Organizátori  Ceny Ondreja Štefanka 2021 a sprievodnej medzinárodnej konferencie  Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov, ktorá sa uskutoční v Nadlaku 9. – 11. septembra 2021 informujú aktuálne o definitívnej podobe programu jedného z najprestížnejších každoročných podujatí Slovákov na Dolnej zemi. V tomto roku sa namiesto pôvodne plánovaného marcového termínu vzhľadom na opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 uskutočňuje v prvej polovici septembra.

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku a Kultúrna vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku si zároveň s priloženým programom dovoľujú upozorniť všetkých účastníkov a pozvaných hostí podujatia na ČASOVÝ POSUN V RUMUNSKU. Teda miestny čas je o hodinu vpred voči stredoeurópskemu letnému času (napr. ak je miestny čas 10.00, tak v stredoeurópskom časovom pásme je 9.00). Zajedno láskavo prosia všetkých prehlásených účastníkov, aby spresnili čas príchodu a odchodu, aby organizátori vedeli spresniť požiadavky na ubytovanie.

V prípade, že sa z epidemiologických alebo iných dôvodov nemôžete zúčastniť na konferencii fyzicky, prosíme aby ste nám spätne oznámili, či si prajete byť online účastníkmi, aby sme vám následne mohli zaslať link na pripojenie.

Tešíme sa na stretnutie v Nadlaku.

Za organizátorov

Ľudmila Šomráková, Bianca Unc, Pavel Hlásnik

 

P R O G R A M     M E D Z I N Á R O D N E J     K O N F E R E N C I E

Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov

Nadlak, 9. – 12. septembra 2021

 

Štvrtok, 9. septembra 2021
  príchod účastníkov konferencie do Nadlaku, ubytovanie
17,30 – 18,00 prezentácia na centrálnom sídle DZSČR
18,00 – 20,00 slávnostné odovzdávanie   Ceny  Ondreja  Štefanka  2021
príhovory hostí
20,00 – 22,00 večera v reštaurácii Hostela Nădlac

 

Piatok, 10. septembra 2021
8,30 – 9,30 raňajky
9,30 – 10,00 otvorenie  konferencie  Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov
10,00 – 11,30 I. pracovná časť konferencie
Referujú:
prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

Kreovanie národnostného stredoškolského vzdelávania v krajinách so slovenskou dolnozemskou minoritou
doc. PhDr. Michal Babiak, PhD. Literárni patróni slovenských dolnozemských škôl
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. Úloha slovenských stredných škôl vo viacjazyčnom krajanskom prostredí pri konštruovaní jazykového a kultúrneho repertoáru študentov
Mgr. Pavel Hlásnik

Mgr. Bianca Unc

Význam nadlackej strednej školy pre slovenskú komunitu v Rumunsku
Mgr. Edita Pečeňová Slovenská dolnozemská škola v 21. storočí
11,30 – 12,00 prestávka

 

12,00 – 13,15 II. pracovná časť konferencie
Referujú:
prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. Zameranie stredných škol v prostredí dolnozemských Slovákov so zreteľom na uzlové historické medzníky
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. Dobrý učiteľ – záruka dobrej školy? (Sonda do pôsobenia slovenských učiteľov na Dolnej zemi)
doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

„Jazyk a kultúra v ohrození!“ Intervencie Ministerstva zahraničných vecí a diplomatických misií Slovenskej republiky do ochrany národnostného školstva slovenských menšín v dolnozemskom zahraničí (1939 – 1945)
prof. Dr. Janko Ramač

doc. Dr. Daniela Marčoková

Študovanie farárov a učiteľov z Dolnej zeme na evanjelických vzdelávacích inštitúciach  v prvej polovici 19. storočia
PhDr. Zuzana Pavelcová Interakcia Matice slovenskej so strednými školami dolnozemských Slovákov v archíve Krajanského múzea MS
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.,

doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.

