Ján Varšo sa v Slovinsku zúčastnil na krste monografie Sedemdesiat rokov slovakistiky v Ľubľane

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v stredu 11. októbra 2017 zúčastnil na pozvanie Katedry slovakistiky na Inštitúte slavistiky Univerzity v Ľubľane na krste vedeckej monografie s názvom Sedemdesiat rokov slovakistiky v Ľubľane (Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani“) , ktorá vychádza v rámci zborníka Slavica Slovenica s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Monografia obsahuje 20 štúdií, ktoré vychádzajú zo širokého vedeckého výskumu prof. Andreja Rozmana a symbolicky je venovaná k jeho 70. narodeninám, ktoré slávil 11. októbra 2017. Ján Varšo v pozdravnom príhovore ocenil prácu prof. A. Rozmana a tiež Katedry slavistiky pri výchove slovakistov v Slovinsku.

Hoci skromná slovenská komunita v Slovinsku nemá zastrešujúci spolok, ako popoluška sa vyníma práve 70-ročné pôsobenie slovakistiky, ktorú na Univerzitu v Ľubľani v rámci jej Filozofickej fakulty zaviedol Viktor Smolej v roku 1947. Andrej Rozman je jeho pokračovateľom (v roku 1974 ukončil FF UK v Bratislave v odbore slovenčina a ruština), pričom svojou charizmou i kontaktmi so Slovenskom udržiava slovakistiku pri živote a snaží sa vychovávať nástupcov. Situácia však aj v tejto oblasti začína byť zložitá. Podľa monitorovaných indikácii nie je z rôznych dôvodov záujem o štúdium slovakistiky (bakalárske a magisterské) medzi slovinskými študentmi a na budúci rok sa zatiaľ rysuje iba jeden študent prvého ročníka. Podľa prof. A. Rozmana nie je dôležitá kvantita, ale udržanie výučby slovakistiky, čo však nič nemení na skutočnosti, že táto sa po jubilejnom roku dostáva do stavu „ohrozenia“. Oddelenie slovakistiky na Katedre slavistiky FF Univerzity v Ľubľane v súčasnosti pôsobí v čele s kmeňovým zamestnancom univerzity a docentom zo Slovenska Jurajom Pallayom a lektorkou zo Slovenska doc. Evou Tibenskou.

Na počesť jubilejných narodenín Andreja Rozmana veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Ľubľane JE Eva Ponomarenková zorganizovala slávnostný obed za účasti vedúcej Katedry slovanských jazykov UL Subiotto Namity, vedúceho Oddelenia slovakistiky Juraja Pallaya, prodekana FF UK v Bratislave (alma mater A. Rozmana), lektorky slovenského  jazyka na tejto katedre Evy Tibenskej a predsedu ÚSŽZ Jána Varša. V diskusii sa často zmieňoval aj osnovateľ slovakistiky v Ľubľani Viktor Smolej. 

Na krste knihy sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane zúčastnilo do 50 osôb z radov kolegov A. Rozmana z Katedry slavistiky i iných katedier fakulty, bývalých i súčasných študentov a tiež veľvyslankyne Slovenskej republiky v Slovinsku, prodekana partnerskej FF UK v Bratislave Miloslava Vojtecha a predsedu ÚSŽZ. V rámci programu bol premietnutý aj video film spomienok kolegov A. Rozmana zo Slovenska i Slovinska. Pred krstom knihy k prítomným prehovorili prodekanka Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane, veľvyslankyňa Slovenska v Slovinsku a predseda ÚSŽZ. Eva Ponomarenková následne odovzdala Katedre slavistiky Pamätnú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka k 70. výročiu slovakistiky v Ľubľane (A. Rozman ju už k jeho jubileu obdržal) a prodekan FF UK zasa Zlatú plaketu fakulty.

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo v družnej debate na pôde ZÚ Slovenskej republiky v Ľubľane s emeritným profesorom Ľubľanskej univerzity Andrejom Rozmanom počas návštevy predsedu ÚSŽZ v Slovinsku vo februári 2017.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy zo stretnutí Jána Varša počas pracovnej návštevy v Ľubľane vo februári 2017: s JE Evou Ponomarenkovou, veľvyslankyňou SR v Slovinsku, profesorom Andrejom Rozmanom, lektorkou slovenského jazyka Evou Tibenskou a študentmi Katedry slovakistiky na Inštitúte slavistiky Univerzity v Ľubľane.

Foto: ĽUDO POMICHAL