V Nových Zámkoch vyhodnotia literárnu súťaž žiakov Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V stredu 8. júna 2011 sa o 10.00 h v budove Miestneho odboru Matice slovenskej v Nových Zámkoch začína celoslovenské slávnostné vyhodnotenie XIX. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktoré sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Ide o tradičnú literárnu súťaž – prehliadku vyznaní rodnému jazyku a rodnému kraju, ktorá potvrdzuje, že žiaci základných a stredných škôl zo Slovenska, ako aj deti krajanov, tvoriacich národnostné menšiny v Česku, Chorvátsku Maďarsku, Srbsku či Ukrajine, dokážu tvorivým spôsobom prejaviť svoj vzťah k materinskému jazyku či reči svojich predkov a vyjadriť v nich mnohorakosť myšlienok, vnemov, obrazov, emócií a súvislostí.

"prezident

Prezident SR Ivan Gašparovič prevzal v školskom roku 2010/2011 roku nad súťažou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko záštitu, v uplynulých ročníkoch v Nových Zámkoch takto odmeňoval najlepších.

Práve vrcholiaci XIX. ročník súťaže, do ktorej od jej zrodu v roku 1989 nebolo treba osobitne inšpirovať tisíce žiakov, stovky učiteľov a pedagógov doma a od roku 1995 i v slovenskom svete, sebavedome, smelo a nahlas kráča v ústrety jubilejnej dvadsiatke. Poznanie užitočnej inšpirácie pretavenej do stovák pozoruhodných literárnych prozaických dielok, iskrivých myšlienok či uchu lahodiacich poetických prvotín je o to cennejšie a svojim obsahom významnejšie, keď si uvedomíme dosah i vplyv súťaže, ktorou sa natrvalo zdobí nová éra slovenskej jazykovej, kultúrnej a národnej identity na prelome dvoch tisícročí. A tak aj pri vystavovaní účtu „preddveria dvadsiatky“ stojí nepochybne za povšimnutie i ocenenie fakt, že prozaické i poetické prejavy mladých ľudí k rodnej vlasti či domovine ich rodičov a prarodičov k materinskému jazyku, vykazujú rovnako vznešenosť precítenia ako zároveň aj unikátnosť štatistického sumáru. Aj podľa naslovovzatých odborníkov ide o oblasť, v ktorej sa témy tohto druhu utvrdzovania sa nastupujúcej generácie mladých ľudí v prejavoch ich vlasteneckého cítenia aj skrze jazyk – teda slovenčinu, žiaľ, v súčasnosti nenosia. O to potešiteľnejšie vyznieva skutočnosť, že globalizácia, našťastie, nie je schopná pohltiť, utlmiť a vygumovať úprimnosť a prirodzenosť národného cítenia tej časti slovenskej populácie doma i v zahraničí, ktorej prináleží emotívnu, praktickú i ľudskú väzbu k slovenčine a Slovensku naďalej chrániť, cibriť a rozvíjať.

Do celoštátneho kola súťaže sa v školskom roku 2010/2011 prihlásilo 93 škôl z celého Slovenska. Z tohto počtu bolo 78 základných škôl vrátane dvoch cirkevných, jednej špeciálnej a jednej s vyučovacím jazykom maďarským (ZŠ s VJM v Jahodnej). Stredných škôl sa zúčastnilo 15 – z toho 10 gymnázií vrátane cirkevného a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským (Gymnázium s VJM na Dunajskej ulici v Bratislave), štyri odborné školy a jedna umelecká škola. Celkove sa v súťaži škôl zo Slovenska hodnotilo v troch kategóriách 418 prác, pričom okrem čisto literárnych prác prišli do súťaže aj tri slovno-výtvarné.

Zahraniční účastníci súťažili v 4. kategórii, ktorú organizačne zabezpečovala Matica slovenská a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V súťaži zaevidovali 124 prác z piatich krajín – z Chorvátska (ZŠ v Banovej Jaruge, ZŠ v Iloku, ZŠ J. Benešica v Iloku, ZŠ J. Kozarca v Josipovci, ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach, ZŠ I. Filipoviča v Osijeku, ZŠ Mladosť v Osijeku, ZŠ Retfala v Osijeku, ZŠ Tina Ujeviča v Osijeku, ZŠ Ivana Brnika Slováka v Jelisovci, ZŠ v Soľanoch, ZŠ vo Višnjevaci), Českej republiky (Gymnázium v Uherskom Hradišti), Maďarska (Slovenská ZŠ v Sarvaši, Slovenské gymnázium v Békešskej Čabe), Srbska (ZŠ J. Čajaka v Báčskom Petrovci, ZŠ Ľ. Štúra v Kysáči, ZŠ maršala Tita v Padine, ZŠ J. Kollára v Selenči, ZŠ J. Čmelíka v Starej Pazove, Gymnázium J. Kollára v Báčskom Petrovci) a Ukrajiny (21. ZŠ v Užhorode, Špecializovaná všeobecnovzdelávacia škola s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským v Užhorode). Zoznam najlepších autorov, ako aj útržky a zaujímavé myšlienky z ocenených prác v kategórii zahraničných účastníkov, uvedieme po vyhlásení výsledkov.

Vyhlasovateľmi XIX. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Matica slovenská, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Spolok slovenských spisovateľov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o., Štátny pedagogický ústav Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Vydavateľstvo Matice slovenskej.

"pohlad

Slávnostné vyhlasovanie najlepších literárnych prác má každoročne dôstojný spoločenský rámec.