Sekcia kultúrneho dedičstva a umenia

Stála konferencia 2002 Závery a odporúčania sekcie kultúrneho dedičstva a umenia

Účastníci sekcie kultúrneho dedičstva a umenia na svojom rokovaní v rámci Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002 dňa 3. júla 2002 prijali nasledujúce závery a odporúčania.

Sekcia sa zasadzuje za vypracovanie ucelenej stratégie vlády SR a Národnej rady SR pre Slovákov v zahraničí. V tejto oblasti odporúča

 • vytvoriť osobitnú kapitolu štátneho rozpočtu na pomoc zahraničným Slovákom;
 • spresniť kompetencie príslušných inštitúcií zaoberajúcich sa starostlivosťou o zahraničných Slovákov;
 • upraviť grantový systém pomoci zahraničným Slovákom v zmysle jeho zefektívnenia úpravou časových termínov, sprehľadnením a sprístupnením a v neposlednom rade zabezpečením účasti zástupcov zahraničných Slovákov v grantovej komisii, ktorými by mali byť predsedovia jednotlivých odborných sekcií Stálej konferencie;
 • zahrnúť do kultúrneho dedičstva Slovákov výsledky prác vedeckých inštitúcií Slovákov v zahraničí, ako aj profesionálnu umeleckú činnosť;
 • podporiť ďalší duchovný rozvoj krajanov zintenzívnením rokovaní s najvyššími slovenskými cirkevnými inštitúciami a ich prostredníctvom s cirkevnými inštitúciami v danej krajine;
 • vytvoriť satelitný systém vysielania verejnoprávnej Slovenskej televízie ako jeden z rozhodujúcich činiteľov pre zachovanie a rozvíjanie národného povedomia krajanov vo svete.

V záujme uskutočnenia vyššie uvedených zámerov odporúčame

 • podporiť prezentáciu kultúrnych hodnôt krajanov na Slovensku Dňami zahraničných Slovákov a jednotlivými prezentáciami krajanských spolkov, osobností organizovaných Domom zahraničných Slovákov;
 • zabezpečiť optimálne podmienky pre prácu Domu zahraničných Slovákov;
 • vybudovať viaczložkový Pamätník vysťahovalectva a zahraničných Slovákov, k tomuto
 • navrhujeme Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov zosúladiť tento projekt s návrhom Matice slovenskej zriadiť Krajanské múzeum;
 • podporiť zriaďovanie, rozvoj a fungovanie krajanských kultúrnych inštitúcií;
 • aby existujúce Slovenské inštitúty zaradili do svojej pracovnej náplne spoluprácu so slovenskými menšinami a komunitami v daných krajinách.

V oblasti tradičnej ľudovej kultúry sekcia navrhuje

 • realizovať projekt putovného medzinárodného folklórneho festivalu zahraničných Slovákov;
  organizovať odborné kurzy pre vedúcich folklórnych súborov, choreografov, hudobníkov, tanečníkov a spevákov;
 • pokračovať v dokumentačnej a výskumnej činnosti formou podpory vedeckých štipendií a spoluprácou s príslušnými vedeckými inštitúciami;
 • vytvoriť stálu školu pre deti zahraničných Slovákov v Slovenskej republike so zameraním na spoznávanie a zachovávanie kultúrneho dedičstva Slovenska;
 • rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu s Národným osvetovým centrom a Ústredím ľudovej umeleckej výroby;
  napom ôcť vytvorenie putovných divadiel pre zahraničných Slovákov a metodicky pomáhať fungujúcim divadelným súborom v zahraničí;
 • vybudovať Pamätník Milana Rastislava Štefánika v hlavnom meste SR Bratislave;
 • vytvoriť systém zásobovania krajanských knižníc slovacikami zo Slovenska a slovenských knižníc slovacikami zo zahraničia.