Slováci v Poľsku slávili jubileum tlačeného slova

Pri príležitosti oslavy 20. výročia činnosti Vydavateľstva a tlačiarne Spolku Slovákov v Poľsku, ktorá sa uskutočnila v poslednú aprílovú stredu v priestoroch Galérie slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove, odzneli viaceré milé slová a spomienky na spoluprácu z úst zákazníkov. Jacek Lubart-Krzysica, krakovský básnik, priaznivec Slovákov a verný zákazník nášho vydavateľstva i tlačiarne, povedal, že v povedomí Krakovčanov toto vydavateľstvo funguje s názvom „u Slovákov“.

V úvodnom príhovore generálny tajomník UV SSP Ľudomír Molitoris privítal viacerých hostí, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou, o. i. konzula SR v Krakove T. Kašaja, prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. M. Šmigeľa, PhD., splnomocnenkyňu Malopoľského vojvodu pre národnostné a etnické menšiny a jej zástupkyňu E. Mirga-Wojtowiczovu a J. Nawalanu, riaditeľa Inštitútu histórie Jagelovskej univerzity prof. S. Sroku, etnografa a orientalistu J. S. Łątku, vydavateľa R. Dzieszyńskeho, mladých slovenských historikov – účastníkov konferencie, ktorá práve prebiehala v našom sídle a ďalších.

Podrobné informácie čítajte v reportáži šéfredaktorky časopisu Život Agáty Jendžejčíkovej s názvom Vydavateľstvo a tlačiareň „u Slovákov“ s dvadsaťročnou tradíciou v priloženej prílohe vo formáte PDF.

20. výročie činnosti Vydavateľstva a tlačiarne Spolku Slovákov v Poľsku