Po úvodnom dni týždňovej pracovnej návštevy Milana Jána Pilipa, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v prostrediach slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (v pondelok rokovania na ZÚ v Belehrade s veľvyslancom Fedotorom Rosochom, stretnutie s predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej meniny Libuškou Lakatošovou, návšteva biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Jaroslavom Javorníkom, resp. riešenie projektu Slovenskému domu v Novom Sade aj v súčinnosti so SKC P. J. Šafárika), od utorka 13. apríla do piatka 16. apríla 2021 absolvoval viacero stretnutí, rokovaní a neformálnych debát s predstaviteľmi mimoriadne pestrého slovenského života našich krajanov vo Vojvodine. Program predsedu ÚSŽZ obsiahol oboznámenie sa so spoločensko-politickým, kultúrnym a duchovným potenciálom 52-tisícovej komunity Slovákov v Srbsku (podľa posledného sčítania v r. 2011) vo viacerých kľúčových centrách slovenského národnostného diania.

Z Nového Sadu, politicko-administratívneho a  spoločensko-kultúrneho centra Vojvodiny, sa cieľom ciest M. J. Pilipa postupne stali Báčsky Petrovec, Hložany, Selenča, Kovačica, Stará Pazova, ale navštívil aj Ruský Kerestúr, v ktorom žije rusínska komunita, aby sa presvedčil o formách spolupráce jednotlivých národností v mnohonárodnostnej Srbskej republike.

V utorok 13. apríla predseda ÚSŽZ v rámci programu v Novom Sade zavítal v sprievode L. Lakatošovej, predsedníčky NRSNM v Srbsku do redakcie týždenníka Slovákov v Srbsku Hlas ľudu, kde ho Anna Francistyová, súčasná úradujúca zodpovedná redaktorka v prítomnosti Milany Arňašovej, úradujúcej riaditeľky Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, informovala o súčasnom žurnalistickom tvorivom potenciáli časopisu. Okrem iného upriamila pozornosť aj na rozvíjanie stále dôležitejšej online platformy média na jeho webovej stránke.

V Báčskom Petrovci sa uskutočnili rokovania na pôde Obce Báčsky Petrovec, kde prijala predsedu ÚSŽZ predsedníčka Obce Jasna Šprochová. V konštruktívnej debate sa dotkli viacerých oblastí života slovenskej komunity v jednom z najtradičnejších centier Slovákov na Dolnej zemi, pričom jednou z priorít najbližšieho obdobia je nastavenie projektu v rámci získania dôstojnej budovy a celkového zázemia pre Múzeum vojvodinských Slovákov. ÚSŽZ slovami jeho predsedu prisľúbil, že bude na tomto projekte podieľa aj finančne, pričom už v prvej fáze sumou 200-tisíc eur. V duchu ďalšieho rozvíjania bohatého kultúrneho dedičstva Slovákov vo Vojvodine sa niesla aj návšteva Galéria Zuzky Medveďovej, kde delegáciu predsedu ÚSŽZ sprevádzala Ana Séč Pinćir, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov, ako aj Vladimír Valentík, kurátor mnohých umeleckých výstav slovenských umelcov vo Vojvodine, literárny kritik a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci. Príjemným spestrením pobytu v Báčskom Petrovci a zajedno aj zážitkom bola návšteva a obhliadka najstaršieho zachovaného domu v Báčskom Petrovci, kde sa medzi pamiatkami a artefaktmi niekdajšieho hospodárskeho a remeselného života tu živších Slovákov nachádza aj výnimočná technická pamiatka –   mniač na drvenie konopy.

V stredu 14. apríla sa na pôde Matice slovenskej v Báčskom Petrovci stretol M. J. Pilip na rokovaní s predstaviteľmi jednej z kľúčových spoločenských a národných organizácií Slovákov v Srbsku. Jej predseda Ján Brtka oboznámil predsedu ÚSŽZ s aktuálnymi úlohami, ktoré v riešení neľahkého ekonomického obdobia,  negatívne ovplyvneného aj pandémiou koronavírusu, citeľne doliehajú na slovenskú komunitu. Okrem iných aspektov sa Ján  Brtka zmienil o potrebe užšej spolupráce Slovákov v hospodárskom a podnikateľskom slovensko-srbskom dialógu. Týka sa to napríklad aj výraznejšej podpory pre navrátilcov – tých vojvodinských Slovákov, ktorí sa v čase pandémie vrátili späť domov do Srbska.

Stretnutie a ďalšiu neformálnu debatu na pôde petrovských matičiarov oživilo aj ocenenie tvorivých školských laureátov Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, ktorí v sprievode dlhoročnej učiteľky slovenčiny Márie Andrášikovej prevzali ceny z rúk M. J. Pilipa za ich literárne prvotiny v súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko za rok 2020, ktorej je ÚSŽZ spoluorganizátorom. Webová stránka ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci k tomuto aktu v Dome matičiarov uvádza. „Žiaci z našich vojvodinských škôl, ktorí súťažia v osobitnej štvrtej kategórii prác žiakov zo zahraničia, boli najúspešnejší, získali deväť cien a dosiahli vynikajúce výsledky. Oceneným pedagógom je Mária Andrášiková zo ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca. Z úhrnného počtu ocenených žiakov až štyria žiaci sú odmení z petrovskej školy: Tatiana Filipovićová, 6.b – teraz 7.b:  HLAVNÁ CENA, Peter Pavčok, 6.b – teraz 7.b: CENA POROTY, Marína Čániová 6.a – teraz 7.a: OSOBITNÁ CENA POROTY a Sára Štrbová 6.a – teraz 7.a: ČESTNÉ UZNANIE.“ Aby sme výpočet ocenených žiakov skompletizovali, dodávame, že M. J. Pilip sa zastavil aj v Hložanoch, kde na pôde ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina, ktorú vedia riaditeľ Miloš Krstevski, odmenil darmi za úspech v súťaži (pre pandémiu COVID-19 sa tradičná slávnosť v Nových Zámkoch neuskutočnila) žiačku školy Kristínu Soviljovú.

