Ocenili laureátov súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, krajanských žiakov očarili aj Bojnice, Martin a Donovaly

V nedeľu 8. júna sa do svojich domovov rozišla skupinka detí zo slovenských prostredí v Srbsku, Chorvátsku a Rumunsku, ktoré boli na Slovensku, v krajine ich predkov,  na štvordňovom pobyte. Jeho nosným motívom bolo slávnostné oceňovanie najlepších v už tradičnej a obľúbenej súťaži žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska ako aj zo slovenského zahraničia Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, na organizácii ktorej sa spolupodieľa aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Tvorivá literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v naplnení poetických a prozaických prvotín, úvahových premýšľaní, opisov, emotívne podchytených príbehov a vnútorných prežívaní najmladšej slovenskej generácie už po 22. raz tým najpresvedčivejším spôsobom a skvelou sebaprezentáciou vo štvrtok 5. júna v Nových Zámkoch znovu potvrdila správne nasmerovaný autorský apetít, dychtivosť až žiadostivosť „mladej tvorby“ po sebarealizácii, objavovaní vonkajších i vnútorných poryvov. Ak k tomu pridáme i poznávaco-vlastivedný pobyt pre žiakov zo škôl, v ktorých sa po slovensky učia deti v Srbsku, Chorvátsku a Rumunsku, potom rezonancia slovenskosti so všetkou jej zvukomalebnosťou, emotívnosťou, pestrosťou, ale zajedno aj inšpiratívnou zvedavosťou a smädom po dotykoch nových poznaní a skúseností z návštev Martina, Bojníc a Donovalov zacvendžala aspoň tak ako sa v takmer tropickom slnku ligotali úsmevy spokojných detí z Báčskeho Petrovca, Kovačice a Kysáča (Srbsko) , Iloku a Našíc  (Chorvátsko), Bodonoša (Rumunsko) či Budapešti (Maďarsko).

Aj tentoraz sa vyhlasovanie a odmeňovanie najlepších žiakov – autorov literárnych prác , ale aj ich učiteľov a škôl, z ktorých prišli v početnom množstve (v N. Zámkoch chýbali z detí krajanov iba žiaci z Ukrajiny a srbskej Pivnice), keď ocenením, ale aj vystupujúcim umelcom tlieskalo v sále Domu Miestneho odboru Matice Slovenskej viac ako 200 sviatočne naladených hostí. Podobne ako vlani, aj tentoraz sa scenár skvele pripraveného programu odvíjal v duchu osvedčenej dramaturgie. Najskôr vzdali účastníci hold Antonovi Bernolákovi, národovcovi, katolíckemu kňazovi, spisovateľovi a kodifikátori prvej spisovnej slovenčiny. Pri jeho pamätníku odznela slovenská štátna hymna, hymnické zborové piesne, ako aj myšlienkové zamyslenie sa o Slovákoch, našej postati, slovenčine, slovenskosti a jej posolstiev a túžob v excelentnom prednese recitátora Juraja Sarvaša. Práve jemu patril aj pozoruhodný úvod samotnej ceremónie, v ktorom veršami, prívetom i literárno-historickými súvislosťami sprítomnil mladým tvorivým talentom básnickú veľkosť Hviezdoslava, národnú presvedčivosť štúrovcov či pokornú a zajedno aj geniálnu filozofiu Rúfusa.

Stretnutie tvorivej najmladšej generácie zo všetkých kútov našej vlasti, ale aj pozdrav literárnych prvotín žiakov z krajín so slovenskou národnostnou menšinou, rozmanitá, aj nárečová slovenská vrava, úcta k tvorcom jazyka i slova našich národných dejín – osobnostiam významne sa historicky podieľajúcich na zrode i formovaní nášho štátotvorného jazyka, najmä však defilé ocenených žiakov, pedagógov a škôl na pódiu budovy Miestneho odboru Matice slovenskej v Nových Zámkoch: to všetko, v súzvuku slovenskosťou naladených duší, dominovalo 22. ročníku súťaže literárnych prác detí základných a stredných škôl zo Slovenska a slovenských detí z krajanského zahraničia Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Na podujatí, ktorého spoluorganizátorom je aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa zúčastnili a laureátov 4. kategórie – žiakov z krajín so slovenskou národnostnou menšinou, pričom tentoraz porota ocenila práce detí z Chorvátska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny, oceňovali Igor Furdík, predseda ÚSŽZ a Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ.

