Dôležitosť zachovania a rozvíjania materinského jazyka ako základného atribútu identity slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku zdôraznil v utorok 29. júna 2021 popoludní počas svojho krátkeho stretnutia s kľúčovými predstaviteľmi Slovákov v Maďarsku v závere svojej jednodňovej oficiálnej návštevy krajiny nášho južného suseda Eduard Heger, predseda vlády Slovenskej republiky. Na pôde Veľvyslanectva SR v Maďarsku zotrval s krajanmi po predchádzajúcich rokovaniach s premiérom Maďarska Viktorom Orbánom a predsedom Parlamentu Maďarska Lászlóm Kövérom. Pred rozhovorom s predsedníčkami Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) a Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) sa Eduard Heger pozdravil aj s Milanom Jánom Pilipom, predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorý je na týždňovej pracovnej návšteve v Maďarsku, kde sa oboznamuje s prostrediami slovenskej národnostnej menšiny v kľúčových regiónoch, župách a mestách, v ktorých sa sústreďuje spoločensko-kultúrne a vzdelávacie dianie Slovákov v Maďarsku z aspektu ich snáh o zotrvanie v slovenskosti.

Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka CSSM, ako aj Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka ZSM, sa zhodne vyjadrili o tom, že počas ich debaty s Eduardom Hegerom bola hlavnou témou problematika vzdelávania najmladšej generácie Slovákov v Maďarsku v slovenskom jazyku. Vysoko vyzdvihol snahu organizácií, inštitúcií, najmä však škôl podieľajúcich sa na zachovaní a rozvíjaní slovenskosti v Maďarsku ich úsilie skvalitniť národný život slovenskej menšiny v tom rozmere, aby sa akcentovala jeho vzdelanostná zložka. Eduard Heger pripomenul, že slovenská reč bola a stále zostáva určujúcim znakovým faktorom identifikovania sa Slovákov v Maďarska a ich hlásenia sa k svojej materskej krajine. V tomto duchu podčiarkol aj význam problematiky kvality výučby slovenského jazyka v piatich školách v gescii CSSM (Budapešť, Békešská Čaba, Sarvaš, Slovenský Komlóš, Nové Mesto pod Šiatrom) a zohľadnenie profilácie pedagogických zborov, ktoré v nich pôsobia. Slovenská republika, podľa slov Eduarda Hegera, má túto tému v kontexte života a aktivít slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku na zreteli, a teda vníma dôležitosť riešenia dlhodobo neriešeného problému – zvýšenia počtu hosťujúcich učiteľov zo Slovenska (v gescii rezortu školstva SR) v slovenských školách v Maďarsku.

Milan Ján Pilip svoj druhý pracovný deň oboznamovacej cesty  v prostrediach Slovákov v Maďarsku začal v utorok v Budapešti obhliadkou niekdajšieho kostola slovenských budapeštianskych evanjelikov na Rákocziho triede v Budapešti. Významný objekt, o ktorý sa zaslúžili v 19. storočí Slováci žijúci v Budapešti, a ktorý po rekonštrukcii bude slúžiť na spoločensko-kultúrne účely Slovákov a ktorý bol predmetom zmluvy (SR v rámci dotačného fondu ÚSŽZ podporí rekonštrukčné práce na objekte sumou 2 miliónov eur), v pondelok 28. júna predseda ÚSŽZ podpísal spoločne s Alžbetou Hollerovou Račkovou, citlivo vnímajú Slováci v Maďarsku aj ako symbolický aspekt zadosťučinenia významnej historickej slovenskej stopy v Budapešti.

Predsedníčka CSSM, ktorá podrobným výkladom procesu jednotlivých fáz rekonštrukcie kostola (celková plocha 2300 metrov štvorcových) zasadeného v urbanisticky netypickom obkľúčení verejných budov s bytovým fondom, ozrejmila náročnosť navrátenia celého objektu do želateľnej funkčnosti, vyjadrila o. i. aj spoločnú vôľu všetkých – nielen budapeštianskych Slovákov, aby sa duch slovenskosti premostený stáročiami stal v tejto emblematickej budove kostola po jej znovuotvorení Slovákmi (predpokladá sa tak v rokoch 2023-2024) okrem naplnenia túžby generácií Slovákov v Maďarsku aj nepochybne dôležitým mobilizačným faktorom pozitívne pôsobiacim na úsilie našich krajanov pod pravým brehom Dunaja zotrvať v slovenskosti. (O prezentácii, histórii, ako aj novej funkčnosti bývalého evanjelického kostola Slovákov v Budapešti na Rákocziho triede prinesieme podrobnejšiu reportáž na portáli Slovenské zahraničie.)

