Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ)

Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) vzniklo v roku 2002 ako strešná organizácia slovenského sveta na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012 v Bratislave z vôle všetkých zúčastnených subjektov. V súčasnosti združuje 101 najvýznamnejších krajanských spolkov a inštitúcií z 24 štátov. SZSZ je členskou organizáciou združenia Europeans Troughout The World (Európania vo svete) so sídlom v Bruseli.

Jednota v rozmanitosti

Slováci z celého sveta, ktorí sa v júli roku 2002 zišli v Bratislave na stálej konferencii "Slovenská republika a zahraniční Slováci", dali hlavy dohromady a dohodli sa, že na to, aby mohli účinne a s plnou váhou slova prehovoriť, musia mať nástroj. Nástroj takpovediac svetový, čiže organizáciu Slovákov žijúcich a pôsobiacich po celom svete. Organizáciu, ktorá ich spojí v snahe byť užitoční sebe aj svojmu milovanému Slovensku, a ktorá im vytvorí predpoklady pre účinnú spoluprácu a vzájomnú komunikáciu. Organizáciu, ktorá dokáže prehovoriť spoločným hlasom, napriek rôznorodému historickému, politickému či náboženskému zafarbeniu jej členských subjektov a bez ohľadu na to, kedy tieto Slovensko opustili a v ktorú stranu sveta sa vydali.

Nuž, teda tak a preto vzniklo Svetové združenie Slovákov v zahraničí. Členmi sú slovenské spolky pôsobiace v zahraničí, ale aj osobnosti slovenskej diaspóry, ktoré váhu svojho slova využívajú v prospech Slovenska aj mimo krajanských organizácií.

Skutočnosť, že SZSZ sa r. 2004 stala členom európskej organizácie „Európania vo svete“ (ETTW) svedčí o tom, že dosiahnutie našich cieľov vidíme nie v izolovanom konaní, ale v zapojení sa do celoeurópskeho hnutia účinnej ochrany a podpory diaspóry Európanov, čiže aj nás Slovákov, na celom svete.

Nebo slovenské?
Kdeže si?
Od Tatier k Dunaju a všade, kde ľudia sa Slovákmi volajú.
Kam život, tvoj osud, ťa zaveje.

Pamodaj šťastia, svet slovenský!

 

Valné zhromaždenie SZSZ si na svojom ostatnom zasadnutí 14. novembra 2015 zvolilo v Bratislave svoje nové vrcholné orgány. Na čele Svetového združenia Slovákov v zahraničí zostáva doterajší predseda Vladimír Skalský, ktorý vedie strešnú organizáciu zahraničných Slovákov od roku 2006. Tentoraz bol zvolený na novelizáciou stanov predĺžený štvorročný mandát. Podpredsedami SZSZ sa stali Dušan Daučík zo Švédska, Pavel Hlásnik z Rumunska a Milan Čuba z USA. Do čela združenia zasadla okrem nich generálna rada, členovia ktorej sú z USA, Českej republiky, Maďarska, Srbskej republiky, Francúzska, Malty, Rumunska, Poľskej republiky, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

 

VIAC ČÍTAJTE NA FACEBOOKU SZSZ:

https://www.facebook.com/Slovacivzahranici/

http://www.slovacivosvete.sk/

 

Memorandum o spolupráci medzi ÚSŽZ a SZSZ

"Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a  Svetové združenie Slovákov v  zahraničí vzájomne spolupracujú pri zabezpečovaní výkonu štátnej politiky Slovenskej republiky  vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí," konštatuje preambula  Memoranda o spolupráci medzi Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetovým združením Slovákov v zahraničí, ktoré svojimi podpismi potvrdili 12. októbra 2015 v sídle Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave predseda ÚSŽZ Jána Varšo a predseda SZSZ Vladimír Skalský.

Obsahom Memoranda, ktoré predsedovia oboch inštitúcií podpísali v prítomnosti predstaviteľov ÚSŽZ a členov Generálnej rady a komisií SZSZ, je spolupráca ÚSŽZ a SZSZ pri výkone štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k našim krajanom.

MEMORANDUM