V Bratislave rokovala Komisia pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ – Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu

Problematikou školstva a vzdelávania krajanov v národnostných školách a v školách s fakultatívnou výučbou slovenského jazyka v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajine sa na svojom 4. zasadnutí v piatok 22. apríla 2016  v Bratislave zaoberala Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V Kongresovom salóne Hotela Družba za účasti predsedu ÚSŽZ Jána Varša, podpredsedu ÚSŽZ Petra Prochácku, zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, príslušných vysokých škôl spolupracujúcich s ÚSŽZ v tejto oblasti a pozvaných riaditeľov a pedagógov slovenských národnostných škôl v predmetných štátoch sa uskutočnilo rokovanie, ktoré v rámci celodenného programu prezentovalo doterajšie skúsenosti a výsledky a nastolilo potenciálne možné východiská na zásadné otázky a problematické okruhy súvisiace so zvyšovaním efektívnosti vynaložených prostriedkov SR aj v rámci pôsobnosti ÚSŽZ na ďalší kvalitatívny rozvoj vzdelávania detí a žiakov krajanov, ako aj výučby slovenského jazyka v jednotlivých krajinách strednej, južnej a východnej Európy.

 

Kľúčové témy zasadnutia

Informácia o situácii, stave, aktivitách a najvýznamnejších podujatiach organizovaných v roku 2016 v oblasti školstva a vzdelávania v jednotlivých krajinách strednej, južnej a východnej Európy.

Napĺňanie účelu a posúdenie efektívnosti pri využívaní finančných prostriedkov udelených Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci podporených grantov v roku 2015 v oblasti školstva a vzdelávania v jednotlivých krajinách.

Vyhodnotenie využívania výučbových programov poskytnutých Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre slovenské školy, resp. školy s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí v roku 2015.

Stanovenie priorít v oblasti podpory školstva a vzdelávania Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre jednotlivé krajiny v nasledujúcom období.

Motivácia komunít krajanov, resp. rodičov v jednotlivých krajinách k zapisovaniu detí do slovenských škôl, resp. škôl s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí.

Štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Z Á V E R Y

zo 4. zasadnutia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu

Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Bratislava, Hotel DRUŽBA, 22. apríla 2016

 

         Prítomní členovia sekcie:

1.     Žiadajú zachovanie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu KŠV ÚSŽZ, nakoľko jej členmi sú zástupcovia krajanských komunít zo štátov, v ktorých sú Slováci uznanou menšinou, funguje v nich inštitucionálne slovenské národnostné školstvo a jestvujú bilaterálne programy spolupráce na úrovni rezortov školstva medzi domovskými krajinami a Slovenskou republikou. Teda aj problémy týchto krajanských komunít sú výrazne odlišné od problémov, s ktorými zápasia slovenské komunity v západnej Európe a v zámorí.

2.     Žiadajú MŠVVaŠ SR doplniť skupiny vysokoškolských odborov podporovaných v rámci udeľovania štipendií vlády SR a v rámci podskupiny učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy, akceptovať aj aprobácie s cudzím jazykom v kombinácii so slovenským jazykom alebo iným humanitným predmetom (nie s ďalším cudzím jazykom).

3.     Žiadajú ÚSŽZ, aby písomne oslovil ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci poverenia Štátneho pedagogického ústavu spoluprácou na tvorbe materiálov k voliteľnému predmetu o Slovákoch v zahraničí (história, život a reálie) pre stredné školy v Slovenskej republike.

4.     Odporúčajú MŠVVaŠ SR v súčinnosti s ÚSŽZ prihliadať na špecifické otázky národnostného školstva v jednotlivých krajinách s možnosťou ich zakotvenia pri úprave alebo podpise nových bilaterálnych rezortných programov spolupráce v oblasti vzdelávania, žiadajú konzultovať ich prípravu so zástupcami krajanských komunít a urýchliť uzavretie rozpracovaných dokumentov.

5.     Navrhujú identifikovať pravidelný (každoročný) spôsob motivácie rodičov pre zápis svojich detí do slovenských škôl v zahraničí (napr. prvácke tašky, after school a pod.).

6.     Žiadajú, aby im boli pravidelne zasielané (elektronicky) ponukové listy učebných pomôcok a učebníc zo strany MŠVVaŠ SR.

7.     Odporúčajú prioritne vybaviť materské školy s vyučovacím jazykom slovenským  v zahraničí učebnými pomôckami, nábytkom a pod.

8.     Žiadajú MŠVVaŠ SR prehodnotiť formu a miesto realizácie vzdelávacích kurzov pre pedagógov v Slovenskej republike.

9.     Odporúčajú naďalej podporiť letné tábory pre deti navštevujúce školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.

10.   Žiadajú ÚSŽZ finančne podporiť prekladanie a vydávanie učebníc pre účely škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, ktoré sú používané v domovských krajinách formou poskytovania grantov.

11.   Odporúčajú ÚSŽZ otvoriť rokovania s Ministerstvom kultúry SR o vysielaní metodikov a osvetových pracovníkov na zabezpečenie aktivít podporujúcich zachovanie tradičnej slovenskej kultúry pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vzhľadom na skutočnosť, že požadované aktivity presahujú rámec rezortu školstva.

12.   Žiadajú MŠVVaŠ SR podporiť podpis dohody s rezortným ministerstvom (kde je záujem) o akceptovaní akreditovaných programov celoživotného vzdelávania v SR, respektíve v domovských krajinách (výjazdové kurzy).

13.   Podporujú aktivity ÚSŽZ zamerané na vysielanie dobrovoľníkov zo Slovenskej republiky do prostredia slovenských národnostných menšín v zahraničí.