Kestúc: najväčší sviatok Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) usporiadala v sobotu 5. júla 2014 v Kestúci (Kesztölc), pilíšskej obci v Komárňansko-Ostrihomskej župe, oslavy Dňa Slovákov v Maďarsku. Spoluorganizátormi dňa s pestrým kultúrnym a spoločensko-zábavným programom boli Osvetové centrum CSSM, slovenská a obecná samospráva, ako aj rímskokatolícka cirkev v Kestúci.

Oficiálny program sa začal otvorením výstavy Sv. Cyrila a Metoda v obecnom klube. Po slávnostných prejavoch v rámci ekumenickej pobožnosti v miestnom kostole sv. Klementa predseda CSSM Ján Fuzik odovzdal vyznamenania CSSM „Za našu národnosť“. Na slávnosti ako i na programe rámcovanom Dňom Slovákov v Maďarsku sa zúčastnil aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Deň Slovákov v Maďarsku pod názvom „Vínko, vínko, vínko červené“ zavŕšil tematický galaprogram regionálnych kultúrnych stredísk Osvetového centra CSSM na námestí sv. Klementa. V sprievodných programoch sa predstavili inštitúcie CSSM, nechýbala ani ľudovoumelecká a gastronomická prezentácia jednotlivých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska, pričom početných návštevníkov čakala aj národopisná a miestno-historická výstava.

Vyznamenaní „Za našu národnosť“

Judita Kaszalová Szabadová

Narodila sa v malej horno-matranskej obci Alkár. Po skončení štúdia na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne začala učiť vo svojej rodnej obci. Ako učiteľka slovenčiny pokladala za dôležité, aby si jej žiaci pri osvojení spisovnej slovenčiny zachovali aj miestne nárečie. Mnoho detí pripravila na celoštátne slovenské recitačné a spevácke súťaže, zorganizovala výlety nielen na Slovensko, ale aj do Slovákmi obývaných miest.

Je členkou miestnej slovenskej samosprávy od jej založenia. V roku 2012, keď miestnej základnej škole hrozil zánik, ako predsedníčka slovenskej samosprávy vzala na seba úlohu prevádzkovateľa miestnej materskej a základnej školy. Ako horlivá organizátorka sa stala vedúcou miestneho ženského speváckeho zboru. Bola iniciátorkou otvorenia oblastného domu v Alkári, ktorý teraz prevádzkuje miestna Slovenská národnostná samospráva.

Vďaka jej činnosti a angažovanosti sa zvýšil záujem obyvateľov dediny o miestne slovenské tradície. Výsledkom toho sa významne zvýšil počet tých, ktorí sa prihlásili k slovenskej národnosti.

Judita Kaszalová Szabadová vykonáva svoju prácu s neúnavnou energiou a presnosťou už viac desaťročí. Jej činnosť a oddanosť pre spoločenstvo je vzorom pre nás všetkých.

 

Michal Lásik

Narodil sa v Slovenskom Komlóši v slovenskej rodine. Po skončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sa vrátil na svoju obľúbenú Dolnú zem, kde začal vyučovať na čabianskom slovenskom gymnáziu dejepis a filozofiu. Svoje poznatky zužitkoval aj písaním, prekladaním a posudzovaním učebníc. Vypracoval rámcový program vyučovania slovenskej vzdelanosti a systém maturitných požiadaviek.

Od roku 1992 je zástupcom riaditeľky Čabianskeho slovenského gymnázia. Jeho pedagogickú prácu uznávajú aj za hranicami, čo dokazuje jeho členstvo v školskej komisii Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí. Popri pedagogickej činnosti vo veľkej miere sa zapája do verejného života slovenskej komunity. Dlhé roky je predsedom verejnoprospešnej spoločnosti Čabianskej organizácie Slovákov, podpredsedom Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba, ako aj poslancom Valného zhromaždenia a predsedom Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM.

Jeho odbornosť, výborná komunikačná a rétorická schopnosť a oddanosť slovenskej národnosti prispievajú k tomu, že je váženou a uznanou osobnosťou nášho slovenského verejného života.

 

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku, ktorá vznikla v roku 1989, v tomto roku oslavuje svoje 25 ročné jubileum. Za svoj cieľ pokladá zjednotiť a aktivizovať slovenskú mládež v Maďarsku, zachovať a rozširovať slovenský jazyk, kultúru, ako aj slovenské národopisné pamiatky.

Pri zostavovaní svojho pracovného programu sa usiluje o to, aby sa mladí zoznámili so zvykmi a tradíciami rôznych regiónov, a aby aktívne spoznávali život dnešných Slovákov žijúcich v Maďarsku. V tomto duchu sú organizované aj jej podujatia: slovenská mládežnícka akadémia, letné víkendy v Pilíši a v Matre, Dolnozemský pohár a tradičný futbalový turnaj v Békešskej Čabe.

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku, ako jediná celoštátna slovenská mládežnícka organizácia v krajine, úspešne prispieva k zachovaniu identity mladých Slovákov v Maďarsku.

 

Text a foto: IMRICH FUHL – www.oslovma.hu

 

Audio – Slávnostný príhovor predsedu CSSM Jána Fuzika:

www.oslovma.hu/XXX/DSMfuzik.mp3

O Kestúci: http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/osady/14-telepuelesek/26-kestuc

Fotogaléria – Deň Slovákov v Maďarsku – Kestúc (2014), Pálháza (2013), Jášč (2012):

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.609976535767993.1073741904.147596498672668&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.440127959419519.1073741848.147596498672668&;type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.294358237329826.61069.147596498672668&type=3

Celoštátna slovenská samospráva (v Maďarsku)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392785977487051.1073741828.147596498672668&type=3