách času, sa prihovoril odborný gestor Ateliéru fotografie Marián Pauer. Excelentný dlhoročný publicista, pedagóg a spisovateľ (doteraz napísal a vydal už 34 krásnych kníh, predovšetkým autorských obrazových publikácií o fotografii s jedinečnými fotografmi – Martinom Martinčekom, Karol Kállayom, Dežom Hoffmannom, Yuri Dojčom, Eugenom Lazišťanom, Karolom Plickom…) okrem spisovateľskej tvorbe sa venuje ako jeden z najuznávanejších teoretikov fotografie na Slovensku aj v zahraničí výstavnej a kurátorskej činnosti. Marián Pauer má za sebou prípravu už úctyhodných 267 fotografických výstav po celom svete, a to od Austrálie až po Kanadu. M. Pauer v príhovore nadviazal na „stopu štiavnických výročí“ a zámer symbolicky venovať Ateliér fotografie rodákovi z Banskej Štiavnice Dežovi Hoffmannovi práve v roku, keď sme si v máji pripomenuli 105 rokov od jeho narodenia v dome nad Námestím sv. Trojice, vo výbežku ulice pod Červenou studňou.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako to uviedol moderátor slávnostného programu Ľudo Pomichal, pracovník ÚSŽZ pre oblasť médií a gestor projektu za úrad, vyjadruje presvedčenie, že aj vďaka osobnosti Mariána Pauera a jeho erudícii pedagóga, odborníka na fotografiu, kurátorskej a výstavnej pôsobnosti v oblasti fotografie a ďalších aktivít, ako aj vďaka jeho priateľskému prístupu, bude mať projekt úspech, úžitok pre jeho účastníkov a prinesie – aj vďaka jeho otvorenosti banskoštiavnickej verejnosti – nový rozmer podobných aktivít pre krajanských žurnalistov.

V atmosfére slávnosti, ktorú poctili prítomnosťou aj zástupcovia oboch škôl participujúcich rôznou mierou na podujatiach Tvorivej školy žurnalistiky – Ján Totkovič, riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho a Miron Breznoščák ml., pedagóg Gymnázia Andreja Kmeťa (v zastúpení riaditeľky Renáty Mikulášovej)  – sa v závere prihovoril krajanským novinárom Anton Hykisch, štiavnický rodák, spisovateľ a diplomat. Jedna z najvýznamnejších slovenských spisovateľských osobností, človek priamočiarych a  čírych myšlienok a vzácnych počinov s príjemnosťou zahĺbenia do riadkov jeho príbehových románov navracajúcich nám historickú i národnú pamäť, sa v reflexiáxh o. i. vrátil do rokov svojho pôsobenia veľvyslanca SR v Kanade, aby v útržkoch zo spomienok pripomenul, aká nejednoznačná a neľahká bola cesta k samostatnosti Slovenska a jeho postupnej akceptácii a zakorenení sa vo vedomí väčších a veľkých národov a štátov sveta. Zároveň vyslovil apel na to, že máme byť prečo hrdí a pyšní na svoju štátnosť, i keď v mnohých ľuďoch sa aj pre rozmanitosť súvislostí na slovenskej politickej scéne neraz stráca rozmer úspešného Slovenska v Európe národov. Prirodzene, že hojnú časť svojho prívetu venoval A. Hykisch jeho citom k Banskej Štiavnici a prežívaniam z tisícov návratov do svojho rodného mesta.

Za všetkých účastníkov Tvorivej školy žurnalistiky 2017, ktorí sa zišli na slávnostnom otvorení, moderátor Ľudo Pomichal vyjadril očarenie z prvých dní pobytu krajanských novinárov. V Banskej Štiavnici si už od piatku 8. septembra vychutnávali krásne počasie, fotograficky pôsobivé Salamandrové dni, sugestívnu prírodu, atmosféru mesta, príťažlivosť patiny historických a kultúrnych pamiatok. Túto príjemnosť, samozrejme, spojili aj s fotografickou tvorbou, debatami o vášni okamihov sprostredkovaných cez objektív. Mesto ich v tom najlepšom opantalo, oni so ho zasa rýchlo osvojili a s vášňou privinuli. Zároveň poprial všetkým účastníkom Ateliéru fotografie ostrý zrak, bystrý vnem a rozhodnosť v zapečatení foto-okamihu v dotykoch spúšte ich fotoaparátov.

Anton Hykisch, podobne ako aj predseda ÚSŽZ Ján Varšo, sa popoludní prihovorili v neformálnych besedách účastníkom Tvorivej školy žurnalistiky v Art Café, pondelňajší program Ateliéru fotografie (už predpoludním odznela zaujímavá tvorivá dielňa s témou „Redakčné texty k fotografiám v tlačených a internetových médiách“, jej autorkou bola publicistka Anna Pomichalová, ktorá žurnalisticky pôsobila 15 rokov ako rozhlasová redaktorka v slovenskej redakcii Rádia BBC v Londýne) vyvrcholil v Kine Akademik. Ľudo Pomichal ako autor a kurátor pozval na výstavu „KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY 2006-20015“  k 10 rokom činnosti ÚSŽZ, Marián Pauer prezentoval aj pre verejnosť v Banskej Štiavnici svoj autorský večer s názvom Príbehy, pookriatia, bázne I. – Karol Plicka a Slovensko.

 

ĽUDO POMICHAL

 

Na titulnej fotografii:

Zo slávnostného otvorenia Tvorivej školy žurnalistiky 2017 v Rytierskej sále Starého zámku v Banskej Štiavnici.

FOTO: OTO FILIP

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Priebeh slávnostného otvorenia a atmosféra Ateliéru fotografie v Banskej Štiavnici.

 

FOTO:

OTO FILIP

reportér týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU, účastník Ateliéru fotografie v Banskej Štiavnici

PAVOL „PAUL“ STACHO

Voľný fotograf, reportér a spolupracovník štvrťročníka Slovákov v Kanade SLOVO Z BRITSKEJ KOLUMBIE, stály spolupracovník dvojmesačníka KRÁSY SLOVENSKA