Novela zákona č. 70/1997 Z. z.

Zákon 403/2002 Z.z. zákon z 26. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

403/2002 Z.z.

ZÁKON

z 26. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 4 znie:

(4) "Žiadateľ svoju slovenskú národnosť alebo slovenský etnický pôvod preukazuje úradným dokladom (ďalej len "doklad") potvrdzujúcim túto skutočnosť. Dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť je najmä rodný list alebo krstný list, výpis z matriky, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, ak obsahuje zápis o slovenskej národnosti podľa práva štátu, ktorého orgán osvedčenie vydal.".

2. V § 4 odsek 5 znie:

"(5) Postavenie zahraničného Slováka zaniká

a) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný na území Slovenskej republiky, 3) alebo
b) dňom doručenia listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.3a)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:

"3) § 17 Trestného zákona.
3a) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.".

3. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

"(6) Držiteľ preukazu je povinný v prípade zániku postavenia zahraničného Slováka preukaz odovzdať orgánu, ktorý ho vydal.".

4. Nadpis nad § 6 sa umiestňuje pod označenie § 6.

5. V § 6 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1 a vypúšťajú sa poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10.

6. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:

"§ 7
Vláda Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky

a) koordinuje tvorbu a výkon politiky štátu vo vzťahu k zahraničným Slovákom,
b) vypracúva dlhodobú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k zahraničným Slovákom v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy,
c) koordinuje a zabezpečuje pomoc štátnych a neštátnych subjektov Slovenskej republiky zahraničným Slovákom v záujme udržania ich národného povedomia a kultúrnej identity,
d) koordinuje a zabezpečuje v rámci štátneho informačného systému dokumentačnú činnosť o zahraničných Slovákoch a utvára podmienky na sprostredkovanie informácií o dianí na Slovensku pre zahraničných Slovákov.

§ 8
Ministerstvo zahraničných vecí

Ministerstvo zahraničných vecí

a) rozhoduje o priznaní postavenia zahraničného Slováka,
b) vedie evidenciu držiteľov preukazu.".

7. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 8a
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

a) zabezpečuje podporu rozvoja kultúry zahraničných Slovákov s cieľom uchovávať ich národné povedomie a kultúrnu identitu,
b) zabezpečuje rozpracovanie programov a systémových koncepcií podpory kultúry zahraničných Slovákov v spolupráci s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.".

8. V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 13.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia "Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou "Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy".

Čl. II


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.