Ďalšou pracovnou zastávkou predsedu ÚSŽZ bol Ruský Kerestúr, kde žije rusínska komunita pôvodne pochádzajúca z územia východného Slovenska. Rusíni a Slováci v Srbsku úzko spolupracujú, čo je veľkým prínosom pre obe národnosti, a tak aj preto bola debata s predsedom Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny Borislavom Sakačom, návšteva Gymnázia v Ruskom Kerestúre, obhliadka mesta, ako aj návšteva Gréckokatolíckeho kostola v Kerestúre, veľmi prínosná.  Pracovný deň zavŕšil v stredu predseda ÚSŽZ  v Selenči, jedinej rímskokatolíckej slovenskej farnosti v Srbsku. Deti pripravili krásny hudobný program, náseldne miestny kňaz Siniša Tumbas Loketić oboznámil M. J. Pilipa o. i. aj s tým, že slovenská komunita v Selenči žije najmä vďaka pestrému farskému životu. Samotný pán farár, pochádzajúci z Chorvátska, sa kvôli svojim farníkom naučil vynikajúco po slovensky a svojou angažovanosťou si získal srdcia celej komunity. Predsedovi ÚSŽZ prisľúbil, že svojou pastoráciou poslúži aj našim krajanom žijúcim v Chorvátsku v blízkom Osijeku .

Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí poskytuje veľké výhody pre našich krajanov, keď prídu na Slovensko či chcú v Slovenskej republike pôsobiť, pracovať, študovať. V tejto veci sa predseda ÚSŽZ stretol vo štvrtok 15. apríla v Belehrade s pracovníkmi srbského Ministerstva pre štátnu správu a lokálnu samosprávu, aby nadviazali spoluprácu pre jednoduchšie overovanie matričných dokumentov.  Na Ministerstve pre ľudské a menšinové práva nás prijala v Belehrade Milana Jána Pilipa pani ministerka Gordana Čomić a jej štátna tajomníčka Olena Papuga. V rozhovore sa okrem iných tém podelili o skúsenosti Slovenska s online sčítaním obyvateľstva. Ministerka navrhuje, aby sa srbské sčítanie v roku 2022 inšpirovalo slovenským modelom. Predseda ÚSŽZ sa poďakoval aj za starostlivosť o našich krajanov a ostatné menšiny v Srbsku.

V Kovačici,  známej bohatou tradíciou slovenského insitného umenia, sa na pôde Obce Kovačice uskutočnili rokovania predsedu ÚSŽZ s predsedom Obce  Jaroslavom Hrubíkom. Na stretnutí s predstaviteľmi Obce sa M. J. Pilip zaujímal okrem vkladu Slovákov do rozvoja spoločenského a hospodárskeho života v samotnej Kovačici aj na problémy neďalekej Padiny, významnej „najslovenskejšej obce“ našich krajanov v Srbsku, v ktorej sa doteraz boria so zničeným domom kultúry po požiari v roku 2019, čo veľmi negatívne ovplyvňuje krajanský život v tejto obci. Kovačické insitné umenie čaká zápis do kultúrneho dedičstva UNESCO. Preto predseda ÚSŽZ nevynechal návštevu štyroch galérií – Galériu insitného umenia, Dom Martina Jonáša, Galériu Jána Čecha a Galériu Babka, kde sa zoznámil aj  so samotnými tvorcami kovačickej insity. Predseda ÚSŽZ vyzdvihol v rozhovore s Pavlom Babkom ,majiteľom a galeristom rovnomennej Galérie Babka, význam zápisu do UNESCO, keďže aj jeho rodné mesto Bardejov je zapísané v tomto zozname kultúrneho dedičstva svetového významu. Aj počas návštevy Kovačice M. J.Pilip odovzdal ocenenia dvom úspešným detským laureátom literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

V piatok 16. apríla absolvoval M. J. Pilip stretnutia v Starej Pazove. V sprievode L. Lakatošovej ho na pôde Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka privítal jej riaditeľ Janko Havran, následne navštívil evanjelický kostol v Starj Pazove, ktorým ho previedol miestny evanjelický farár Igor Feldy. Počas neformálneho stretnutia oboznámil predsedu ÚSŽZ v Ústrednom archíve aj so vzácnymi zbierkami, historickými písomnosťami a kultúrno-literárnymi reliktami na starej Hurbanovskej fare, na ktorej pôsobili potomkovia Jozefa Miloslava Hurbana. Svojou návštevou a záujmom o tvorivé aktivity Slovákov v tomto významnom prostredí Slovákov v srbskej Vojvodine poctil Milan Ján Pilip aj Kultúrno-umelecký spolok v Starej Pazove.