Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pod vedením odbornej lektorky Moniky Necpálovej zo Slovenska  zorganizovalo pre žiakov základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka v termíne 1. a 2. júna tvorivú dielňu pod názvom „Kuchtík – umelec“. Celkovo bolo v rámci projektu zrealizovaných osem dielní, pre osem skupín žiakov: jedna skupina na vysunutom pracovisku Základnej školy Josip Kozarac Josipovec Punitovsky v Jurjevci, dve skupiny na Základnej škole Josip Kozarac Josipovec Punitovsky, jedna skupina na vysunutom pracovisku Základnej školy kráľa Tomislava v Markovci Našickom, tri skupiny na Základnej škole Ivana Brnjika Slovaka v Jelisavci a jedna skupina na Základnej škole kráľa Tomislava v Našiciach.

Dielňa bola zameraná na tematiku “textilné nápisové nástenky”, rozvoj slovenského jazyka a budovanie vzťahu k slovenským tradíciám. Projekt edukačno-umeleckého charakteru prepája divadelný prejav žiakov s ľudovým umeleckým prejavom predkov a rozvíja autorský výtvarný prejav žiakov, zvyšuje slovenské povedomie u žiakov a títo sú motivovaní k samostatnej tvorivej činnosti.  Počas dielní boli žiaci oboznámení s pôvodnými textilnými nápisovými nástenkami z regiónu. Tzv. kuchárky slúžili počas dielní žiakom ako inšpirácia k ich vlastnému autorskému prejavu a výstupom sú originálne deťmi vytvorené nápisové nástenky.

O podujatiach sa Monika Necpálová, odborná lektorka umeleckých dielní, vyjadrila:Kuchtík – umelec mal podobu divadelných a výtvarných dielní. Na ôsmich workshopoch s ôsmimi rôznymi skupinami žiakov od 4. do 7. ročníka v Markovci, Jelisavci, Josipovci, Jurievci, Našiciach sme hravou formou zisťovali, ako žili naši predkovia. Pomôckou pri bádaní nám boli textilné nápisové nástenky, ktoré predstavujú výtvarný prejav starých rodičov a prarodičov detí. Výjavy na nástenkách sme spracúvali divadelne na pomyselnej scéne v triedach. Viaceré aktivity mali za cieľ nielen vybudovať príjemnú atmosféru, ale aj pripraviť telo a myseľ na divadelný prejav v slovenčine.

Na dielňach sme prepojili minulosť a súčasnosť. V druhej časti workshopov účastníci vytvárali spoločné statické obrazy zo života súčasných detí a mládeže. Mladí účastníci so svojím životom spájajú napríklad futbal, písanie domácich úloh, kŕmenie zvierat, stráženie súrodencov, pomoc pri domácich prácach, varenie, vozenie sa na bicykli, chytanie rýb, hádzanú. Viacero takýchto divadelných statických obrazov sme aj rozpohybovali a ozvučili. Následne sme preniesli obrazy na papier. Dali sme im výtvarnú podobu. V malých skupinách žiaci pracovali na vlastných nápisových nástenkách. Z tradičnej predlohy sme na nich ponechali niektoré vzory. Výjav v strede násteniek korešpondoval s aktivitami súčasných detí.

Účastníci svojou nápaditosťou vytvorili množstvo násteniek, ktoré predstavujú, hoci len na papieri, a hoci je to detská tvorba, dokumentáciu doby. Zaujímavosťou je, že i keď sa nám zdá, že mladí nič iné ako počítače nepoznajú, nie je to tak. Deti a mládež svoj život nevnímajú len cez obrazovku tabletu či mobilného telefónu. Pri diskusiách sme objavili množstvo iných zaujímavých činností, ktoré sa spájajú s radosťou vyplývajúcou z kamarátstiev, z dôležitosti rodiny a spoločných aktivít s rodičmi či súrodencami. Spojené sú s prírodou: mnohé z nich sa dejú na ulici, vonku a nie medzi štyrmi stenami.

O tom, že podobné zážitkové aktivity búrajú bariéry pri sebavyjadrení v slovenčine, dovoľujú uvoľniť sa i mýliť sa, niet pochýb. Dokázali to všetky uskutočnené dielne. Séria workshopov „Kuchtík – umelec“ mala však aj význam sociálny. Predstavovala iný príklad práce so skupinou a priniesla účastníkom možnosť reflektovať ich vlastný život v súčasnej dobe.“

 

SKV

Na snímkach vo fotogalérii:

  1. Žiaci 3. a 4. ročníka vysunutého pracoviska Základnej školy Josip Kozarac Josipovec Punitovsky v Jurjevci na dielni.
  1. Žiaci 6. ročníka na Základnej škole Josip Kozarac Josipovec Punitovsky.
  1. Žiaci 5. ročníka na Základnej škole Josip Kozarac Josipovec Punitovsky.
  1. Žiaci 4. ročníka na vysunutom pracovisku Základnej školy kráľa Tomislava v Markovci Našickom.