Starosta obce Polichno a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci vyhlasujú 10. ročník výtvarnej súťaže MAĽUJEME TIMRAVU.  V roku 2021, vyhlasujeme už 10. ročník výtvarnej súťaže. Poslaním súťaže je formou výtvarných prác upriamiť pozornosť žiakov základných škôl na život, dielo Boženy Slančíkovej-Timravy a jej rodnú obec Polichno. Organizátori, chcú poukázať na to že, všetci sme deti Matky Zeme a neraz sa správame k nej neúctivo a hlúpo. Je čas zamyslieť sa, či si zaslúžime znovu sa narodiť na tejto planéte.

PODTITUL: Matka Zem

ORGANIZÁTORI SÚŤAŽE:

Obec Polichno, Dom Matice Slovenskej v Lučenci

SPOLUORGANIZÁTORI SÚŤAŽE:

MO MS V Polichne, Novohradské osvetové stredisko, Novohradský seniorát

PODMIENKY ÚČASTI:

Na súťaži sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, nižších ročníkov Osemročných gymnázií, a ZUŠ. Súťaž je medzinárodná. Vítané sú všetky výtvarné techniky (grafika, kresba, maľba, kombinované techniky).

Súťažné práce formátu najviac A2 zašle alebo osobne doručí príslušná škola do 30.9. 2021 Dom Matice slovenskej, Rázusova 33, 984 01 Lučenec

Kontakt: 047 4320480, 047 4379533, 0918 904 930, 0905 270 436, email: polichno@polichno.sk

Obálku označte heslom „MAĽUJEME TIMRAVU“

Výstava „MAĽUJEME TIMRAVU“, podtitul: “Matka Zem“ bude sprístupnená v Dome Matice slovenskej v Lučenci v mesiacoch október – december 2021.

Vernisáž výstavy a odovzdávanie cien oceneným autorom sa uskutoční 2. októbra 2021 (sobota) ako súčasť tradičného literárno-turistického podujatia TIMRAVIN CHODNÍČEK.

Každá práca, okrem signatúry na prednej strane, musí byť na rube označená týmito údajmi:

  1. a) meno a priezvisko autora
  2. b) vek
  3. c) meno vyučujúceho, ak prácu zasiela škola
  4. d) adresa školy
  5. g) súťažná kategória
  6. h) téma: „Matka Zem“

Práce, ktoré tematicky alebo technickým spracovaním nespĺňajú kritériá súťaže, budú vyradené.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

I. kategória: 6 – 10 rokov

II. kategória: 11 – 15 rokov

III.kategória: ZUŠ

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú stanoví organizátor.

Porota určí víťazné práce v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Príslušná škola víťaza v jednotlivých kategóriách získa finančnú pomoc od obce Polichno vo výške 70,- Euro na nákup učebných pomôcok. Organizátori si vyhradzujú právo udeliť zvláštne ceny a pochvalné uznania. S výsledkami súťaže budú oboznámené písomne všetky zúčastnené školy. Organizátori pozývajú všetkých účastníkov na vyhodnotenie súťaže 02.10.2021. Pri neúčasti ocenených autorov, ceny budú zaslané na adresu školy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Práce zostávajú majetkom Obce Polichno a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia. Ocenené práce sa nevracajú. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v tlači v záujme propagácie.

 

Pavel Kyseľ, starosta obce Polichno,

PaedDr. Jana Viteková, Riaditeľka Domu MS