Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM o dva roky oslávi v decembri 75-ročné jubileum) je najväčším občianskym združením, ktoré vo viac ako 70 mestách a obciach všetkých žúp krajiny nášho južného suseda, v ktorých žije vo väčšom či menšom počte slovenská národnostná menšina, registruje v súčasnosti do tritisíc svojich členov. O tom, čo ich spája, akými aktivitami žijú, najmä však o principiálnom programovom a cielenom prístupe k zachovaniu slovenského jazyka a zajedno aj zvýšenie prirodzeného záujmu mladej generácie rozvíjať slovenskosť v duchu tradície ich predkov, rokovali v stredu 9. júna 2021 na pôde ÚSŽZ jeho predseda Milan Ján Pilip s predsedníčkou ZSM Ruženkou Egyedovou Baránekovou a tajomníkom Verejnoprospešnej nadácie ZSM Imrichom Fuhlom.

Predsedníčka ZSM R. Egyedová Baráneková informovala predsedu ÚSŽZ, že po vlaňajšku, ktorý negatívne poznačil mnohostrannú činnosť miestnych organizácií ZSM, ale aj znemožnil pravidelné a hojne navštevované kultúrne podujatia na celoštátnej úrovni (koncom augusta sa v obci Banka v Novohradskej župe uskutočnil iba 24. ročník Celoštátneho slovenského folklórneho festivalu), sa tento rok predsa len, najmä s postupným uvoľňovaním vyvíja nádejnejšie. V tomto kontexte pripomenula najmä úsilie – hoci často aj v dištančnom formáte – zachovať najmä tvorivé súťaže pre školskú mládež, teda pre slovenské deti v národnostných školách a najmä v školách, ktoré, ktoré vzdelávajú nové generácie Slovače v Maďarsku v piatich slovenských základných školách a dvoch gymnáziách v pôsobnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (súťaž pre deti a mládež Slovenské spievanky a veršovačky, súťažnú prehliadku speváckych a folklórnych skupín Slovenský škovránok).

Milan Ján Pilip sa v debate zaujímal okrem iného aj o tematiku, obsah a objektívne zhodnocovanie projektov z každoročne udeľovanej sumy na podporu Slovákov v Maďarsku vo výške 99 581,76 €, poberateľom ktorej je Verejnoprospešná nadácia ZSM (VPN v súčasnosti vedie Dr. Matej Šipický). Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí spomínanú finančnú čiastku pre VPN ZSM vníma ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z roku 2003.

Ako podotkol I. Fuhl, VPN ZSM v roku 2020 kvôli pandémii koronavírusu a zmrazeniu sociálnych kontaktov nasmerovalo značnú časť podpory na technicko-výučbové vybavenie slovenských škôl. V tomto roku, keďže zatiaľ sa od júna vyvíja situácia priaznivo, vo VPN ZSM veria, že sa po nútenej pauze podarí na jeseň uskutočniť už 15 rokov trvajúci výnimočný projekt  SPOZNAJ SVOJE KORENE – Školu v prírode na Slovensku neďaleko Brezna. Počas piatich turnusoch sa v mesiacoch september – október zúčastňuje na vzdelávaco-poznávacom  programe v prírodnom prostredí každoročne celkom 300 slovenských detí z Maďarska. Prirodzene, značnú časť bezmála 100-tisícovej dotácie – okrem organizácie spomínaného jedinečného projektu s úzkou súčinnosťou s pedagógmi – slovenčinármi, ako aj animátormi programov zo Slovenska podnecujúcich u školskej mládeže našich krajanov z Maďarska okrem jazykového a poznávacieho aspektu aj emotívny záujem o domovinu ich predkov, venuje VPN ZSM na projekty podporujúce kultúrno-vzdelávacie aktivity Slovákov v Maďarsku práve s akcentom na najmladšie generácie.

V závere stretnutia, okrem ďalších informácií o dianí v prostrediach Slovákov v Maďarsku, ktoré pozitívne ovplyvňuje svojim organizátorským úsilím aj ZSM, Ruženka Egyedová Baráneková venovala Milanovi Jánovi Pilipovi reprezentatívnu publikáciu Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku.  V plnofarebnej obrazovej knihe s pridanou hodnotou archívnych svadobných fotografií sú zobrazené mladé dvojice v tradičných svadobných krojoch Slovákov v Maďarsku – od Zemplína cez Novohrad a Pilíš, oblastí Budapeštianskej  a ďalších žúp až po bohatú a rozmanitú oblasť slovenskej Dolnej zeme v Maďarsku s takými odvekými centrami, akými boli a dodnes sú Békešská Čaba či Slovenský Komlóš. Kniha (bola vydaná v roku 2017) je potvrdením skvelej slovensko-maďarskej spolupráce z oboch strán Dunaja. Vznikla totiž vďaka vydavateľovi – Zväzu Slovákov Maďarsku, hlavnému podporovateľovi – Ministerstvu ľudských zdrojov v Maďarsku, ako aj spoluautorom – slovenskej etnologičke Anne Ostrihoňovej a fotografovi príjemne štylizovaných svadobných dvojíc z radov aktuálnej generácie Slovákov v Maďarsku Jozefovi Homogovi.