Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2022

 

Vážení krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 23/2021 z 30. septembra 2021 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí)č. 24/2021 z 30. septembra 2021 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 (ďalej len „žiadosti“) na účely v zmysle uvedeného zákona pre oblasti:

 1. vzdelávanie, veda a výskum,
 2. kultúra,
 3. informácie,
 4. médiá.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude i naďalej podpora aktivít zameraných  na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Prioritou v pôsobnosti úradu zostáva najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity.

Rovnako bude podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi.

Preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom.

 

Základnými kritériami na posúdenie žiadosti sú:

 • súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s pripravovanou Koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2021 – 2025 a s prioritami úradu,
 • kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite,
 • prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu,
 • predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,
 • vyúčtovanie dotácie v termíne a spôsobom stanoveným v dotačnej zmluve a vnútorných predpisoch úradu a poskytovanie súčinnosti pri vyúčtovaniach.

 

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi len na základe elektronickej a zároveň aj písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Elektronicky prostredníctvom elektronického online systému TU. Žiadosť o poskytnutie dotácie a Zmluva o poskytnutí dotácie musia byť v súlade s ustanoveniami smerníc č. 23 a č. 24/2021 z 30. septembra 2021, zverejnenými na našej webovej stránke. Žiadosti vyplnené na starých tlačivách nebudú akceptované. Listinnú podobu žiadosti je potrebné vytlačiť si priamo z elektronického dotačného systému ÚSŽZ.

!!! ŽIADOSTI PRE ROK 2022 SÚ UNIKÁTNE PRE KAŽDÝ PODPROGRAM. ŽIADATEĽ SI PRI REGISTRÁCII SVOJHO PROJEKTU DO ELEKTRONICKÉHO DOTAČNÉHO SYSTÉMU ZVOLÍ KONKRÉTNY PODPROGRAM (OBLASŤ PODPORY DOPLNÍ SYSTÉM AUTOMATICKY)!!!. 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte teritorialistu zodpovedného za Vašu krajinu.

 

Listinnú formu žiadosti (podpísanú, opečiatkovanú) je potrebné zaslať na adresu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Žiadosti vrátane povinných dokumentov sa registrujú v elektronickom dotačnom systéme najneskôr do 30. novembra 2021 23:59 hod. časového pásma platného v Slovenskej republike. Po uplynutí tohto času nebude možné registrovať novú žiadosť.

Žiadosť musí byť v listinnej podobe zaslaná najneskôr 1 deň po uzatvorení elektronického registračného systému, t.j. 1. decembra 2021. ÚSŽZ akceptuje aj žiadosti doručené osobne na adresu Úradu do 1.12.2021. Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať tieto kritériá budú z ďalšieho posudzovania vyradené.

Každá doručená žiadosť bude zaevidovaná odborom teritoriálnym a ekonomicko-dotačným a bude jej pridelené evidenčné číslo podľa poradia v registri žiadostí vo formáte ČÍSLO ŽIADOSTI/SKRATKA KRAJINY/2022. Po úspešnej evidencii žiadosti elektronickým systémom žiadateľ dostane prostredníctvom emailu vyrozumenie o zaevidovaní žiadosti a čísle, ktoré bolo pridelené jeho žiadosti.

V prípade, ak sa počas kontroly formálnej stránky žiadostí zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone, vo výzve, ostatných usmerneniach a vnútorných predpisoch, ktoré tvoria prílohy výzvy, úrad vyzve prostredníctvom príslušného teritorialistu žiadateľa, aby v ním určenej lehote odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Úrad svoju výzvu na odstránenie nedostatkov žiadateľom zasiela elektronicky iba raz a nebude ju opakovať.

Vzhľadom k tomu, že komunikácia ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky (emailom), žiadatelia o dotácie musia dbať na to, aby v žiadosti uviedli svoju funkčnú emailovú adresu. Zároveň je potrebné počas výzvy pravidelne kontrolovať prichádzajúce emaily (aj v spame), či neboli žiadatelia vyzvaní, aby odstránili nedostatky alebo doplnili svoju žiadosť.

