Problematikou aktuálnej, doteraz ešte obmedzenej činnosti vrcholnej inštitúcie Slovákov v Maďarsku – Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) – v čase opatrení v záujme ochrany zdravia ľudí počas pandémie koronavírusu COVI-19 nielen v jej orgánoch a výboroch, ale aj s dopadom na život miestnych samospráv, vzdelávací proces i mimoškolskú záujmovú činnosť slovenských detí a mládeže, ako aj s potenciálnymi možnosťami navrátiť s postupným uvoľnením sociálnych kontaktov aspoň sčasti hodnotné kultúrno-spoločenské dianie slovenskej menšiny v Maďarsku, sa vo štvrtok 6. mája 2021 na pôde ÚSŽZ venoval jeho predseda Milan Ján Pilip s dvomi zástupcami Slovákov z krajiny nášho južného suseda. Ondrej Horváth, podpredseda CSSM, spoločne s Levente Galdom, členom náboženského a sociálneho výboru CSSM (obaja reprezentujú aj Slovenský spolok Identita) oboznámili predsedu ÚSŽZ s dianím v živote slovenskej menšiny v národnostne pestrom Maďarsku, a to aj s prihliadnutím na pozitívny dosah zachovania a rozvíjania slovenskosti prostredníctvom osvedčeného systému práce slovenských národnostných samospráv na regionálnej a miestnej úrovni.

Obaja hostia počas pracovnej návštevy vyjadrili nádej, že s postupným jarným uvoľňovaním inak prísnych „kovidových“ opatrení, ktoré celkom prirodzene zaviedlo v minulých mesiacoch aj Maďarsko, nastane predsa len oživenie krajanského života, ktorý sa v aktivitách slovenskej menšiny v Maďarsku odjakživa vyznačoval tvorivou dynamikou podujatí, nápaditosťou a objavnosťou projektov v kultúrno-umeleckej, folkloristickej, mediálno-vydavateľskej, ako aj poznávaco-výskumnej oblasti, najmä však spontánnym záujmom o dianie pulzujúcej slovenskej komunity naprieč jej všetkými generáciami.

Milan Ján Pilip sa v debate s Ondrej Horváthom a Levente Galdom zaujímal o. i. aj o aktuálne informácie a stav rozbehnutého projektu obnovy, celkovej rekonštrukcie a revitalizácie chrámu slovenských evanjelikov v Budapešti na Rákocziho triede, ktorý je aj prejavom obojstrannej vôle a dobrých susedských vzťahov SR a Maďarska. Na viac ako 4-miliónovom projekte (na sume 4,2 mil. eur v rámci obnovy chrámu sa podieľajú rovnakými sumami vlády oboch štátov), za realizáciu ktorého preberá kľúčovú zodpovednosť CSSM, našim krajanom mimoriadne záleží, keďže po rekonštrukcii budú priestory bývalého kostola slúžiť inštitucionálnym, kultúrnym a duchovným účelom celej slovenskej komunity v krajine.

Podľa plánov celkovej rekonštrukcie historicky významnej sakrálnej stavby (kostol budapeštianskych evanjelikov bol vysvätený v roku 1867, pôsobil v ňom ako kazateľ aj Ján Kollár, významný slovenský národný buditeľ a osvietenec, básnik, historik, a filológ) bude objekt slúžiť na účely spoločensko-kultúrnych, inštitucionálnych, ale aj duchovných a vydavateľsko-mediálnych aktivít slovenskej menšiny nielen v Budapešti, ale významovo s presahom na celé Maďarsko. Po rekonštrukcii sa budova bývalého slovenského evanjelického kostola stane novým slovenským kultúrnym centrom. V budove bude sídliť o. i. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, Slovenské divadlo Vertigo, Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku, redakcia Ľudových novín a plánované Múzeum Slovákov v Maďarsku. Prinavráti sa aj náboženská funkcia pôvodného objektu vo forme ekumenickej kaplnky. Kultúrne stredisko poskytne miesto aj kultúrnym spolkom a umeleckým skupinám, ktoré pôsobia v hlavnom meste.