V Nových Zámkoch ocenili literárne talenty zo slovenského zahraničia

Stovky detí zo Slovenska i zahraničia sa vo vrcholiacom školskom roku 2016/2017 zapojili do jubilejného 25. ročníka celoštátnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Autori prác, ktoré odborná porota v niekoľkých kategóriách vyhodnotila ako najlepšie, si v piatok 2. júna 2017 spoločne so svojimi pedagógmi už tradične v Nových Zámkoch prevzali ocenenia za svoje literárne diela. Spoluorganizátorom stále obľúbenejšej tvorivej súťaže najmladšej generácie Slovákov doma i naprieč krajanským svetom je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

Zo zahraničia sa do súťaže PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO v jej jubilejnom 25. ročníku zapojili krajania – žiaci zo základných škôl a stredoškolská mládež  z Chorvátska, Cypru, Maďarska, Rumunska, Srbska, USA a Veľkej Británie.

Súťažné práce hodnotilo 15 porotkýň v štyroch kategóriách. V prvej sú žiaci prvého stupňa základných škôl (ZŠ), v druhej deti z druhého stupňa ZŠ a žiaci 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. V tretej kategórii súťažia stredoškoláci a vo štvrtej zahraniční účastníci.

Deti z krajanských prostredí v zahraničí svoj vzťah k slovenčine a Slovensku vyjadrovali vo svojich súťažných prácach pomocou rôznych literárnych žánrov, od úvah, cez rôzne príbehy až po básne. Vyjadrujú to, čo cítia, čo vnímajú, čo sa im páči na Slovensku, na živote v našej krajine, na ich rodnej reči- slovenčine. Deviataci a aj niektorí ôsmaci už píšu aj eseje, ktoré sú veľmi pekné a skutočne sú už na vysokej úrovni, ktorá každým rokom stúpa. Často sa stáva, že niektoré deti sú dva alebo aj tri razy ocenené a je vidieť, že rastú a pracujú na sebe. Je to vďaka učiteľom a rodičom, ktorí im pomáhajú a venujú sa im. Každoročná účasť a kvalita prác detí a žiakov, ktorých oceňujeme na slávnosti v Nových Zámkoch, potvrdzuje nielen ich záujem o splynutie so slovenskosťou a skrze jazyk a tvorivosť rozvíjať ich poznanie a emotívne i priame dotyky so Slovenskom, ale zajedno potvrdzuje opodstatnenosť finančnej i morálnej podpory súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pre účastníkov slávnostného vyhlásenia 25. ročníka súťaže v tvorbe literárnych prác Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko z radov našich krajanov pripravil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ešte pred samotnou slávnosťou v Nových Zámkoch poznávací vlastivedný pobyt na Slovensku. Počas neho sa ocenení mladí „literáti“ zoznamovali od svojho pondelňajšieho príchodu do rekreačného areálu Slnečných jazier v Senci  (29. mája) s historickými a kultúrnymi pamätihodnosťami, ako aj prírodnými skvostami Slovenska, vlasti ich predkov.

Počas troch dní – od utorka 30. mája do štvrtka 1. júna – v regióne Spiša bližšie spoznali prírodné krásy, historické pamiatky a bohatosť kultúrnych hodnôt, cenností a posolstiev Spišskej Novej Vsi a Levoče. Po prijatí primátorom mesta Spišská Nová Ves navštívili po  prekonaní 155 schodov najvyššiu kostolnú vežu Slovenska – 87-metrov vysokú vežu  Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, z ktorej sa núkal nádherný pohľad na mesto a široké okolie s panorámou Vysokých Tatier. Vďaka svojej výške je veža zapísaná do Knihy slovenských rekordov. Následne absolvovali turistickú vychádzku na Tomášovský výhľad v Slovenskom raji.

V stredu čakala na ocenených laureátov literárnej súťaže návšteva Spišského divadla (detské predstavenie: Tri zlaté vlasy deda Vševeda), zavítali aj do tvorivej dielne v Galérii umelcov Spiša, kde sa oboznámili s edukačno-prezentačnou výstavou pod názvom Symfónia pre 5 zmyslov. Projekt výstavy ponúkal práve jeden z  postupov, návodov ako môžeme na takéto „produkty umenia“ nazerať,  dekódovať ich a  spoznávať práve cez naše zmysly, zmyslové impresie, pocity a asociácie. 

