Správa o štátnej politike Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom na rokovaní Zahraničného výboru NR SR

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojom zasadnutí v utorok 3. septembra 2019 prerokoval a svojim uznesením vzal na vedomie Správu  za rok 2018 o  štátnej politike vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí  a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2020.  Správu predložil na rokovanie výboru predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Ján Varšo, CSc.

Správa je rozdelená do desiatich kapitol.

Prvá kapitola charakterizuje súčasný stav  krajanských komunít v zahraničí a základnú informáciu o pomoci, ktorú poskytla Slovenská republika na krajanské aktivity v rámci dotačného systému.

Druhá kapitola informuje o podpore krajanských aktivít v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu vrátane spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri podpore vzdelávacích aktivít krajanov.

Tretia kapitola  je venovaná podpore činností krajanov v oblasti ľudovej, umeleckej  a duchovnej kultúry.

Štvrtá kapitola je venovaná vyhodnoteniu podpory krajanov v oblasti informovanosti, a to v oblasti vydavateľskej činnosti aj internetovej komunikácii.

Piata kapitola  je venovaná informáciám o podpore krajanov v oblasti médií, ale aj o spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Šiesta kapitola informuje o konaní o vydaní osvedčenia a o počtoch prijatých žiadostí o vydanie osvedčenia a počte vydaných osvedčení.

Siedma kapitola informuje o Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018, ktorú zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v októbri 2018.

Kapitola osem zahrňuje aktivity prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR,  Ministerstva vnútra SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a cirkví.

Deviata kapitola  načrtáva základné východiská programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim  v zahraničí na rok 2020. Charakteristickým znakom je naviazanie na kontinuitu v osvedčených programoch Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a aktivitách Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Desiata kapitola pojednáva o vplyve materiálu na rozpočet verejnej správy.

Zahraničný výbor NR SR poveril svojim uznesením predsedníčku výboru Katarínu Cséfalvayovú, aby o uznesení výboru informovala predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.