V stredu 8. júna 2022 bola na 83. schôdzi vlády Slovenskej republiky schválená nová Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 – 2026. 

Text schválenej koncepcie vrátane predošlých koncepcií nájdete na našom webe:
https://www.uszz.sk/legislativa/koncepcia-statnej-politiky-starostlivosti-o-slovakov-zijucich-v-zahranici/

Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip hovoril o novej koncepcii a súčasnej situácii krajanských komunít v zahraničí vo vysielaní TA3, relácia Téma dňa z 8. júna 2022 (od 55. minúty, 30. sekundy):

 

V roku 2008 vláda SR schválila a Národná rada SR (NR SR) prijala prvú Koncepciu štátnej
politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015. V roku 2015 schválila vláda
SR a NR SR prijala v poradí druhú Koncepciu štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim
v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020. Súčasný návrh koncepcie potvrdzuje aktuálne
princípy štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň odráža nové
skutočnosti, tendencie a zmeny, ktoré nastali v oblasti života krajanov za posledné roky.

Koncepcia je rozdelená do siedmych častí – úvodu, siedmych tematických častí a záveru. Úvod
popisuje právne základy realizácie štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.
Druhá časť podáva charakteristiku a popisuje súčasný stav Slovákov žijúcich v zahraničí.
Slovákov žijúcich v zahraničí delí na dve základné skupiny – na autochtónne menšiny
a slovenské tradičné komunity v krajinách západnej Európy a zámoria. Tretia časť definuje úlohy
štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v štyroch oblastiach podpory
definovaných v zákone o Slovákoch žijúcich v zahraničí, t.j. v oblasti vzdelávania, vedy
a výskumu, v oblasti kultúry, informačnej oblasti a v oblasti médií. Štvrtá časť definuje základné
úlohy pri prezentácii Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensku, piata časť charakterizuje výkon
štátnej politiky z aspektu vecnej pôsobnosti orgánov štátnej správy. Šiesta časť je venovaná
novému fenoménu – tzv. novej slovenskej diaspóre, ktorá vznikla hlavne od vstupu Slovenskej
republiky do Európskej únie. V závere je konštatované, že po schválení súčasného návrhu
koncepcie bude rozpracovaný akčný plán, ktorý po prerokovaní v Rade vlády SR pre krajanské
otázky (RVKO) určí konkrétne úlohy pre jednotlivé orgány štátnej správy na naplnenie cieľov
štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.