Obohatením poznania i vnemov bola pre žiakov a ich pedagógov nepochybne aj návšteva Levoče, jedného z najznamenitejších historicko-kultúrnych klenotov  Slovenska obdobia stredoveku, kde im sprievodca priblížil mesto s jeho výnimočnými príbehmi a osobnosťami, vrátane Baziliky sv. Jakuba. Svoj pobyt na Spiši zavŕšili vo štvrtok návštevou úchvatnej scenérie Spišského hradu. Program pobytu ocenených žiakov a ich pedagógov koncipovala koordinátorka podujatia Iveta Baloghová z ÚSŽZ.

X                                  X                                  X

Jubilejný 25. ročník sa tematicky a myšlienkovo niesol v znamení Roka Jozefa Miloslava Hurbana, v ktorom si pripomíname 200. výročie narodenia tejto významnej osobnosti slovenského národného obrodenia. Rok 2017 je výnimočný aj 230. výročím prvej kodifikácie slovenského spisovného jazyka Antonom Bernolákom a zameriavame sa v ňom aj na ďalšie výročia osobností v dejinách slovenského národa – 305. výročie narodenia a 260. výročie úmrtia Hugolína Gavloviča, 205. výročie narodenia Sama Chalupku, 200. výročie narodenia Andreja Radlinského, 195. výročie narodenia a 125. výročie úmrtia Štefana Marka Daxnera, 180. výročie narodenia Adolfa Petra Zátureckého, 160. výročie narodenia a 75. výročie úmrtia Terézie Vansovej, 150. výročie narodenia Boženy Slančíkovej Timravy, 110. výročie narodenia Dobroslava Chrobáka, Jozefa Horáka a Ľuda Zúbka.

 

Vyhodnotenie 25. ročníka literárnej súťaže

Prečo mám rád slovenčinu,

prečo mám rád Slovensko

4. kategória – účastníci zo zahraničia

 

HLAVNÁ CENA

Patrícia Kmeťková, ZŠ 15. októbra, Pivnica, Srbsko

Prečo mám rada slovenčinu, prečo mám rada Slovensko

 

CENA POROTY

Maja Opavská, Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Báčsky Petrovec, Srbsko

Hurbanovský sen pazovskej Slovenky

 

OSOBITNÁ CENA POROTY

Valentína Imreková, ZŠ 15. októbra, Pivnica, Srbsko

Prečo mám rada slovenčinu, prečo mám rada Slovensko

 

OSOBITNÁ CENA PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ

Barbara Kaniseková, ZŠ Josipa Kozareca,  Josipovec, Chorvátsko

Lipka ma nesie k tebe Slovensko

 

OCENENÝ PEDAGÓG

Viera Papová, ZŠ 15. októbra, Pivnica, Srbsko

 

OCENENÁ ŠKOLA

ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko

 

ČESTNÉ UZNANIE

Bence Püski, Slovenské gymnázium, ZŠ, MŠ a kolégium, Békešská Čaba, Maďarsko

Tranoscius starej mamy        

Csaba Bajczer, Slovenské gymnázium, ZŠ, MŠ a kolégium, Békešská Čaba, Maďarsko

Komlóšska slovečina

Nina Mikitovičová, Slovenská víkendová škola a škôlka v Londýne, Veľká Británia

Slovensko

Saňa Kozová, SŠ v Iloku, Ilok, Chorvátsko

Prečo mám rada slovenčinu, prečo mám rada Slovensko

Gracia Hlobiková, ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach s obvodnou školou v Markovci, Chorvátsko

Slovenský jazyk je môj život

Valentína Chalupová, Základná škola mladých pokolení, Kovačica, Srbsko

Prečo mám rada slovenčinu

Eva Anita Zeinerová, Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka, Bodonoš, Rumunsko

Slovenčina moja

Stanka-Nikolka Iuristová, Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka, Bodonoš, Rumunsko

Ako som sa naučila cítiť po slovensky

Blanka Sláviková, ZŠ Savu Šumanovića, Erdevík, Srbsko

Prečo mám rada slovenčinu?

Lana   Žilićová, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

Vraciame sa domov?

Dávid Veres, ZŠ a MŠ Kálmána Mikszátha, Níža, Maďarsko

O Jánovi Kollárovi

Paulína Valentová, ZŠ maršala Tita, Padina, Srbsko

Prečo mám rada slovenčinu, prečo mám rada Slovensko

Mila   Privizerová, ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč, Srbsko

Slovenčina

 

FOTO:
Božena Dasovićová
Jarmila Pantelićová
Júlia Vargová

 

ČÍTAJTE OCENENÉ PRÁCE ŽIAKOV

Z KRAJANSKÝCH  PROSTREDÍ –

LAUREÁTOV SÚŤAŽE V ROKU 2017

 

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2291/ocenene-prace-sutaze-preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko-2017—1-cast

 

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2292/ocenene-prace-sutaze-preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko-2017–2-cast