Rok 2020 sa v Slovenskom kultúrnom centre Našice niesol v znamení príjemných udalostí, dobrých skutkov a úspešných projektov. Jednou z takých udalostí, na ktorú si budeme pamätať nielen v Centre, ale aj v rodine Žagarovcov, a iste aj na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, je Deň učiteľov. Keď sme dostali možnosť pripraviť nomináciu učiteľa na cenu sv. Gorazda, ktorú sa učiteľom slovenského jazyka v zahraničí rozhodlo udeliť príslušné ministerstvo pri príležitosti Dňa učiteľov, jednoznačne sme vedeli, ktorým smerom sa uberieme. Koncom januára sme na Veľkú medailu sv. Gorazda nominovali učiteľku na dôchodku Margitu Žagarovú, a to za jej celoživotný vklad do výchovy a vzdelávania v slovenskom jazyku, čo významne prispelo k rozvoju slovenskej vzdelanosti v Chorvátsku. Text nominácie bol dostatočne presvedčivý, aby milá Margita cenu dostala…

Margita Žagarová rod. Závadská, profesorka slovenského jazyka a hudby na dôchodku, rodáčka z Bánoviec nad Bebravou v Slovenskej republike, vydatá do Chorvátska, kde žije v meste Osijek, svojou odbornou a pedagogickou činnosťou a vedomosťami značne prispela k rozvoju výučby slovenského jazyka na základných a stredných školách v Chorvátsku.

Margita Žagarová pracovala ako učiteľka slovenského jazyka a hudobnej výchovy na základných školách v Jelisavci, Markovci a Našiciach a to v rokoch 1979 – 1993. Na obdobie 1993 – 1997 bola Ministerstvom školstva v Chorvátskej republike menovaná poradkyňou pre slovenský jazyk so sídlom v Osijeku. Zaslúžila sa aj o vyučovanie slovenského jazyka na vysokej škole, v rokoch 1998 – 2005 prednášala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte J. J. Strossmayera v Osijeku študentom aprobácie chorvátsky jazyk s dejepisom a knihovníctvom. Bola iniciátorkou prehliadky detskej tvorby v slovenskom jazyku, ktorá sa prvýkrát uskutočnila v roku 1993, a ktorá sa pod názvom „Slovenčina moja“ doteraz každoročne realizuje, pričom v roku 2019 bol realizovaný už 26. ročník.

Napísala aj niekoľko prác na tému slovenského školstva v Chorvátsku, uverejňovala v mesačníku Slovákov v Chorvátsku „Prameň“, taktiež v odborných časopisoch a zúčastnila sa na medzinárodných konferenciách.

Margita je učiteľkou z povolania, ale aj svojím srdcom. Pedagogickú činnosť vykonávala aj mimo školy, v rámci voľnočasových aktivít. Počas pôsobenia na základnej škole v Markovci a Našicach viedla spevácky zbor, literárno-recitačnú skupinu a spolupracovala so Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom „Fraňo Strapač“ z Markovca, kde nacvičovala ženskú spevácku skupinu.

Aktívny slovenský duch Margita vždy povzbudzovala aj v rámci vlastnej rodiny. Jednému z jej piatich detí odovzdala učiteľskú taktovku, a všetci školopovinní zo sedem jej vnúčeniec sa učia slovenský jazyk v škole, okrem toho sú činní v Matici slovenskej Osijek a prispievajú k uchovaniu slovenskosti chorvátskych Slovákov.

Jazykové a pedagogické kompetencie preukázala aj v Rádiu Našice. Pani Žagarová sa zaslúžila aj o rozhlasové vysielanie v slovenskom jazyku v Chorvátsku. Zostane zapísaná ako prvá redaktorka a hlásateľka týždennej polhodinovej relácie v slovenskom jazyku v Našiciach a autorka prvej rozhlasovej relácie v slovenskom jazyku v Našiciach, ktorá bola odvysielaná 23. septembra 1979 a sama ju pripravila. Poslednú reláciu realizovala v roku 1996.

Značný prínos Margita dala aj v rámci spolkovo – osvetovej práce. Bola spoluzakladateľkou Zväzu Slovákov roku 1992 v Našiciach. Bola iniciátorkou založenia Matice slovenskej Miljevci. A do tretice, bola spoluzakladateľkou Matice slovenskej Osijek 1993 v Osijeku. V období 1998 – 2008 zastávala funkciu predsedníčky Matice slovenskej Osijek a vedúcej speváckeho zboru Matice slovenskej Osijek. Je jednou z autoriek knihy „10 rokov MS Osijek“, ktorú napísala so spoluautormi Michalom Strešniakom a Andrijom Kuricom, publikovanej v roku 2005.

Margita Žagarová aktívne pôsobila medzi Slovákmi v Chorvátsku celý svoj pracovný vek a pokračovala v dôchodku. Pôsobila ako poradkyňa pre slovenský jazyk, učiteľka, vedúca speváckych a hudobných folklórnych skupín a zborov, ako predsedníčka matice, moderátorka rozhlasového vysielania, dopisovateľka časopisu Prameň.

Týmto návrhom na udelenie Veľkej medaily sv. Gorazda chceme našej učiteľke Margite Žagarovej vyjadriť poďakovanie, úctu a uznanie za jej životný vklad do výchovy a vzdelávania v slovenskom jazyku, ale aj do verejného kultúrneho života Slovákov v Chorvátsku a zachovanie slovenského jazyka a slovenskej etnickej identity.

A tak koncom roka, ktorý však nedoprial oceneným prevzatie ceny v materskej krajine, na súkromnú adresu prišla pošta. Zásielka oceneným, ale aj všetkým dobroprajníkom na záver ťažkého a hlavne na spoločenské podujatia chudobného roka, priniesla radosť. Naša učiteľka Margita sa niekoľkými slovami o svoju radosť delí aj s Vami, milí čitatelia:

„Touto cestou sa chcem poďakovať za veľkú medailu sv. Gorazda, ktorú mi udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Robila som si len svoju práca, nepovažujem svoju činnosť za niečo mimoriadne. Preto ma prekvapilo, že ma moji kolegovia/žiaci navrhli na takú prekrásnu cenu. Oni moje konanie sledovali, ale boli na ňom aj účastní, a dobre mi padlo, že to vedeli i oceniť. Ale ma veľmi prekvapilo, že to vedeli oceniť aj v mojej domovine na Slovensku. Keď som to poštou dostala čierne na bielom vo veľkej obálke aj s krásnou medailou sv. Gorazda, až mi slzy potiekli.

Ešte raz vďaka všetkým, a vďaka aj môjmu Stvoriteľovi, že mi dal toľko krásnych darov, ktoré som mohla so svojimi žiakmi, študentmi a krásnymi ľuďmi, priateľmi rozvíjať. Preto moja cena sv. Gorazda patrí nielen mne, ale aj všetkým mojím drahým.“

Ďakujeme učiteľke Margite ešte raz za jej celoživotný vklad  do výchovy a vzdelávania v slovenskom jazyku a do verejného kultúrneho života Slovákov v Chorvátsku a zachovanie slovenského jazyka a slovenskej etnickej identity. Zároveň ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za túto príležitosť – vzdať poklonu učiteľskému povolaniu a výnimočným jednotlivcom.

SANDRA KRALJ VUKŠIĆ
FOTO: ANA MAROŠEVIĆOVÁ

Galéria