K príprave študentov z Dolnej zeme na vysokoškolské štúdium na KMKT v Nitre
Dr. Sandra Kralj Vukšićová Postavenie menšinového školstva v Chorvátsku s dôrazom na vyučovanie slovenského jazyka na stredných školách
13,30 – 15,30 obed v reštaurácii Hostela Nădlac
15,30 – 16,45 III. pracovná časť konferencie
Referujú:
PaedDr. Svetlana Zolňanová Ako zachovať slovenské školy v Srbsku – kurikulárne aspekty vzdelávania
Mária Andrášiková Význam stredných škôl pre vojvodinských Slovákov
PhDr. Samuel Jovankovič Význam a miesto petrovského gymnázia v živote vojvodinských Slovákov
Tatiana Brtková Začiatky strednej školy v Kovačici
Mgr. Ján Chrťan Slovenské gymnázium? Ale kde? “Dilema” vojvodinských Slovákov o mieste založenia strednej školy (historický aspekt a význam)
Mgr. Gabriela Hamranová Odozva na činnosť slovenského gymnázia a národný život v Petrovci v slovenskej tlači 1919-1938
prof. Dr. Anna Makišová Vyučovanie slovenského jazyka na stredných školách v Srbsku a súťaže zo slovenského jazyka
16,45 – 17,15 prestávka

 

17,15– 18,30 IV. pracovná časť konferencie
Referujú:
Anna Medveďová Poslanie Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci cez prizmu štatistiky
Katarína Melegová-Melichová Krúžok Sládkovič – miesto tvorivého nepokoja
Vladimír Valentík Umelecká tvorba výtvarných pedagógov na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci
Mgr. Rita Hornoková Národnostné školy ako základné inštitúcie formovania slovenskej identity v Maďarsku
Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. Štandardné postupy pri výučbe slovenčiny u pedagógov na slovenských školách v Maďarsku
Mgr. Michal Kentoš, PhD. Techniky spätnej väzby a ich efektivita vo výučbe na slovenských školách v Maďarsku
Dr. Júlia Szabóová Marloková Význam jazykovo-prípravného ročníka v slovenskom národnostnom vzdelávaní v Maďarsku
19,00 – 22,00 večera v reštaurácii Hostela Nădlac

 

            Sobota, 11. septembra 2021
8,30 – 9,30 raňajky
9,30 – 10,45 V. pracovná časť konferencie
Referujú:
doc. Dr. Dagmar Mária Anoca Niekoľko poznámok k začiatkom stredného školstva v Nadlaku
Dr. Pavel Rozkoš Úloha nadlackej strednej školy pri formovaní slovenskej a českej inteligencie v Rumunsku
Mgr. Janko Gubani, PhD. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov slovenských škôl v Rumunsku
Mgr. Alexander Mlinarčík Význam Lýcea v Bodonoši pre slovenskú komunitu v bihorskej oblasti
Dr. Pavel Husárik K výročiu nadlackého lýcea
doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. Z nadlackého lýcea do sveta literatúry (a späť)
10,45 – 11,15 prestávka
11,15 – 12,30 VI. pracovná časť konferencie
Referujú:
Mgr. Mária Katarína Hrkľová Scientia potentia est (Poznanie je sila)
doc. Dr. Tünde Tušková, PhD.

doc. Dr. Alžbeta Uhrinová, PhD.

Reflexia pedagógov na vybrané otázky školského výskumu
PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. Výučba materinského jazyka (slohovej zložky) na strednej škole na Slovensku a u dolnozemských Slovákov
Mr. Vladimír Francisty Efektívnosť GeoGebra prostredia v kombinovanom učení funkcií
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. Krajanská literatúra v reflexii literárneho vzdelávania na Slovensku
Ing. arch. Rastislav Udžan, PhD. Najvýznamnejšie architektonické osobnosti Slovenska a ich diela ako dôležitá súčasť vzdelávacieho procesu
12,30 – 13,15 Záver konferencie
13,30 – 15,30 obed v reštaurácii Hostela Nădlac
16,00 odchod účastníkov z Nadlaku
19,30 večera pre tých účastníkov, ktorí zostávajú v Nadlaku

 

Nedeľa, 12. marca 2021
9,00 – 10,00 raňajky
10,00 odchod účastníkov z Nadlaku