Kto sú Slováci v Poľsku?

O počte Slovákov v Poľsku i o novátorstve a úskaliach sčítania obyvateľstva z roku 2011 písal časopis ŽIVOT, mesačník Spolu Slovákov v Poľsku, už v tohtoročnom marcovom čísle. Aktuálne sa tejto problematike venuje v aktuálnom čísle časopisu Milica Majeriková-Molitoris.

Podľa najnovších, spresnených údajov, ktoré predložil poľský Hlavný štatistický úrad (GUS) na Zmiešanej komisii vlády a národnostných a etnických menšín, žije v Poľsku 3241 Slovákov. Z tohto počtu 2739 osôb tvorí autochtónne obyvateľstvo, ktoré má poľské občianstvo a spĺňa kritéria zákona zo 6. januára 2005 o národnostných a etnických menšinách a regionálnom jazyku, 480 nemá poľské občianstvo a 22 deklarovalo dvojakú totožnosť na druhom mieste – ide pravdepodobne o potomkov zmiešaných manželstiev Slováka, resp. Slovenky s príslušníkom inej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku. Od posledného sčítania sa teda počet Slovákov v Poľsku zvýšil o 60,2%.

O tom, aké súvislosti a vplyvy rozvoja a tým aj počet Slovákov v Poľsku podmieňujú, si prečítajte podrobnejšie v článku Milice Majerikovej-Molitoris Kto sú Slováci v Poľsku podľa sčítania v roku 2011?

 

KTO SÚ SLOVÁCI V POĽSKU?