Slovenských žiakov v Chorvátsku potešili knihy, Igora Furdíka zaujímali aktivity krajanov v rámci uchopenia slovenskosti najmladšou generáciou

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 3.- 5. decembra zúčastnil na trojdňovej zahraničnej pracovnej ceste v Chorvátskej republike. Cieľom jeho návštevy boli stretnutia predstaviteľmi Zväzu Slovákov v Chorvátsku, predsedami miestnych organizácií Matice slovenskej v Chorvátsku, ako aj so zástupcami krajanských organizácií, kultúrnych inštitúcií a médií. Predseda ÚSŽZ zavítal aj medzi žiakov škôl, v ktorých sa vyučovací proces uskutočňuje v slovenčine, alebo sa slovenský jazyk vyučuje fakultatívnym spôsobom.

 

Igor Furdík počas prvého dňa pracovnej cesty zavítal v stredu 5. decembra do Iloku, kde sa vo večerných hodinách stretol s miestnym zborovým farárom Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. Dušanom Sajákom. Predsedu ÚSŽZ informoval o aktivitách zboru v prípravách na vianočné a novoročné sviatky, pričom akcentoval prácu v zbore s najmladšou generáciou – deťmi a žiakmi miestnej školy, pre ktorú je cirkevný zbor a priestory fary vítanou predĺženou rukou, usmerňujúcou výchovu mládeže v duchu slovenskosti, upevňovania národného povedomia, a najmä permanentného zdokonaľovania sa v slovenskom jazyku.

Túto problematiku Igor Furdík rozvíjal aj vo štvrtok 6. decembra, keď ho v Základnej škole Julija Benešića v Iloku s prvým zvonením na vyučovanie privítala riaditeľka Slavica Večera. V spoločnosti Vlatka Mudrocha, predsedu miestneho odboru Matice slovenskej Ilok, ako aj v prítomnosti žiakov, zotrval vo veľmi užitočnej a inšpiratívnej debate I. Furdík bezmála hodinu.  Škole, ktorá má 150-ročnú tradíciu výučby slovenčiny, venoval aj dar ÚSŽZ – balíček kníh. Žiakov potešili pôvodné tituly slovenských autorov a spisovateľov z beletrie, prózy i poézie, ako aj nové encyklopédie do školskej knižnice, pedagógom zasa obohatí kabinety odborná literatúra o slovenskom jazyku.

Vo štvrtok absolvoval Igor Furdík aj stretnutia v Ďakove a Josipovci. V Ďakove navštívil aj miestne Radio Ďakovo, v ktorom pravidelne znie aj slovenčina v relácii „Z večera je naša pieseň“. O počúvanosti a plánoch rádia sa predseda ÚSŽZ pozhováral s jej riaditeľkou Mirijanou Adrič, následne Igor Furdík poskytol rádiu aj rozhovor. Z Ďakova sa Igor Furdík v sprievode Jozefa Kvasnovského, dlhoročného pedagóga a významného aktivistu z radov Slovákov v Chorvátsku, presunul do Josipovca. Tu ho v priestoroch Základnej školy Josipa Kozaraca privítal jej riaditeľ Ivan Smojlo. Aj žiakov tejto školy potešila kolekcia nových slovenských kníh – dar ÚSŽZ.

Štvrtkové popoludnie patrilo návšteve Našíc – mesta, ktoré je centrom slovenského vzdelanostného, kultúrneho i spolkového života Slovákov v Chorvátsku. Igor Furdík sa v ZŠ Kralja Tomislava zaujímal v debate s riaditeľkou školy Vlatkou Zahirović o záujem tamojších rodičov a najmä ich detí o školský program a výučbu v slovenskom jazyku, rovnako aj o zapájanie sa slovenských detí do záujmovej mimoškolskej činnosti. Pani riaditeľka s radosťou prevzala knižný dar, ktorý obohatí o nové tituly aj knižnicu našickej základnej školy.

