Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlásili na jeseň 2020 v poradí už 29. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Jej spoluorganizátorom je aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V tomto kontexte upozorňujeme pedagógov škôl i žiakov v slovenskom zahraničí, že blíži sa termín zaslania prác pre účastníkov súťaže z radov Slovákov žijúcich v zahraničí – 28. február 2021!

Cieľom súťaže je rozvíjať systematický a hlbší záujem žiakov o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, o významné udalosti zo života Slovákov, o významných dejateľoch slovenského národa, o kultúrne tradície a súčasné dianie formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

Tento ročník sa nesie v znamení 1150. výročia nástupu Svätopluka l. na kniežací stolec, 230. výročia vydania Tolerančného patentu cisára Jozefa Il. a 160. výročia vyhlásenia Memoranda národa slovenského v Martine. V roku 2021 si pripomenieme výročia významných slovenských osobností: 200. výročie narodenia Janka Matúšku, 145. výročie narodenia Ivana Kraska, 100. výročie narodenia Ruda Morica, 100. výročie narodenia Ivana Bukovčana, 85. výročie narodenia a 20. výročie úmrtia Vincenta Šikulu, 700. výročie úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho, 100. výročia úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava, 85. výročie úmrtia Kristíny Royovej, 50. výročie úmrtia Martina Benku, 100. výročie úmrtia Štefana Boleslava Romana (zakladateľa Svetového kongresu Slovákov) a 80. výročie narodenia Alexandra Kormoša (básnika, prekladateľa a novinára, významnej osobnosti Slovákov žijúcich v Maďarsku), ako aj výročia významnej udalosti, osobnosti vášho regiónu, mesta alebo vašej obce.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier a víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategóriách:
– v 1. kategórii práce žiakov 1. stupňa základných škôl,
– v 2. kategórii práce žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií,
– v 3. kategórii práce žiakov stredných škôl,
– v 4. kategórii práce žiakov zo zahraničia.

Posudzované budú len originálne práce autorského charakteru. Všetky práce obsahujúce prvky plagiátorstva budú zo súťaže vylúčené.

Do celoslovenského kola postúpi maximálne päť súťažných prác v každej kategórii z jednej školy napísaných v slovenskom jazyku. Každá súťažná práca musí byť vyhotovená v štyroch exemplároch. V záhlaví každého exemplára súťažnej práce musia byť nevyhnutne tieto identifikačné údaje: meno a priezvisko žiaka, vek, trieda, súťažná kategória, názov súťažnej práce, meno a priezvisko učiteľa, e-mailová adresa učiteľa, presný názov a ostatné údaje v súlade s prihláškou do súťaže. Školy a ostatní prihlasovatelia zodpovedajú za to, že zaslané práce sú prácami súťažiacich žiakov, neboli už posudzované v tejto súťaži a v iných súťažiach, ako aj za dodržanie všetkých súťažných podmienok. Pri nedodržaní súťažných podmienok sa práce nezaradia do celoslovenského kola súťaže.

Organizačný poriadok súťaže a prihlášku nájdete nižšie.

Termín zaslania vybraných súťažných prác Slovákov žijúcich v zahraničí do celoslovenského kola je do 28. februára 2021 v štyroch exemplároch na adresu:

Matica slovenská, Krajanské múzeum Matice slovenskej, P. Mudroňa 1, 036 52 Martin, Slovenská republika alebo na e-mailovú adresu domhronskeho@matica.sk.

Záujemcovia o súťaž môžu získať ďalšie informácie o súťaži na webových stránkach Štátneho pedagogického ústavu a Ministerstva kultúry SR, na adrese spu@statpedu.sk a na telefónnom čísle 004212/49276304.

Odborné poroty určia v každej kategórii kandidátov na Hlavnú cenu, na Cenu poroty a na čestné uznanie. Môžu udeliť v každej kategórii aj Osobitnú cenu poroty. Osobitne ocenia učiteľov a školy podľa počtu a úrovne ocenených súťažných prác žiakov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 29. ročníka súťaže sa uskutoční v máji 2021 v Nových Zámkoch (aj v závislosti od podmienok v rámci ochrany zdravia v čase pandémie koronavírusu COVID19).

Celé znenie dokumentov v pdf formáte nájdete tu:
Organizačný poriadok súťaže
Dodatok k Organizačnému poriadku
Prihláška