Komisia pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

SEKCIA: Stredná, Južná a Východná Európa

V roku 2013 (4. novembra) obnovila svoju činnosť na svojom ustanovujúcom zasadnutí v rumunskom Nadlaku Komisia pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu. Na rokovaní sa zúčastnili členovia sekcie, zástupcovia krajanských komunít pre oblasť vzdelávania z Chorvátskej republiky, Maďarska, Rumunska, Srbskej republiky a Ukrajiny, zástupcovia MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ.

Opodstatnenosť a potrebu činnosti komisie, ktorá sa zaoberá otázkami výchovy a vzdelávania detí a mládeže na slovenských školách v zahraničí v tých štátoch, kde Slováci majú status slovenskej národnostnej menšiny, akcentoval na ustanovujúcom zasadnutí komisie v Nadlaku Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Činnosť samotnej Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ sa premietne každý rok do dvoch pracovných rokovaní, pričom problematika vzdelávania, školstva v zahraničí a vyučovacieho procesu s akcentom na podporu výučby slovenského jazyka, sa uskutoční v dvoch sekciách. Prvou je Sekcia pre Strednú, Južnú a Východnú Európu, druhou Sekcia pre Západnú Európu a zámorie.

 

AKTIVITY, ROKOVANIA, SEMINÁRE

1.zasadnutie sekcie
http://www.uszz.sk/sk/komisia-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz-obnovila-svoju-cinnost 

2.zasadnutie sekcie
http://www.uszz.sk/sk/letna-skola-slovenskeho-jazyka-a-kultury-2013

3. zasadnutie sekcie

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3702/sekcia-pre-strednu-europu-komisie-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz-zasadne-v-bratislave

 

ANALÝZY, ŠTÚDIE, REFERÁTY

 

 

MÉDIÁ

Vojvodinskí „ČAROSLOVÁCI“ znovu čarovali
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3593/vojvodinski-caroslovaci-znovu-carovali

ČASOPIS ČAROSLOVwww.caroslov.rs