Následne predseda ÚSŽZ poctil svojou prítomnosťou Ústrednú knižnicu Slovákov v Chorvátsku pri Chorvátskej národnej knižnici a čitárni Našice. Tu sa zvítal a zotrval v debate s riaditeľkou Chorvátskej národnej knižnice pani Blažou Pavlović Radmanović a vedúcou ÚK Slovákov v Chorvátsku pani Ružicou Vinčak. Obe sa náramne potešili daru ÚSŽZ z rúk jej predsedu – knižnému prírastku do knižnice s akcentom na slovenskú literatúru pre deti  a mládež.

V podvečerných hodinách sa Igor Furdík stretol v Našiciach v konštruktívnej debate, v ktorej dominovala téma vízie ďalšieho rozvoja Slovákov v Chorvátsku – ich vzdelanostnému, kultúrnemu a duchovnému postaveniu a novým ambíciám v rámci národnostných menšín, s poprednými osobnosťami spoločensko-politického, kultúrneho a spolkového života slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku. Na stretnutí a plodotvornej a aj nové témy evokujúcej diskusii sa zúčastnili Mirko Vavra, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku, Branka Baksa, tajomníčka ZSvCH, Vladimír Bilek, poslanec zastupujúci národnostné menšiny v Parlamente Chorvátskej republiky a Sandra Kralj   Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice.

V posledný deň pracovnej návštevy medzi Slovákmi v Chorvátsku navštívil Igor Furdík v piatok 5. decembra Základnú školu Ivana Brnjika Slovaka v Jelisavci, kde počas debaty s riaditeľkou školy Ljerkou Čorković a žiakmi, ktorí sa s čo najväčším úsilím snažia osvojiť si v rámci výučby slovenčinu – rodný jazyk svojich predkov či ich rodičov, rovnako odovzdal do školskej knižnice príspevok v podobe balíčka nových slovenských kníh.

V závere svojej pracovnej cesty sa Igor Furdík zastavil aj v meste Osijek, kde zotrval v rozhovore s Andrejkom Kuricom, pedagógom a dlhoročným predsedom Zväzu Slovákov Chorvátsku, ako aj s Ivanom Komakom, úspešným slovenským podnikateľom a zároveň aj honorárnym konzulom SR v tomto meste.

 

ZOZNAM KNÍH V BALÍČKU – DARE ÚSŽZ

PRE ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM

A ÚSTREDNÚ KNIŽNICU SLOVÁKOV V CHORVÁTSKU:

Knihy:

Päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie – 1 ks, Päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej prózy – 1 ks, Krátky slovník slovenského jazyka – 1 ks, Synonymický slovník slovenského jazyka – 1 ks, M. Ďuríčková: Dunajská kráľovná – 1 ks, M. Ďuríčková: Prešporský zvon – 1 ks, M. Ďuríčková: Danka a Janka – 1 ks, M. Rúfus: Modlitbičky – 1 ks, M. Rúfus: Deťom –  1 ks, M.Rúfus: Anjeličku, môj strážničku – 1 ks, A. de Saint-Exupéry: Malý princ – 1 ks, R. Dahl: Fantastický pán Lišiak – 1 ks, R. Dahl: Danny, majster sveta – 1 ks, Billa Ben, chlapci z kvetináča–1ks, E. Petiška: Rozprávková čítanka – 1 ks, E. Petiška: Rozprávková babička – 1 ks, M. Števková: Abeceda pre Barborku – 1 ks, M. Števková: Medveďku, daj labku – 1 ks, K. Bendová – T. Janovic: Bola raz jedna trieda – 1 ks, 365 rozprávok – 1 ks, Sny vianočného stromčeka – 1 ks, Z rozprávky do rozprávky – 1 ks, Slovenská republika, geografický atlas – 1 ks;

DVD:

Elán: Bestof – 1 ks, Miro Žbirka: TheBestof  – 1 ks; Spievankovo 2 – 1 ks; Slimák Maťko a škriatok Klinček I. – 1 ks, Slimák Maťko a škriatok Klinček II. – 1 ks, Pásli ovce valasi – 1 ks.

 

Na fotografiách:

Snímky z pracovnej návštevy Igora Furdíka, predsedu ÚSŽZ, v Chorvátsku v dňoch 3.-5. decembra 2014 z jeho stretnutí a rokovaní v školách a inštitúciách Slovákov v Chorvátsku tak, ako sú chronologicky zachytené v texte.