Študenti z radov Slovákov žijúcich v zahraničí sa aj v akademickom roku 2022/2023 môžu uchádzať o vládne štipendiá na vysokoškolské štúdium v SR v poskytovaných študijných odboroch. Celkový počet poskytovaných štipendií pre zahraničných Slovákov na akademický rok 2022/2023 je 70.

Poskytovanie vládnych štipendií SR je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky realizuje rozvojovú spoluprácu prostredníctvom programu vládnych štipendií v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019-2023 (UV SR č. 40/2019) a Zameraním dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2022 (UV SR č. 68/2022). Vládne štipendiá sú poskytované na všetky stupne vysokoškolského štúdia na verejných vysokých školách v Slovenskej republike. Podmienky priznania a poskytovania vládneho štipendia upravuje zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 50/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia.

Súčasťou poskytovania vládnych štipendií SR sú aj štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí (cudzích štátnych príslušníkov s trvalým pobytom mimo SR). Udeľovanie týchto štipendií sa stalo súčasťou štátnej politiky podpory Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa tvorila postupne, a to prijatím zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vznikom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný aj Manuál pre uchádzačov o štipendium vlády SR so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na emailovej adrese: helpdesk@studyabroad.sk a na tel. č.: +421 907 551 404.

Uchádzač o poskytnutie vládneho štipendia môže svoju prihlášku odosielať v elektronickej forme od 25. marca 2022. Elektronicky nezaregistrované materiály nie je možné akceptovať v písomnej forme. Posledný termín elektronickej registrácie a odoslania prihlášky s kompletnými materiálmi je 30. mája 2022.

 

Rozpis ponuky vládnych štipendií Slovenskej republiky podľa jednotlivých krajín pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2022/2023 (.pdf)

Bližšie informácie nájdete na webe www.vladnestipendia.sk