Niekedy si vystačíme s vľúdnymi slovami, ktoré krehko pohladia ľudskú dušu. Veď kto z nás  blaženosťou emotívne neprecíti príjemnosť až dojemnosť okamihu, keď sa mu na rôznej pozícii či úrovni pri výnimočnej udalosti, oslavného jubilea či za príkladný čin alebo celoživotný prínos za vklad do akejkoľvek, aj nepatrnej, takpovediac „neviditeľnej“ činnosti na prospech kolektívu, spoločenstva, nevraviac o vlasti, učiní zadosť. Nielen prívetom s hlbokým úklonom a vrelým potleskom, ale aj myšlienkovým zhmotnením jeho príbehu, osobného príkladu, angažovanosti pre vytváranie dobrého mena Slovenska vo svete.

Státisíce Slovákov žijúcich v zahraničí v rôznych sveta kútov vrátane najprestížnejších metropol, ani nemysliac na svoj kúštik podielu, sa dennodenne vo svojich domovských štátoch nielen na profesijnej, teda pracovnej úrovni, ale aj v krajanských komunitách, spolkoch či kultúrno-spoločenských organizáciách, rovnako aj v individuálnych prejavoch svojich aktivít v rámci diaspóry, rôznym spôsobom pričiňujú o zveľaďovanie slovenskosti. Či už šírením slovenského jazyka, ochranou kultúrneho dedičstva, hĺbavými duchovými  posolstvami, aktívnou tvorivosťou v oblasti pedagogiky, kultúry, folkloristiky, literatúry, rôznych odnoží umenia či remeselného kumštu, ale aj organizátorským úsilím tvárniť čulý krajanský život a tým nabádať Slovákov vo svete k spolupatričnosti, k vzájomnej úcte a empatii, nevraviac  o snahe byť stále aj na tepe všetkého toho, čo sa deje v našej spoločnej domovine – na Slovensku.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí slovami jeho predsedu Milana Jána Pilipa sa počnúc 4. júnom 2021 rozhodol aj v kontexte vyslovených myšlienok a pohnútok pokračovať v ocenení záslužných krajanov – osobností slovenského sveta, ako aj organizácií, spolkov a inštitúcií Slovákov žijúcich v zahraničí, Medailou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nielen s novým dizajnom esteticky a umelecky citlivo prepojeným na symboliku snúbiacu sa so zakorenením a rozvitím slovenskosti v obraze lipových listových  výhonkov na odvekom kresťanskom dvojkríži, ale aj s novým štatútom, dôstojným heraldickým odôvodnením, pravidlami a spoločenskou vážnosťou takto udeľovanej medaily.

Okrem iného sa v preambule a jednotlivých článkoch štatútu (štatút Medaily ÚSŽZ uverejníme aj s odkazom naň na inom mieste webového sídla ÚSŽZ) konštatuje, že „Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako orgán štátnej správy Slovenskej republiky, plniac ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky o podpore národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpore ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpore vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí (čl. 7a Ústavy Slovenskej republiky), v záujme poukázať na skutočnosť, že Slovenská republika vždy považovala a považuje Slovákov v zahraničí za integrálnu národnú súčasť, ich život a dejiny za súčasť slovenských národných dejín a ich kultúru za súčasť národného kultúrneho dedičstva (Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva z 28. februára 2001) ustanovuje vyznamenanie Medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá symbolizuje vďaku Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o udržanie národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a úsilie spojené s upevňovaním väzieb medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou.

Insígniou Medaily ÚSŽZ je okrúhla medaila z postriebrenej mosadze s priemerom 35 mm. Averz tvoria lipové listové výhonky vyrastajúce z dvojitého kríža stojaceho na koreňmi obrastenom trojvrší. Reverz je Zem (kontinenty) s Atlantickým oceánom v strede, v dolnej časti štátny znak SR. Po obvode v kruhopise ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ. Medaila je zavesená na prevlečnej stuhe širokej 38 mm, upevnenej na ľavej časti hrude, farby stuhy v poradí Č-M-B-Č-M-B-M-Č-B-M-Č a pomere 4-4-4-2-2-6-2-2-4-4-4.

O udelení Medaily ÚSŽZ za zásluhy rozhoduje predseda ÚSŽZ, a to:

a) na návrh dotačných subkomisií ÚSŽZ za oblasti vzdelávania, kultúry,     informovania a médií;

b) na návrh poradných komisií predsedu ÚSŽZ za oblasti vzdelávania, kultúry, informovania a médií;

c) na návrh jednotlivých odborov ÚSŽZ (OSPO, ODOP, TEDO);

d) na návrh významných osobností – expertov v oblasti krajanskej problematiky.

Návrh na udelenie Medaily ÚSŽZ musí obsahovať:

a) stručné zdôvodnenie návrhu na udelenie Medaily ÚSŽZ;

b) štruktúrovaný životopis navrhovanej osobnosti, ak ide o fyzickú osobu, alebo popis najvýznamnejších zásluh, ak ide o právnickú osobu.

Pri podávaní návrhov navrhovateľ prihliada aj na výročia a jubileá jednotlivcov a kolektívov z radov krajanov. Zo štatútu Medaily ÚSŽZ dodajme, že navrhovatelia podávajú návrhy na sekretariát ÚSŽZ so zdôvodnením dvakrát v priebehu kalendárneho roka, a to k  1. januáru a k 30. júnu. 

V jednom kalendárnom roku je možné udeliť Medailu ÚSŽZ za zásluhy najviac trom osobám. ÚSŽZ môže rozhodnúť o udelení Medaily ÚSŽZ aj ďalším dvom osobám v kalendárnom roku, ak ide o mimoriadnu situáciu.