Štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2014/2015

Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV MŠVVaŠ SR oslovuje záujemcov s ponukou štipendijných miest krajanským organizáciám spolupracujúcim pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí v akademickom roku 2014/2015.

Zoznam krajín, počet štipendijných miest, ako aj podskupiny študijných odborov v zmysle sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania v SR na verejných vysokých školách v akreditovaných študijných programoch potvrdil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v zmysle uznesenia vlády SR č. 625/2008 zo dňa 17. 09. 2008 ku koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 so zachovaním podmienok záväzných pre členské krajiny OECD pre oblasť ODA v akademickom roku 2014/2015. Sú to:

 • /Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy/ 1.1.1 – 1.1.10
 • /Humanitné vedy/ 2.1.1 – 2.1.27
 • /Umenie/ 2.2.1 – 2.2.8
 • /Spoločenské a behaviorálne vedy/ 3.1.1 – 3.1.16
 • /Žurnalistika a informácie/ 3.2.1 – 3.2.4
 • /Ekonómia a manažment/ 3.3.1 – 3.3.25
 • /Vedy o neživej prírode/ 4.1.1 – 4.1.39
 • /Vedy o živej prírode/ 4.2.1 – 4.2.16
 • /Ekologické a environmentálne vedy/ 4.3.1 – 4.3.5
 • /Architektúra a staviteľstvo/ 5.1.1 – 5.1.7
 • /Konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie/ 5.2.1 – 5.2.60
 • /Poľnohospodárstvo/ 6.1.1 – 6.1.17
 • /Lesníctvo/ 6.2.1 – 6.2.6
 • /Veterinárske vedy/ 6.3.1 – 6.3.11
 • /Vodné hospodárstvo/ 6.4.1 – 6.4.2
 • /Nelekárske zdravotnícke vedy/ 7.4.1 – 7.4.11
 • /Matematika a štatistika/ 9.1.1 – 9.1.11
 • /Informatické vedy, informačné a komunikačné technológie/ 9.2.1 – 9.2.11

(Podrobný rozpis študijných odborov je dostupný v elektronickej podobe na adrese www.minedu.sk – vysoké školstvo – sústava študijných odborov aj s informáciou o akreditácii v jednotlivých stupňoch vysokoškolského štúdia na Slovensku)

Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v zahraničí ponúkaných jednotlivým krajinám na akademický rok 2014/2015 sú uvedené v tabuľke č. 1. Konečný počet 70 udelených štipendií ostáva zachovaný v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami na rok 2014.

Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk , kde je možná registrácia uchádzača a kde je dostupný aj manuál na podanie „Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR“, so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na kontaktnej adrese:

„Technická podpora     podpora@studyabroad.sk          +421 907 551 404“

Uchádzač o poskytnutie štipendia vlády SR môže svoju prihlášku elektronicky odosielať od pondelka 24. 03. 2014.

Posledný termín elektronickej registrácie a odoslania prihlášky s kompletnými materiálmi je vo štvrtok 29. 05. 2014.

Elektronické nominácie uzatvárajú príslušné krajanské organizácie najneskôr v piatok 30. 05. 2014. V prípade teritórií, kde aktívna spolupráca s krajanskými organizáciami zatiaľ neprebieha si dovoľujeme o uzavretie nominácií požiadať príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

Záujem zahraničných partnerov predložiť návrh kandidáta nad rámec schválenej ponuky je možné akceptovať len v riadnom termíne s kompletne predloženými materiálmi uchádzača (prosíme túto skutočnosť zahraničnému partnerovi zdôrazniť). Posúdenie takéhoto kandidáta je plne v kompetencii výberovej komisie MŠVVaŠ SR. Materiály kandidáta alebo náhradníka nie je možné zaregistrovať po stanovenom termíne. Elektronicky nezaregistrované materiály nie je možné akceptovať v písomnej podobe.

Podmienkou pre získanie štipendia vlády SR na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je zvládnutie slovenského jazyka na požadovanej úrovni a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR.

Uchádzači z Maďarska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny majú možnosť absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov je kurz bezplatný a organizuje ho Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu zahraničných študentov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ÚJOP UK v Bratislave) v termíne od 7. 07. 2014 do 25. 07. 2014 s uzávierkou prihlášok do 31. 05. 2014. Podrobné informácie o VIII. ročníku kurzu, ako aj prihláška na kurz, sú dostupné v elektronickej podobe na stránkach

http://office.studyin.sk/calendar/

a

http://cdvuk.sk/blade/files/UJOP/priprava_prijimacky/program_d3_maturanti-_web.pdf

Dosiahnutie znalosti slovenského jazyka u uchádzačov mimo Maďarska, Rumunska a Srbska na požadovanej úrovni umožní vláda SR poskytnutím ročného štipendia na jazykovú a podľa potreby aj odbornú prípravu v JOP CĎV UK v Bratislave tak, ako uchádzačom z krajín zaradených do zoznamu ODA.

Súčasne si dovoľujeme upozorniť predstaviteľov krajanských organizácií, ktorí budú zostavovať zoznam odporučených kandidátov, že výberová komisia MŠVVaŠ SR bude žiadosti posudzovať v súlade so základnými podmienkami pre získanie štipendia vlády SR, ktoré sú:

 1. dosiahnuté študijné výsledky počas celého stredoškolského štúdia – študijný priemer do 4,00 z 5,00 alebo 8 z 10 (80%),
 2. zvolený študijný program.

 

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú vyhovovať uvedeným kritériám, nebudú výberovou komisiou posudzované.

Originály elektronicky odoslaných dokladov si prijatý uchádzač prinesie so sebou a predloží ich po príchode na štúdium v SR najneskôr pri zápise na štúdium na príslušnej fakulte vysokej školy a Sekcii medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV MŠVVaŠ SR. Zahraničných partnerov, ako aj jednotlivé zastupiteľské úrady SR žiadame upozorniť, že bez predloženia originálnych dokladov nie je možné uskutočniť výplatu štipendia.

Výšky poskytovaných štipendií sú uvedené vo finančných podmienkach (Príloha č. 2).

Štipendista je povinný dodržať termín nástupu na štúdium určený školou, ktorý je spravidla v prvom septembrovom týždni, v odôvodnených prípadoch najneskôr 30. 09. 2014. Svojvoľné skracovanie doby štúdia v prípravnom ročníku oneskoreným nástupom na štúdium nie je možné akceptovať.

Brožúra Ústavu informácií a prognóz MŠVVaŠ SR „Ako na vysokú školu“ pre akademický rok 2014/2015 nebola v tlačenej podobe vydaná. Informácie o možnostiach štúdia na verejných vysokých školách v SR sú dostupné v elektronickej forme na adrese www.portalvs.sk . Zahraničným partnerom odporúčame prístup cez www.studyin.sk , kde sú informácie v anglickom jazyku.

 

Vladimír Belovič

generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV MŠVVaŠ SR

 

PRÍLOHY:

Počty štipendijných miest 2014/2015

Počet študijných programov

Aktuálne finančné podmienky