VÝZVA pre tvorivých žiakov: PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 26. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO.

Cieľom súťaže je rozvíjať systematický a hlbší záujem žiakov o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, o významné udalosti zo života Slovákov, o významných dejateľov slovenského národa, o kultúrne tradície a súčasné dianie formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

Tento ročník sa bude niesť v znamení Roka slovenskej štátnosti, v ktorom si pripomenieme  25. výročie vzniku Slovenskej republiky. Rok 2018 bude výnimočný aj 170. výročím Slovenského (hurbanovského) povstania v roku 1848 a vzniku prvej Slovenskej národnej rady.  Zameriame sa v ňom aj na 100. výročie podpísania Pittsburskej dohody, 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny a vzniku Česko-slovenskej republiky. V roku 2018 si pripomenieme aj výročia významných osobností: 300. výročie narodenia a 235. výročie úmrtia Adama Františka Kollára, 190. výročie narodenia Pavla Dobšinského, 155. výročie narodenia Jána Čajaka, 130. výročie narodenia  Martina Rázusa a Ivana Stodolu, 120. výročie narodenia Jána Smreka, 110. výročie narodenia Maše Haľamovej, 95. výročie narodenia a 30. výročie úmrtia Kristy Bendovej a 90. výročie narodenia Milana Rúfusa.

Pripomenieme si aj výročia dvoch významných slovenských autorov zo zahraničia: 60. výročie narodenia a 10. výročie úmrtia Adama Suchanského, básnika, spisovateľa, redaktora a krajanského pracovníka z Rumunska a 90. výročie narodenia Pavla Čániho, básnika, prozaika, dramatika, autora čítaniek a učiteľa zo Srbska.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier a víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťažné práce sa budú posudzovať v 4 kategóriách:

  • v 1. kategórii práce žiakov 1. stupňa základných škôl,

  • v 2. kategórii práce žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií,

  • v 3. kategórii práce žiakov stredných škôl,

  • v  4. kategórii práce žiakov zo zahraničia.

Do celoštátneho kola postúpi maximálne päť súťažných prác v každej kategórii z jednej školy napísaných v slovenskom jazyku. Každá súťažná práca musí byť vyhotovená v štyroch exemplároch. V záhlaví každého exemplára súťažnej práce musia byť nevyhnutne tieto identifikačné údaje: meno a priezvisko žiaka, vek, trieda, súťažná kategória, názov súťažnej práce, meno a priezvisko učiteľa, mejlová adresa učiteľa, presný názov a adresa školy, mejlová adresa školy. Školy a ostatní prihlasovatelia zodpovedajú za to, že zaslané práce sú prácami súťažiacich žiakov, neboli už posudzované v tejto súťaži a v iných súťažiach, ako aj za dodržanie všetkých súťažných podmienok. Pri nedodržaní súťažných podmienok sa práce nezaradia do celoštátneho kola súťaže.

Organizačný poriadok súťaže a text záhlavia (formulár) sú uverejnené na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk (v sekcii súťaže, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko)   a na internetovej stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky www.culture.gov.sk (v sekcii pôsobnosť ministerstva, v kapitole štátny jazyk, v časti súťaž Prečo mám rád slovenčinu).

Vybrané súťažné práce do celoštátneho kola je potrebné zaslať do 31. januára 2018 (Slováci žijúci v zahraničí do 28. februára 2018) v štyroch exemplároch  na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, heslo PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO (Slováci žijúci v zahraničí na adresu: Matica slovenská, Krajanské múzeum Matice slovenskej, P. Mudroňa 1, 036 52 Martin, Slovenská republika alebo na mejlovú adresu domhronskeho@matica.sk).

Záujemcovia o súťaž môžu získať ďalšie informácie o súťaži v Štátnom pedagogickom ústave (spu@statpedu.sk, tel. číslo: 02/49276122).

Odborné poroty určia v každej kategórii kandidátov na Hlavnú cenu, na Cenu poroty a na Čestné uznanie. Môžu udeliť v každej kategórii aj Osobitnú cenu poroty. Osobitne ocenia učiteľov a školy podľa počtu a úrovne súťažných prác žiakov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 26. ročníka súťaže sa uskutoční v júni 2018 v Nových Zámkoch.

 

Za vyhlasovateľov súťaže: doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu