Prvé zasadnutie Rady vlády SR pre krajanské otázky nastolilo potrebu väčšej systémovosti strategického partnerstva s krajanmi

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa v stredu 30. novembra 2016 uskutočnilo prvé zasadnutie Rady vlády SR pre krajanské otázky (RVKO). Otvoril ho predseda Rady, minister ZVaEZ SR Miroslav Lajčák a zúčastnili sa na ňom podpredseda Rady – štátny tajomník MZVaEÚ SR Lukáš Parízek, tajomník Rady a podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka a členovia: Ján Varšo – predseda ÚSŽZ, Peter Krajňák – štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rudolf Urbanovič – štátny tajomník Ministerstva vnútra SR, Dana Meager – štátna tajomníčka Ministerstva financií SR a Gabriela Madrová – generálna riaditeľka sekcie medzinárodnej spolupráce Ministerstva kultúry SR (v zastúpení člena Rady štátneho tajomníka MK SR Ivana Sečíka).

V úvode zasadnutia šéf rezortu zahraničia Miroslav Lajčák ocenil, že RVKO sa zišla na svojom prvom zasadnutí krátko po tom, ako ju schválila vláda SR. Jej cieľom je plniť úlohu poradného a koordinačného orgánu vlády a strategicky usmerňovať Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Poukázal na to, že rezort zahraničia je síce zodpovedný za výkon štátnej politiky voči našim krajanom, ale v koordinácii s vecne príslušnými rezortmi. Riadenie danej úlohy považuje za veľmi dôležité aj z dôvodu, že stále nedokážeme dostatočne napĺňať vyhlásenie vlády v tejto oblasti. Musíme zachytiť generačné trendy a zmeniť prístup na systémovom základe. Krajanská problematika sa výrazne zmenila a bude potrebné nastaviť štátnu politiku tak, aby sme čo najviac dokázali využiť pridanú hodnotu a potenciál mnohých mladých ľudí v produktívnom veku, ktorí sa nachádzajú v zahraničí. V tejto súvislosti poukázal aj na iniciatívu MZVaEZ SR udeľovať takýmto úspešným Slovákom ocenenie „Vyslanec dobrej vôle“.

Rada vlády SR pre krajanské otázky by mala podľa ministra ZVaEZ  M. Lajčáka pomáhať mnohým, doteraz roztriešteným aktivitám najmä politickou podporou, zrozumiteľnou komunikáciou, strategickým usmerňovaním ÚSŽZ a koordináciou účasti predstaviteľov jednotlivých rezortov na krajanských podujatiach. „Výsledkom by malo byť vytvorenie nového dlhodobého strategického partnerstva s krajanmi, nakoľko zatiaľ je veľa dobrej vôle ale málo systémovosti,“ – konštatoval Miroslav Lajčák.

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo predstavil členom Rady činnosť tohto úradu a problémové oblasti krajanskej problematiky, pričom konštatoval, že situácia nie je optimálna a bude potrebné nielen diagnostikovať daný stav, ale aj stanoviť terapiu. Je to však v neposlednom rade aj otázka financovania. Členovia Rady si potom vymenili konkrétne poznatky a informovali o prioritách svojho rezortu vo vzťahu ku krajanskej problematike. Na záver zasadnutia minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a predseda RVKO Miroslav Lajčák slávnostne odovzdal členom Rady vymenúvacie dekréty.

ZDROJ: mzv.sk