Zmeny pobytového zákona

Zmeny pobytového zákona 

(zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia alebo dopĺňajú niektoré zákony)

Hlavným cieľom legislatívnej úpravy bolo zapracovanie európskeho práva do slovenskej legislatívy, v rámci ktorého bola transponovaná smernica 2011/51/EÚ, ktorou sa rozšíril okruh štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým po splnení stanovených podmienok možno udeliť dlhodobý pobyt, rozšíri sa o osoby s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou. Tieto osoby budú teda môcť po istom čase získať dlhodobý pobyt.

Smernica 2011/98/EÚ, ktorá ustanovuje jednotný postup vybavovania žiadostí vedúceho k jednotnému povoleniu. Jednotný postup vybavovania žiadostí, ktorý zahŕňa povolenie na prechodný pobyt aj povolenie na zamestnanie v rámci jedného správneho aktu, má prispieť k zjednodušeniu a harmonizácii pravidiel platných v súčasnosti v členských štátoch Európskej únie. Zavádza do praxe efektívnejší proces vybavovania žiadostí štátnych príslušníkov tretích krajín o vydanie jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie na jednom mieste, čím sa podstatne zjednoduší samotné správne konanie. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa chce zamestnať na území Slovenskej republiky, požiada o vydanie jednotného povolenia na pobyt na policajnom útvare. Jednotné povolenie na pobyt štátneho príslušníka oprávňuje zdržiavať sa na území Slovenskej republiky na účel výkonu zamestnania. Smernica sa vzťahuje aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území Slovenskej republiky na iný účel ako zamestnanie a môžu pracovať a táto skutočnosť sa im vyznačí v doklade o pobyte formou zápisu „oprávnenie pracovať“. Transpozičná lehota smernice 2011/98/EÚ je do 25. decembra 2013.

Cieľom novely zákona o pobyte cudzincov je tiež odstránenie chýb legislatívneho charakteru v texte zákona a zapracovanie zmien a požiadaviek, ktoré vyplynuli z jeho doterajšej aplikačnej praxe. Ide napr. o úpravu ustanovení, týkajúcich sa:

 • udeľovania a obnovovania prechodného pobytu na účel podnikania;
 • predkladania dokladu o bezúhonnosti u Slovákov žijúcich v zahraničí (doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal);
 • okruh štátnych príslušníkov, ktorí môžu podať žiadosť o udelenie pobytu na území SR;
 • asistovaný dobrovoľný návrat;
 • oznamovacie povinnosti cudzincov a rôznych právnických osôb;
 • vydávanie dokladov o pobyte.

V zákone č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore dôjde k úprave snímania identifikačných znakov cudzincov a oprávnení pri zabezpečovaní kontroly hraníc SR.

Cieľom predloženého návrhu zákona je právna úprava vzniku registra fyzických osôb, centrálnej ohlasovne a úprava vzťahov a postupov pri prihlasovaní a odhlasovaní z pobytu, vyplývajúca z aplikačnej praxe zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

Zmeny týkajúce sa Slovákov žijúcich v zahraničí 

 • V § 29 ods. 2

– policajný útvar udelí prechodný pobyt na päť rokov;

 • V § 31 odsek 3 posledná veta

štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a ktorý požiadal o prechodný pobyt podľa § 29 (t.j. Slovák žijúci v zahraničí), je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti;

 • V § 32 odsek 2 písm. e) tretí bod

– štátny príslušník tretej krajiny nebude povinný priložiť k žiadosti o udelenie prechodného pobytu doklady, ktoré potvrdzujú zabezpečenie ubytovania;

 • V § 32 odsek 3 posledná veta

doklad potvrdzujúci bezúhonnosť nebude prikladať k žiadosti štátny príslušník tretej krajiny podľa § 29, ktorý podáva žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 29 do 60 dní od vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí;

 • V § 32 ods. 9

– štátny príslušník tretej krajiny nebude povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie; 

 • V § 32 ods. 10

štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, nebude povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie;

 •  V § 131a, Prechodné ustanovenia  k úpravám účinným od 1. mája 2013

– štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a ktorého doklad o pobyte stratil platnosť 30. júna 2012, si môže do 1. mája 2014 podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 29 (Slovák žijúci v zahraničí) osobne aj na policajnom útvare, ak po strate platnosti tohto dokladu nevycestoval z územia Slovenskej republiky.

zdržiavanie sa na území Slovenskej republiky štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 2 sa nebude považovať za neoprávnený pobyt

 • V Čl. VII, zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa:

v § 7 ods. 5 pripojením vety: „Výpis z registra trestov alebo iný doklad vydaný príslušnými orgánmi štátu musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal.“

 

Navrhované zmeny by mali byť účinné od 1. mája 2013.

Do medzirezortného pripomienkového konania sa zapojil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.