Podujatia Spoločnosti svätého Gorazda

V roku 2009 v rámci jubilejných XX. svätogorazdovských dní na Slovensku
a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015
plánujú ich organizátori uskutočniť tieto svätogorazdovské podujatia:

 1. XX. slávnosti svätého Gorazda v Kútoch. K záhorskej obci Kúty sa viaže aj zrod novodobej svätogorazdovskej tradície Slovákov. V roku 1990 (29. júla) tu uskutočnili prvú svätogorazdovskú aktivitu Deň svätého Gorazda. V  spoločenskej časti jubilejných slávností sa počíta s oficiálnymi vystúpeniami prezidenta SR a predstaviteľov spoluoganizátorských subjektov, tiež s odhalením pamätnej tabule tomuto jubileu. – 25. a 26. júla 2009. 
 2. XVII. spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR v Bratislave.  Podujatie sa uskutočňuje stále 27. júla, kedy je povinná spomienka na tohto svätca v súčasnom liturgickom kalendári.
 3. XVII. Gorazdov Močenok. Celonárodný festival kresťanského divadla s medzinárodnou účasťou divadelných zoskupení i odborníkov na sakrálnu teatrológiu. – 22. – 26. júla 2009.
 4. XV. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb Trebišov. Nesúťažný festival s medzinárodnou účasťou speváckych zborov – Slovákov žijúcich v zahraničí, zameraný na interpretáciu sakrálnej tvorby od najstarších čias až po súčasnosť spievanej a capella. – 22. – 24. mája 2009.
 5. XIV. Gorazdov literárny Prešov. Celoštátna literárna súťaž v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy s medzinárodnou účasťou autorov – Slovákov žijúcich v zahraničí a tvoriacich v slovenskom jazyku. – 5. decembra 2009.
 6. XIV. Gorazdovo výtvarné Námestovo. Celoslovenská výtvarná súťaž detí a mládeže zameraná na národnú históriu. – 25. júna 2009.
 7. XIV. Gorazdove organové dni Kováčová/Zvolen. Celoslovenská nesúťažná prehliadka neprofesionálnych organistov s medzinárodnou účasťou interpretov – Slovákov žijúcich v zahraničí. – 26. júla Kováčová (slávnosť) a 9. – 12. septembra 2009 Zvolen (prehliadka).
 8. XIII. Gorazdovo umelecké Vrbové. Festival umeleckých výstupov najúspešnejších kolektívov a jednotlivcov, ktoré tvoria predmet Svätogorazdovských dní na Slovensku. – 11. a 12. decembra 2009.
 9. VIII. Gorazdove dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby Zvolen. V hudobnej časti je to prehliadka zborových telies a vo výtvarnej ide o celoštátny salón (dospelých) neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na diela s duchovnou tematikou. – 23. októbra (vernisáž výstavy) a 14. novembra 2009 (prehliadka). 
 10. II. Gorazdova duchovná pieseň Udavské. Celoštátna súťaž a prehliadka s medzinárodnou účasťou interpretov a odborníkov – Slovákov žijúcich v zahraničí, zameraná na šírenie tradícií duchovného spevu na Slovensku. – 26. – 27. septembra 2009.
 11. I. Gorazdovo umelecké slovo Kláštor pod Znievom. Celoslovenský festival v prednese náboženskej poézie a prózy detí, mládeže a dospelých (od II. ročníka s medzinárodnou účasťou súťažiacich – Slovákov žijúcich v zahraničí). – 9. – 10. októbra 2009.

Edičný titul Dvadsať rokov svätogorazdovskej tradície na Slovensku. Práca zdokumentuje vznik, rozvoj novodobej kresťanskej tradície Slovákov – svätogorazdovskej.

 

O  význame fenoménu svätogorazdovskej tradície v našej spoločnosti svedčí o. i. aj to, že z  inšpirácie jej realizátorov vzniklo v ostatných rokoch množstvo hodnotných umeleckých diel literárnej, výtvarnej, hudobnej proveniencie. K úspechom propagátorov myšlienok svätogorazdovskej tradície možno zaradiť aj tú skutočnosť, že najvyššie rezortné ocenenia v školstve nesú pomenovanie po sv. Gorazdovi (Pamätný list svätého Gorazda – udeľovaný študentom, Malá medaila svätého Gorazda a Veľká medaila svätého Gorazda). Práve tak aj množstvo spolugarantov, ktorí prijali ponuku Národného osvetového centra pri realizácii Svätogorazdovských dní ako celku a či len niektorých ich aktivít. Patria k nim Spoločnosť svätého Gorazda, Cyrilometodská spoločnosť, Matica slovenská Martin, Spolok svätého Vojtecha Trnava, Spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce, Združenie divadelných ochotníkov Slovenska Martin, Slovenský orol, Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Občianske združenie KREDIV, Občianske združenie Sv. Gorazda v Močenku, Slovenská národná galéria – Zámok Zvolen, Rusínska obroda na Slovensku, Trnavská arcidiecéza, Košická arcidiecéza, Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove, Biskupský úrad v Nitre, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, kňazské semináre v Nitre a v Prešove, v minulosti aj Konferencia biskupov Slovenska, Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike a Univerzita Komenského v Bratislave. Takisto treba uviesť orgány a úrady štátnej správy a samosprávy, VÚC, miest a obcí, práve tak farnosti a cirkevné spoločenstvá, školské ustanovizne, metodicko-poradenské kultúrne a osvetové zariadenia – Krajské osvetové stredisko v Nitre, Regionálne osvetové stredisko Trebišov, Šarišské osvetové stredisko Prešov, Podpolianske osvetové stredisko Zvolen, Vihorlatské osvetové stredisko Humenné, Dom kultúry Námestovo, rovnako miestne a mestské kultúrne inštitúcie, na pôde ktorých sa predmetné podujatia realizujú.

Spoluorganizátorom jubilejných XX. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015 sa stala Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru.