Problematikou doterajších skúseností Slovenskej republiky v rámci jej štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí – vrátane podpory krajanských komunít v kontexte evanjelických cirkevných zborov i jednotlivcov s evanjelickým vierovyznaním v slovenskom zahraničí, ako aj prienikom nových možností a tým i rozšírenia spolupráce medzi Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku (ďalej ECAV) a Úradom pre Slovákov žijúcich na Slovensku (ďalej ÚSŽZ), sa počas návštevy na pôde ÚSŽZ zaoberali v utorok 2. marca 2021 generálny biskup ECAV Ivan Eľko a predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip.

V konštruktívnej debate zhodnotili doterajšie pozitívne skúsenosti podpory projektov krajanov z dotačného fondu ÚSŽZ v oblasti duchovných aktivít, nasmerovaných v ostatných rokoch najmä do evanjelických cirkevných zborov v štátoch, v ktorých naši krajania tvoria slovenskú národnostnú menšinu (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko). Predseda ÚSŽZ informoval generálneho biskupa ECAV o viacerých významných investičných projektoch v oblasti skvalitnenia zázemia pre dosah duchovného života,  aj  s jeho významnou orientáciou na rozvíjanie slovenskosti v radoch najmladších generácií krajanov prostredníctvom  pastoračnej činnosti evanjelických cirkevných zborov.

Milan Ján Pilip ubezpečil Ivana Eľka, že úrad v tejto snahe nepoľavuje ani v kritickom čase  ovplyvnenom pandémiou koronavírusu, a napriek sociálnemu odlúčeniu pragmaticky upriamuje svoj zámer v oblasti duchovného života krajanov – vrátane komunít s presahom evanjelického vierovyznania, na podporu skvalitnenia infraštruktúry Božích chrámov a ich zázemia v cirkevných zboroch vrátane vzdelávacích besiedok a krúžkov pre slovenské deti.

Ako prejav jedinečnej empatie Slovenskej republiky k našim krajanom priblížil predseda ÚSŽZ aj starostlivosť o záchranu a znovu oživenie funkčnosti (aj v cieľoch rozvíjania slovenskosti v Maďarsku) historicky významnej budovy evanjelického kostola na Rákocziho triede v Budapešti (v areáli tzv. Lutherovho domu), ktorý kedysi vystavali Slováci a bol majetkom Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v Maďarsku. Vďaka dobrému susedskému vzťahu s Maďarskom na vládnej úrovni oboch štátov prišlo k dohode a nemalej finančnej podpore, vďaka ktorej predmetný kostol niekdajších peštianskych slovenských evanjelikov bude po rekonštrukcii slúžiť potrebám slovenskej menšiny v Maďarsku, pričom okrem inštitucionálnej činnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a jej kultúrno-mediálnym a vedecko-tvorivým aktivitám bude slúžiť znovu aj pastoračným potrebám Budapeštianskeho evanjelického a. v. cirkevného zboru.

Ivan Eľko ocenil empatický prístup ÚSŽZ, ktorý, poznajúc potreby našich krajanov v naplnení ich duchovných potrieb, vytvára priestor pre podporu ich náboženského života a prináležitosti k ich cirkvi a viere – a skrze tieto pôžitky im umožňuje aj pravidelné kontakty s materskou krajinou. V tejto súvislosti vyzdvihol väzby našich krajanov najmä z krajín slovenskej Dolnej zeme na Slovensko, ktoré im aj vďaka možnostiam ECAV na Slovensku vytvára priestor na organizovanie letných cirkevných táborov pre deti  a mládež. Tak ECAV ako aj ÚSŽZ vidia v spomínaných súvislostiach priestor na nové možnosti vytváraniu kvalitatívne emotívnejšieho vzťahu našich krajanov k vlasti ich predkov.

Milan Ján Pilip sa v rozhovore s Ivanom Eľkom dotkli okrem viacerých ďalších tém aj mimoriadne významného zástoja ECAV na Slovensku v rámci vzdelávania a prípravy študentov zo štátov juhovýchodnej Európy (najmä z prostredí srbskej Vojvodiny) na kňazské povolanie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. ÚSŽZ má tento prínos pre duchovné potreby krajanov v zahraničí na zreteli, pričom do pozornosti ECAV nastoľuje k úvahe posilniť dosah evanjelickej cirkvi a. v. aj pre krajanské komunity Slovákov v štátoch západnej Európy aj s početnej sa posilňujúcou novo generačnou diaspórou. V tejto nadväznosti generálny biskup ECAV na Slovensku podotkol, že v takom duchu, ako sa rokmi rozvinula pastoračná činnosť Slovenských katolíckych misií, by svoje úsilie mohla v budúcnosti zamerať aj Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku.

Počas pracovnej návštevy ÚSŽZ využil generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko priestor na to, aby sa poďakoval Milanovi Jánovi Pilipovi za doterajšiu súčinnosť ÚSŽZ a pomocnú ruku úradu, ktorý ju slovenským evanjelikom vo svete nezištne podáva s najlepšími úmyslami, pričom na znak úcty a vďačnosti za prejavenú podporu v rámci šírenia kresťanskej duchovnosti v radoch slovenských evanjelikov mu odovzdal Pamätný list s Pamätnou medailou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Galéria