Vo štvrtok 6. mája 2021 v čase od 15. do 17. 15 h sa uskutočnil vzdelávací online seminár pre učiteľov a študentov slovenského jazyka v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Seminár bol zacielený na otázku, ako môžu učitelia slovenčiny stimulovať komunikačné, hlavne naratívne schopnosti, čitateľské a pisateľské zručnosti detí mladšieho školského veku na prahu školskej dochádzky. Súčasťou seminára bolo predstavenie práce so Šlabikárom na základe Eľkoninovej metodiky a metód podporujúcich detskú naráciu.

Prednášateľmi boli autori Šlabikára – doc. Svetlana Kapalková, PhD., z Katedry logopédie Pedagogickej fakulty UK Bratislava, medzinárodne uznávaná výskumníčka v oblasti vývinu reči, Mgr. Lýdia Vencelová, PhD., psychologička, ktorá koordinovala pilotné testovania šlabikára,  doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., z Katedry slovenského jazyka Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty PU v Prešove, vysokoškolský učiteľ, lingvista, divadelný režisér, spisovateľ a autor textov v Šlabikári pre čitateľov.

Na podujatí sa zúčastnilo 43 záujemcov, učiteľov a študentov z univerzít v Užhorode, Ľvove, Dnipre, Kyjeve, zo základných škôl v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, slovenskí učitelia zo 4. všeobecnovzdelávacej školy v Užhorode, ale aj učitelia a lektori slovenského jazyka z ďalších krajín (Bulharsko, Srbsko, USA), ako aj slovenskí odborníci na problematiku diagnostiky a stimulácie komunikačných schopností detí, vrátane bilingválnych.

Zúčastneným sa prihovorila pani docentka Jana Pekarovičová, riaditeľka centra pre slovenský jazyk ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca, špecializovaného pracoviska Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Účastníci ocenili vecnosť, názornosť, inštruktívnosť a komplexnosť výkladu, spojenie teoretických východísk s praktickou aplikáciou až do podoby konkrétnych krokov pri vyučovaní.

Šlabikár je priekopníckou učebnicou z hľadiska použitej metodiky, ale aj preto, že ako jediný na Slovensku je verifikovaný v školskej praxi. Dáta z overovania jednoznačne preukazujú efektívnosť vyučovacej stratégie, ktorá sa v ňom uplatňuje. Vyučovacia stratégia v ňom použitá je mimoriadne vhodná aj pre bilingválne deti.

Prof. PaedDr. JANA KESSELOVÁ, CSc.