Úrad upozorňuje, že na dotáciu nie je právny nárok.

Úrad bude posudzovať len tie žiadosti, ktoré budú spĺňať predpísané náležitosti, ktoré sú uvedené vo vnútorných predpisoch úradu č. 23/2021 z 30. septembra 2021 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 24/2021 z 30. septembra 2021 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a boli predložené úradu v stanovenom termíne.

Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky predpísané náležitosti v súlade so zákonom, výzvou a ostatnými usmerneniami a vnútornými predpismi úradu, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy, nebudú akceptované a nebudú predložené na ďalšie hodnotenie. Rovnako budú automaticky vyraďované žiadosti subjektov, ktoré budú k 30.11.2021 uvedené v Centrálnom registri pohľadávok štátu. Zároveň upozorňujeme, že Úrad bude do tohto registra zaraďovať všetky subjekty, ktoré poskytnuté dotácie nevyúčtujú v stanovenom termíne a nebudú reagovať na výzvy ÚSŽZ.

Ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií sa nachádzajú vo vnútorných predpisoch úradu č. 23/2021 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 24/2021 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí), ktoré sú prílohami tejto výzvy. Odpovede týkajúce sa často kladených otázok ohľadne dotačného procesu (Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu) nájdete takisto v prílohách tejto výzvy.

 

Časový harmonogram dotácií 2022

do 30.11.2021 – lehota na podávanie žiadostí o dotáciu v r. 2022 v elektronickom dotačnom systéme,

do 01.12.2021 – lehota na zaslanie žiadosti v listinnej podobe poštou alebo na osobné doručenie žiadosti do sídla úradu,

do 31.01.2022 – odstraňovanie formálnych nedostatkov žiadostí o dotáciu (iba jedna výzva) a spracovanie žiadostí o dotáciu na hodnotenie,

do 01.03.2022 – zasadnutia dotačných subkomisií a dotačnej komisie,

od 15.03.2022 – uzatváranie dotačných zmlúv a poskytovanie dotácií.

Úrad neručí za prípadný posun časového harmonogramu spôsobený aktuálnou pandemickou situáciou.

 

Základné dokumenty dotačného systému na rok 2022

Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (pdf)
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (pdf)
Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu (pdf)

 

Zoznam vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí (spolu)organizovaných úradom v roku 2022

Úrad bude aj v roku 2022 z rozpočtu na dotácie uhrádzať náklady vybratých účastníkov podujatí (spolu)organizovaných úradom. Záujemcovia o účasť na týchto podujatiach môžu požiadať úrad o finančnú podporu na úhradu s tým spojených výdavkov (napr. strava, ubytovanie, cestovné) a to v rámci dotačnej oblasti Kultúra.

Zoznam podujatí:

 • Palárikova Raková, ročník, predpokladaný termín: apríl, Čadca a obec Raková, hlavní organizátori: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca, Obec Raková,
 • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, 28.ročník, predpokladaný termín: jún, Nové Zámky, organizátori: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky, ZŠ na Nábrežnej. ul. v Nových Zámkoch a ÚSŽZ,
 • Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí, termín: 5. júl, Bratislava, hlavný organizátor: ÚSŽZ,
 • Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v rámci 55. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (47. ročník Krajanskej nedele, 7. ročník Krajanského dvora), predpokladaný termín: júl, Detva, hlavní organizátori: Mesto Detva, ÚSŽZ,
 • Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (24. ročník), predpokladaný termín: júl, Dulovce, hlavní organizátori: Obec Dulovce a Miestny odbor Matice slovenskej v Dulovciach,
 • Stála konferencia „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022“, termín: október 2022, hlavný organizátor: ÚSŽZ

Úrad neručí za prípadný posun alebo zrušenie jednotlivých podujatí spôsobené aktuálnou pandemickou situáciou.

 

Bratislava 1. októbra 2021

Mgr. Milan Ján Pilip v. r.
        predseda ÚSŽZ