Deti v Pivnici sa vďaka prostriedkom zo Slovakaid budú učiť interaktívne

Deti by mali tráviť voľný čas interaktívne.  To je trend dnešných dní – využiť detskú kapacitu, vnímavosť detí a ich energiu správnym smerom. Má to však jeden háčik. Všetky nové technológie, počítačové programy, cez ktoré sa takáto výučba realizuje, sú finančne náročné a školy si to z vlastných prostriedkov dovoliť nemôžu. Rovnako je na tom aj OŠ v Pivnici, ktorá sa v spolupráci s AERD Padina snaží získať finančné prostriedky z rôznych programov EÚ a donácií. Výsledkom spoločnej spolupráce je ukončený projekt na nákup interaktívnej tabule a techniky.

Základná škola v Pivnici získala na realizáciu projektu Modernizácia informačných a  komunikačných technológií na ZŠ "15" október Pivnica od Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov Slovakaid nenávratný finančný príspevok vo výške 4 368 eur. Získané finančné prostriedky sa účelovo využili na nákup interaktívnej tabule v hodnote  2 722 eur, počítačov, multifunkčnej tlačiarne, notebooku a fotoaparátu. Interaktívna tabuľa je moderná pomôcka, ktorá slúži na zefektívnenie vyučovania, ale aj spôsob, ako sa deti hravou formou môžu oboznámiť so svetom počítačov a moderných technológií. Perom na tabuľu môžete kdekoľvek vpisovať, zo zapísaného si hneď môžete uložiť záznam, prípadne odpoveď žiaka priamo vytlačiť.

Projekt Modernizácia informačných a  komunikačných technológií je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu. V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania.

Škola sa mení na modernú školu podľa noriem  a požiadaviek EU. Za svoj prioritný cieľ si vytýčila dosiahnuť v predprístupovom období finančné prostriedky na obnovu kabinetov, modernizáciu školy. Pri príprave a realizácii projektov a komunikácii s partnermi z EÚ spolupracuje s organizáciou AERD Padina.