„Slovenská Budapešť“, ale na diaľku aj Bratislava, mnohé mestá a miesta na Slovensku aj v Maďarsku, s ktorými je rôznym tvorivým spôsobom spojený život múdreho, nezištného a pokorného pisateľského a vedeckého barda, zažila v stredu 20. mája 2021 príjemnosť okamihov slovenskosti. Rovnako tak v tomto kontexte aj stále tak žiaducich, a, na prospech i šťastie oboch našich susedských národov historicky „zrastených, preniknutých a harmonizujúcich, ale aj stále nevyliečených objektívno-bolestínskych“, ale nepochybne zajedno sa i sľubne rozvíjajúcich vzťahov. Nedá sa preto nepripomenúť a vzdať hold, aspoň takto, symbolicky, na diaľku, na znamenie pocty jubileu – 80 rokov – doyena spomínaných vzťahov a s nimi aj pozitivistickému videniu a prezentácie slovensko-maďarských kultúrno-literárnych súvislostí, ako aj kumštu neprotirečeniu sa dobrým móresom a akurátnemu kánonu v kultúrnej diplomacii na jej rozvetvených tvorivých poschodiach.

Pán Karol Wlachovský, pretože o ňom je reč, je práve tou osobnosťou, v ktorej a aj vďaka ktorej sa ušľachtilé pohnútky a ciele slovensko-maďarského kultúrneho dialógu prekrývajú, harmonizujú a aj do budúcnosti majú nárok v ašpiráciách vzájomného porozumenia (nech by ich aj ovplyvňoval výpočet a odpočet akéhokoľvek množstva „nedorozumení a obojstranných krívd“) na nový progres, výsledky i spoločné úspechy. Významný slovenský kultúrny diplomat, literárny historik, prekladateľ a pedagóg, najmä však dobrý a pokorný človek, džentlmen a muž všestranných záujmov, sa dožil 20. mája 2021 vzácneho jubilea – 80. narodenín. A tak nielen z Budapešti, kde pôsobil nemálo rokov, bezmála dve desaťročia ako riaditeľ Slovenského inštitútu, ale aj z ďalších miest a prostredí Maďarska i Slovenska prijímal dnes blahopriania.

KTO JE KAROL WLACHOVSKÝ

Karol Wlachovský (narodený 20. mája 1941 v Košiciach) pôsobil ako redaktor v časopise Slovenské pohľady, neskôr na rôznych pozíciách vo vydavateľstve Tatran, ktoré nakoniec viedol ako riaditeľ. Následne pôsobil aj ako diplomat v oblasti kultúry v Budapešti, kde viedol Kultúrne a informačné stredisko ČSFR a neskôr Slovenský inštitút.

Dlhé roky vyučoval teóriu a prax prekladu okrem iného na univerzitách v Segedíne Békešskej Čabe a Pilišskej Čabe, v Maďarsku. Za svoje preklady z maďarčiny získal viacero ocenení. Prekladá maďarskú literatúru 20. storočia. Z klasikov osobitnú pozornosť sústredil na dielo K. Mikszátha, ktorému sa dlhodobo venuje. Taktiež preložil 13 diel Lajosa Grendela, maďarského spisovateľa žijúceho na Slovensku. (ZDROJ: Facebook Ľudových novín)

X                                                X                                          X

Ku gratulantom sa úprimne v mene literárne, prekladateľsky a publicisticky činných a aktívnych Slovákov v zahraničí  na Slovensku pripája so želaním osobnej i tvorivej pohody, zdravia a nových literárno-prekladateľských túžob a počinov aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

MNOGA LJETA, ŽIVIJÓ, VZÁCNY MAJSTRE!

 

FOTO: IMRICH FUHL, PETER PROCHÁZKA, ĽUDO POMICHAL