Predpoludním sa v knižnici Slovenskej materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia v Budapešti stretol Milan Ján Pilip v neformálnej besede s predstaviteľmi kľúčových organizácií, inštitúcií a občianskych združení Slovákov v Maďarsku. Za účasti predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej ho informovali o ich činnosti, aktivitách, ale aj o ich inštitucionálnom mieste v systéme vzťahov a poslania v rámci udržania a rozvíjania slovenskosti v Maďarsku v jej tematicko-obsahovej viacrozmernosti.

So svojimi myšlienkami, podnetmi a skúsenosťami z oblasti vplývania týchto organizácií na pozitívne usmerňovanie národného pohybu Slovákov v Maďarsku sa postupne v priebehu debaty vyjadrili Monika Szabová – zástupkyňa predsedníčky CSSM (zároveň aj v mene Zväzu Slovákov v Maďarsku, najväčšieho a najstaršieho občianskeho združenia Slovákov v Maďarsku),  Ondrej Horváth – zástupca predsedníčky CSSM (Slovenský spolok Identita),  František Zelman – zástupca predsedníčky CSSM (Únia slovenských organizácií v Maďarsku), Bence Szeljak  – Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku, Matej Šipický – predseda Kuratória Verejno-prospešnej nadácie ZSM, Imrich Fuhl – tajomník VPN ZSM a konateľ neziskovej organizácie SlovakUm (okrem iného vydáva aj týždenník Ľudové noviny) a Júlia Szabová Marloková – riaditeľka slovenskej školy v Budapešti.

Predseda ÚSŽZ poctil svojou návštevou aj redakciu týždenníka Slovákov Ľudové noviny, kde sa oboznámil nielen s redaktormi, históriou, výzvami a aktivitami neveľkej redakcie (v jej čele stojí Eva Fábiánová), ale aj v prítomnosti vedúcej redaktorky slovenskej redakcie verejnoprávnej Maďarskej televízie (MTV) Zuzany Antalovej s problematikou televízneho a rozhlasového vysielania v Segedíne a Budapešti (publicistický TV-formát týždennej relácie Domovina v programe Duna-TV, 2-hodinový vysielací blok v slovenskom jazyku v rozhlase v Segedíne).

Pred vrcholom druhého dňa návštevy M. J. Pilipa v prostrediach Slovákov v Budapešti – stretnutím s budapeštianskymi Slovákmi v XIII. obvode – predseda ÚSŽZ a dlhoročná krajanská aktivistka, kultúrna pracovníčka a viac ako dve desaťročia aj predsedníčka Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti Zuzana Hollósyová, ako aj jej zástupkyňa Eva Fábiánová, si uctili pamiatku Slovákov, ktorí pred niekoľkými storočiami významne ovplyvňovali architektonicko-stavebnú tvár, ale aj duchovný rozmer Budapešti, položili upomienkové vence k pamätnej tabuli venovanej liptovským a oravským pltníkom na dome na Pltníckej ulici (Tutaj utca) v XIII. budapeštianskom obvode. V ďalšom priebehu horúceho júnového večera zotrval M. J. Pilip v neformálnej besede so Slovákmi z tohto obvodu, pričom o nádhernú kultúrna súčasť na slovenskej pôde Domu národnostných menšín sa postaral aj slovenský Spevácky zbor Ozvena.

Pracovná cesta Milana Jána Pilipa v prostrediach Slovákov v Maďarsku pokračuje v stredu 30. júna návštevami významných miest so silným slovenským posolstvom aj v historickom kontexte na slovenskej Dolnej zemi v Maďarsku – v Sarvaši a Békešskej Čabe.