Rokovanie s arcibiskupom Mons. Róbertom Bezákom, CSsR

Dňa 13. apríla 2010 sa stretla predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani PhDr. Vilma Prívarová s trnavským arcibiskupom Mons. Róbertom Bezákom, CSsR. Priamo v Trnavskej arcidiecéze v Trnave rokovali o podpore slovenských katolíckych misií v zahraničí a hľadaní riešení pri zabezpečení chodu týchto misií, o vysielaní kňazov do zahraničia, o zabezpečení prísunu náboženskej literatúry zo Slovenska do prostredia krajanských komunít, o študijných pobytoch na Slovensku pre slovenských kňazov – absolventov zahraničných bohosloveckých fakúlt pôsobiacich v slovenských cirkevných zboroch a farnostiach v zahraničí, o usporiadaní tematickej konferencie Pastorácia Slovákov žijúcich v zahraničí, o Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, o kostole vo Wilkes Barre v USA, o pravidelných stretnutiach misionárov pôsobiacich na slovenských katolíckych misiách v zahraničí, ktoré organizuje Arcibiskupský úrad a o účasti predsedníčky ÚSŽZ na týchto stretnutiach. Predsedníčka ÚSŽZ navrhla možnosti využívania grantového systému ÚSŽZ.

Arcibiskup Bezák vyjadril veľkú ústretovosť pri riešení aktuálnych problémov našich krajanov v oblasti náboženského života, ktoré deklarujú na rôznych fórach organizovaných ÚSŽZ. Uvítal iniciatívu ÚSŽZ, ako orgánu štátnej správy zodpovedného za koordináciu štátnej politiky starostlivosti o našich krajanov, mapovať požiadavky Slovákov žijúcich v zahraničí aj v tejto oblasti. Prisľúbil, že predmetné potreby krajanov prednesie na zasadnutí predstaviteľov Konferencie biskupov Slovenska. Aj v budúcnosti ocení, ak bude pravidelne informovaný o aktuálnych potrebách našej diaspóry, keďže považuje udržanie národného povedomia Slovákov v zahraničí a uchovanie slovenského života v jednotlivých komunitách roztrúsených po celom svete za veľmi dôležitú úlohu Slovenskej republiky i Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku.