Druhé pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka v roku 2020 sa uskutočnilo v súlade s opatreniami súvisiacimi so stavom Covid-19 v stredu 26. augusta v Našiciach. Stretnutie sa po prvý raz konalo v priestoroch Slovenského kultúrneho centra Našice, kde v prítomnosti Andriju Kurica, školského dozorcu – poradcu pre výučbu slovenského materinského jazyka,  ako aj učiteľov slovenského jazyka, ktorí pôsobia v Chorvátsku na základných a stredných školách – Anou Maroševićovu, Boženku Dasovićou, Jelenou Dejanović, Vlatkom Miksadom a Dominikom Rajačićom privítala Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice.

Úvodná časť stretnutia, ktoré viedli Andrej Kuric a vedúca aktívu učiteľov Ana Maroševićová, bola venovaná stručnej analýze realizácie plánu práce, k čomu bola podaná aj finančná správa za rok 2020. Následne účastníci zasadnutia viedli diskusiu na tému zaplnenia miesta školského dozorcu – poradcu, keďže nastal čas odchodu pána A. Kurica do dôchodku. Učitelia jednohlasne predložili návrh, ktorý ďalej bude postúpený do procedúry. Bližšie bola dohodnutá príprava realizácie projektov do konca roka, konkrétne príprava zbierky Kvapky XVI, najmä básní a próz žiakov, ktorí sa učia slovenský jazyk v škole.

Po prerokovaní denného poriadku učitelia absolvovali školenie na tému Didaktické metódy vo vyučovaní slovenčiny dištančnou formou, špecifiká online vyučovania a zavedenie informačno-komunikačných technológií do učenia prostredníctvom virtuálnych tried, ktoré pripravili lektorky Univerzity Komenského v Bratislave Katarína Chlpíková a Katarína Nevrlová. V rámci voľnej diskusie učiteľa sa podelili o vlastné skúsenosti s online vyučovaním a obohatili sa vzájomne hlavne výmenou zdrojov informácií a materiálov, ktoré používajú pri príprave učiva a prekonávaní technologických výziev.

 

(SKV)

Na snímkach:

Účastníci stretnutia.

Aktívna účasť počas prednášky lektoriek zo Slovenska.