V Dabaši si od srdca zarecituje a zaspieva najmladšia Slovač v Maďarsku

Opäť je tu sviatok slova, verša, prozaických príbehov, ale aj ľudovej piesne – a to všetko v prezentácii detí a žiakov škôl zo slovenských prostredí v Maďarsku, ktorí si dávajú stretávku v Dabaši na tradičnom podujatí organizovanom Zväzom Slovákov v Maďarsku – SLOVENSKÉ SPIEVANKY A VERŠOVANKY. Udalosť, ktorá je vyvrcholením celoročného snaženia talentovaných recitátorov a spevákov, sa koná v piatok 3. júna 2016 od 10.30 h neďaleko Budapešti v mestečku Dabaš, ktoré je známe aj životaschopným slovenským prostredím vďaka aktivite miestnych pedagógov – slovenčinárov.

Slovenské spievanky a veršovanky predstavujú tradičnú recitačnú prehliadku – sviatok slovenského jazyka v prezentáciách ľudového spevu a prednese poézie a prózy najmladšej generácie Slovákov v Maďarsku. Celoštátna súťaž detí a žiakov škôl, vrátane slovenských národnostných škôl v gescii Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, sa každý rok, počnúc jej súťažnými predkolami v rôznych prostrediach – mestách i menších obciach, v ktorých v krajine žije slovenská reč, teší medzi slovenskými žiakmi ohromnej obľube. Nebude tomu inak ani v prvý júnový piatok, keď sa najzdatnejší, najsmelší a akiste aj najlepšie pripravení speváci a recitátori stretávajú v Dabaši.

Podujatie Slovenské spievanky a veršovanky úrovňou i záujmom v tom najlepšom prezentuje úsilie a prácu škôl a ich pedagógov, pre vec slovenskosti oddaných učiteľov a nepochybne aj dobrovoľných zväzových aktivistov, ochotných a s patričným zápalom nastavených odovzdať nastupujúcim generáciám Slovákov v Maďarsku to najcennejšie – lásku k materinskému jazyku, reči, zvykosloviu a zajedno skrze slovenskú reč aj úctu k predkom. Zároveň prezentuje usilovnú prácu Zväzu Slovákov v Maďarsku, ako aj zanietenosť jeho organizácií v mestách a obciach Maďarska.

Slovenské spievanky a veršovanky sú zakaždým tým najvrúcnejším prejavom slovenskosti v rozmanitosti zážitkov a emócií, ktorými sa pieseň, verš či príbeh skrze prozaické dielka prihovára. Zžívajú sa s nimi všetci, ktorým sú cenné jazykové, kultúrne a duchovné odkazy Slovače v Maďarsku.  Príznačne pre Slovákov v Maďarsku sú zhmotnené najmä v pulzujúcom a stále živom dedičstve spevu, tanca a reči slovenskej – a to všetko v náležitej a družnej spolupatričnosti. A je nespochybniteľné, že žičlivé a srdečné slovenské prostredie v Dabaši túto atmosféru iba umocní.

V týchto súvislostiach nedá nevyzdvihnúť aktivity na prospech rozvíjania kultúrnych cenností, recitačných, slovotvorných a folklórnych tradícií, ako aj spôsob, akým sa cieľavedome snažia učitelia slovenského jazyka vštepiť ich novým generáciám Slovákov v Maďarsku. Tak, aby nielen pretrvali, ale sa aj obnovovali a spestrovali v nových programoch a podujatiach. Udalosť, akou je celoštátna prehliadka Slovenské spievanky a veršovanky v Dabaši, im v tom najlepšom môže slúžiť ako inšpiratívny vzor.

 

ĽUDO POMICHAL

Foto: oslovma.hu

 

POZVÁNKA