SME V SLOVENČINE DOMA: Letný kurz slovenského jazyka a kultúry

Letný kurz od 11. do 30. augusta 2017 v Banskej Bystrici je určený všetkým žiakom, deťom a mladeži vo veku 14-18 rokov – krajanom žijúcim mimo územia Slovenskej republiky, ktorí sa chcú naučiť slovenský jazyk alebo sa v ňom chcú zdokonaliť. Letnú školu zabezpečuje skúsený lektorský kolektív z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Naším cieľom je:

– poskytnúť komunikačný priestor na zlepšenie komunikačných zručností zúčastnených osôb;

– sprostredkovať poznatky o súčasnom Slovensku, o jeho obyvateľoch a kultúre;

– motivovať k následnému rozvíjaniu komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku a k spoznávaniu

  Slovenska.

 

Termín podania prihlášky: 30. 5. 2017

Prihlášku pošlite na adresu: zuzana.drugova@umb.sk

Informáciu o akceptovaní prihlášky a ďalšie údaje vám pošleme do 15. 6. 2017

 

Letnú školu zabezpečuje skúsený lektorský kolektív.

Odborná garantka: Mgr. Lujza Urbancová, PhD.,

Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB

Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Drugová, MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

MGR. LUJZA URBANCOVÁ, PHD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
www.ff.umb.sk