Slávnostné vyhlasovanie rámcoval hodnotný kultúrny program, v ktorom dominovali hudba, spev, tanec, ale aj už spomínané hĺbavé recitačné slovo. Súčasťou hudobných sekvencií boli vystúpenia Speváckeho zboru Entea, už tradične rozprúdil žilky zaplnenej sály folklórny súbor Matičiarik, kým skvostné a uchu lahodiace finále obstarali prestížni hudobní, skladateľskí a spevácki protagonisti: klavirista Daniel Buranovský, operné speváčky Terézia Kružliaková-Babjaková a Karla Klein, spevák Otokar Klein, sólista Opery SND. Priľnavosť ich tvorby a interpretácia piesní s príjemným akcentovaním národných motívov slovenskosti, úprimného vlastenectva a dôstojného sebavedomia na krajinu, s ktorou sa dennodenne emotívne prelínajú naše ľudské poryvy, nepochybne zaujala aspoň v tej miere, ako aj inšpiratívne myšlienky a úryvky z prác ocenených žiakov.

Odmeneným v jednotlivých kategóriách zablahoželali a ceny odovzdali v prítomnosti Ladislava Marenčáka, podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, primátor mesta Nové Zámky Gejza Pischinger, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík s jeho podpredsedom Petrom Procháckom,  za Maticu slovenskú jej predseda Marián Tkáč, Marta Mancová zo Štátneho pedagogického ústavu, Jana Garajová z Miestneho odboru Matice slovenskej v Nových Zámkoch a ďalší čestní hostia podujatia.

Odmenení žiaci zo slovenského zahraničia

Do celoštátneho kola súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, sa prihlásilo v jeho 22. ročníku – v školskom roku 2013/2014 celkom 107 škôl z celého Slovenska, z toho 88 základných škôl a 19 stredných škôl. Odborná porota hodnotila celkom 618 prác, pričom zahraniční účastníci už tradične súťažili v 4. kategórii, ktorú organizačne zabezpečovala Matica slovenská a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Žiaci a ich pedagógovia – prevažne učitelia slovenského jazyka, sa do 22. ročníka súťaže zapojili celkom z 27 škôl slovenského zahraničia, pričom sa hodnotilo 133 prác z 8 štátov, keď do súťaže zaslali svoje práce aj školy v Ontáriu (Kanada), New Yorku a Chicaga (USA):

z Českej republiky (Gymnázium Uherské Hradiště),

Chorvátska (ZŠ Ilok, ZŠ Josipovec, ZŠ Nova Bukovica, ZŠ Zdenci, ZŠ Našice),

Maďarska (Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe, Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a žiacky domov s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, Stredná odborná škola stavebná v Budapešti, Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov  v Sarvaši, Slovenská základná škola v Jášči a Dabašská základná škola  Františka II. Rákociho v Dabaši),

Rumunska (Gymnázium v Gemelčičke, Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka v Bodonoši a Teoretické lýceum Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku),

Srbska (ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, ZŠ Mladých pokolení v Kovačici), ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči, ZŠ maršala Tita v Padine, ZŠ 15. októbra v Pivnici, ZŠ Jána Kollára v Selenči, ZŠ hrdinu  Janka Čmelíka v Starej Pazove a  Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci),

Ukrajiny (Všeobecnovzdelávacia škola I.-III. st. č. 4 s prehĺbením vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode),

Kanady (Vzdelávacie centrum sv. Ľudovíta v Ontáriu)

a USA (Škola slovenského jazyka vChicagu a Česká a slovenská škola v Bohemian Hall v New Yorku).

 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

Tento ročník sa niesol v znamení 170. výročia vzniku slovenskej hymny a 170. výročia založenia spolku Tatrín. V roku 2014 si pripomíname aj viaceré výročia významných osobností v dejinách slovenského národa – 195. výročie narodenia Augusta Horislava Škultétyho, 165. výročie narodenia Pavla Országha Hviezdoslava, 165. výročie úmrtia Jána Hollého, 140. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského a Janka Jesenského, 135. výročie úmrtia Štefana Moyzesa, 105. výročie narodenia Margity Figuli, 100. výročie narodenia Hany Zelinovej, 95. výročie narodenia Márie Ďuríčkovej a Vojtecha Zamarovského, 90. výročie narodenia Antona Habovštiaka a Ladislava Ťažkého, 75. výročie úmrtia Eleny Maróthy – Šoltésovej a 50. výročie úmrtia Márie Rázusovej – Martákovej.

Literárnu súťaž žiakov základných a stredných škôl Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko vypísalo a jej garantom a organizátorom je viacero inštitúcií a organizácií: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

LISTINA VÍŤAZOV V PRÍLOHE:

4. KATEGÓRIA – ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍCI

 

UPOZORNENIE:

Všetky ocenené práce zo 4. Kategórie uverejníme s ďalšou fotogalériou, ako aj informáciou o pobyte slovenských žiakov z krajanského prostredia v Martine a Bojniciach na portáli SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL