V krajine nášho južného suseda jesto veľa významných aktivistov, pedagógov, žurnalistov, literátov, kultúrne činných osobností, ba aj vedecko-výskumných pracovníkov a ďalších organizátorov života slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. Ich záslužná činnosť sa inštitucionálne prejavuje vo viacerých aspektoch – či už ide o aktivizáciu národnostného školstva, zachovania a rozvíjania slovenského jazyka, prezentácie autochtónnych kultúrnych hodnôt s akcentom na folkloristiku, hudobné aktivity či rôzne druhy typicky slovenského remeselného úžitkového umenia. Najmä však – a predovšetkým, prejavy Slovákov v Maďarsku a príklon k ich vrúcnej slovenskosti spočívajú v ochrane, zveľaďovaní a ďalšom zakoreňovaní hrdých tradícií v nadväznosti na kriesenie sebavedomia na tradície ich predkov, ktorí už pred tristo rokmi sťahovaním sa z Horných Uhier, niekdajších stolíc dnešného moderného samostatného Slovenska, osídľovali a zúrodňovali celé územia súčasného Maďarska.

K významným osobnostiam, ktoré svoju životnú energiu, um, talent a horlivú pracovitosť na upevňovaní národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku považujú za svoje životné poslanie i aktívny občiansky postoj v práci pre slovenskú národnostnú menšinu v domovskej krajine – Maďarsku, patrí aj pani Ruženka Egyedová-Baráneková.  Rodáčka z Detvy, žijúca v Novohradskej župe v Šalgótarjáne po uzatvorení manželstva , okrem iných svojich činností na blaho Slovače v Maďarsku predsedá už celých 25 rokov najväčšej občianskej organizácii slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku – Zväzu Slovákov v Maďarsku. Vo štvrtok 27. mája 2021 pani Ruženka oslávila v plnej aktivite tvorivých síl nádherné životné jubileum – 70 rokov.

 

KU GRATULANTOM SA V MENE ÚSŽZ
PRIPÁJA JEHO PREDSEDA MILAN JÁN PILIP:

 

Vážená pani Egyedová-Baráneková,

je mi cťou osloviť Vás za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, reprezentujúci aj stovky Vám spriaznených krajanov v celom svete, ako aj v  mene svojom, pri príležitosti významného životného jubilea, ktoré slávite.

Poznajúc Vašu dlhoročnú angažovanú spolkovú, organizátorskú, kultúrno-pedagogickú, ako aj tvorivo-záujmovú prácu s cieľom pevného ukotvenia slovenskej národnostnej menšiny vo všetkých regiónoch Maďarska, najmä však Vaše aktivity motivujúce k slovenskosti školskú generáciu Slovákov v Maďarsku, dovoľujem si Vám vyjadriť úprimnú vďaku za Váš dlhoročný vklad v prospech zachovania dedičstva predkov a zveľaďovania jazykového a kultúrno-duchovného bohatstva Slovače v krajine nášho južného suseda.

Vediac, že Vaše poslanie nie je v globalizačných podmienkach, značne ovplyvnenými aj prirodzenou jazykovou a kultúrnou asimiláciou domovského štátu jednoduché, s o to väčším zadosťučinením oceňujem Vaše odhodlanie, húževnatosť a objavnosť, s akými sa Vám darí mobilizovať už 25 rokov miestne a regionálne združenia Zväzu Slovákov v Maďarsku.

Hlbokú poklonu, okrem súťaže pre deti a mládež Slovenské spievanky a veršovačky, prehliadky speváckych a folklórnych skupín Slovenský škovránok či Celoštátneho slovenského folklórneho festivalu v obci Banka, si rovnako zasluhuje aj Vami iniciovaná 15-ročná úspešná história školy prírody  pre deti zo slovenských škôl v Maďarsku s motivačným animátorským vzdelávaco-poznávacím programom vo vlasti ich predkov.

Za Vaše mnohoraké aktivity na poli národnostnom a slovenskom Vám prajem veľa pozitívnej energie a nezlomnej chute do nových výziev a prínosných cieľov. Zároveň Vám želám pevné zdravie, bodrú myseľ, úsmevy na každý deň a ešte mnoho uspokojivých emotívnych zážitkov počas aktivít a stretnutí so Slovákmi nielen v Maďarsku, ale aj vo Vašom ľúbeznom Slovensku, ktoré ste si ako rodená Detvianka navždy privinuli k srdcu.

S úctou

MILAN JÁN PILIP, PREDSEDA ÚSŽZ

 

KTO JE RUŽENKA EGYEDOVÁ-BARÁNEKOVÁ

Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, folkloristka, kultúrna pracovníčka. V celej svojej činnosti sa angažuje a významne sa zaslúžila o uchovanie a posilnenie národnostnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku. Ruženka Egyedová-Baráneková (narodená 27. mája 1951 v Detve) bola zakladajúcou členkou FS Podpoľanec. Do Maďarska sa dostala po vydaji za Dr. Ferdinanda Egyeda, predsedu slovenskej samosprávy v Šalgótarjáne a poslanca župnej samosprávy, a začala aktívne participovať na činnostiach týkajúcich sa národnostného a kultúrneho života Slovákov v Maďarsku. Spočiatku pôsobila v Novohradskej župe, no čoskoro sa jej aktivity rozšírili v rámci celej krajiny.

Od roku 1996 doteraz nepretržite pôsobí vo funkcii predsedníčky Zväzu Slovákov v Maďarsku, najväčšej slovenskej spoločenskej organizácie v Maďarsku. Poslaním zväzu je spájať, motivovať a aktivizovať Slovákov, prispievať k posilňovaniu ich národnostnej identity. Na to slúži množstvo kultúrnych aktivít, ktoré zväz organizuje a ktoré sú spojené s jej menom, kde v zásadnej miere participuje, usmerňuje ich a koordinuje.

Spomedzi nich uveďme: celoštátnu súťaž detí a mládeže v speve slovenských ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovačky (3 CD-platne finalistov súťaže s názvom Slovenské spievanky), celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku v Banke – prehliadku speváckych a tanečných skupín slovenskej národnosti (ktorý usporadúva ZSM spolu s Novohradským osvetovým strediskom a miestnou samosprávou v obci Banka), výstavy krojovaných bábik (kroje Slovákov v Maďarsku) na Slovensku (FSP Detva 2003), v Maďarsku i v Rakúsku, Deň detí na Veľvyslanectve SR v Budapešti, národopisný tábor pre deti, súťažnú prehliadku speváckych a folklórnych skupín Slovenský škovránok, každoročné stretnutie Slovenská gazdinka na Veľvyslanectve SR v Budapešti, podujatie pre slovenskú mládež Slovenské lipky a vytvorenie Slovenského lipového hája v matranskom Alkári. Každoročne sa podieľa na organizovaní jazykových táborov na Slovensku pre slovenskú mládež z Maďarska a na organizovaní konferencií o situácii slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku.

Ruženka Egyedová-Baráneková je umeleckou riaditeľkou Novohradského medzinárodného folklórneho festivalu, ktorý sa uskutočňuje v dvoch štátoch – v Maďarsku i na Slovensku. Úzko spolupracuje s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave a ďalšími inštitúciami na Slovensku. Je pravidelnou aktívnou účastníčkou Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorú organizuje ÚSŽZ.

FOTO: ĽUDO POMICHAL