V organizácii časopisu pre literatúru a kultúru Nový život a Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca sa v sobotu 19. júna 2021 v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára uskutočnilo 65. Literárne snemovanie. Prítomným sa najprv prihovorili organizátori podujatia: šéfredaktorka časopisu Nový život Zdenka Valentová Belićová a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci (SVC) Vladimír Valentík. O tradičnom podujatí informuje na informačno-publicistickom portáli kulpin.net jeho zriaďovateľka a šéfredaktorka Katarína Pucovská, ktorej aj tuto cestou vyjadrujeme poďakovanie za láskavosť a dovolenie, že informáciu o významnom literárnom podujatí Slovákov v Srbsku môžeme sprostredkovať aj ďalším krajanom vo svete.

Účastníkov snemovania pozdravila aj Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNM). Na tohtoročnom snemovaní referenti pozornosť venovali storočnici od narodenia Paľa Bohuša ako aj tohtoročným jubilantom: deväťdesiatnikovi Danielovi Pixiadesovi, sedemdesiatnikom Michalovi Ďugovi a Zlatkovi Benkovi a šesťdesiatnikom: Anne Makišovej, Ladislavovi Čánimu, Adamovi Svetlíkovi, Jánovi Salčákovi, Michalovi Babiakovi a Zuzane Čižíkovej. V druhej časti snemovania udelili Cenu Nového života Michalovi Babiakovi.

Pred oficiálnou časťou snemovania Vladimír Valentík odovzdal autorské výtlačky najnovších kníh SVC a to Milanovi Kolarskému (Sabrana jela i ishrana porodice Dundjerski u Kulpinu početkom XX. veka), Miroslavovi Aleksićovi (Chudorľavý čas v preklade do slovenčiny Zdenky Valentovej Belićovej a Anny Vrškovej) a Zdenke Valentovej Belićovej (Apocrypha by Lilith v preklade do angličtiny Smiljany Pixiades a Julije Graham).

V pokračovaní odzneli referáty venované storočnici narodenia Paľa Bohuša. Referát Michala Harpáňa Básnik Paľo Bohuš a maliar Martin Jonáš prečítala Marta Pavčoková a Annamária Boldocká Grbićová predniesla vlastnú úvahu: Bicyklovanie s Paľom Bohušom. K deväťdesiatinám Daniela Pixiadesa prózne a poetické príhovory napísali Viera Benková, Katarína Pucovská a Martin Prebudila. Vladimír Valentík si zaspomínal na prvé stretnutie a spoluprácu s Michalom Ďugom.

Martin Prebudila hailu trojverším zablahoželal Ladislavovi Čánimu a tiež aj Jánovi Salčákovi. Jasna Uhlárikova sa venovala životnému výročiu Anny Makišovej a Zuzana Čižíková a Marína Šimáková Speváková predniesli referáty venované Adamovi Svetlíkovi. Prostredníctvom video nahrávok sa prihovorili Patrik Šenkár, Katarína Mosnáková Bagľašová, Peter Michalovič, Etela Farkašová a Sofia Skokanová.

Záverom snemovania udelili aj tradičnú cenu časopisu Nový život za rok 2020. Komisia v zložení profesorka slovenského jazyka a literatúry Marta Pavčoková, redaktorka v TV Vojvodiny Anna Funtíková a predsedníčka komisie, publicistka a prekladateľka Katarína Pucovská jednoznačne rozhodla Cenu Nového života za rok 2020 udeliť Michalovi Babiakovi za esej Orffovo inštrumentárium v Kulpíne, uverejnenú v Novom živote, č. 5-6, 2020. Cenu zdôvodnila Katarína Pucovská. Michal Babiak, ktorý žije a pracuje na Slovensku, a tak nemohol byť prítomný na snemovaní, sa za udelenú cenu poďakoval video záznamom.

 

Na titulnej fotografii:

Účastníci 65. Literárneho snemovania v Báčskom Petrovci.

Foto: Ján Hlaváč

 

KATARÍNA PUCOVSKÁ, KULPIN.NET

Foto: kulpin.net

 

PODROBNEJŠIE SLOVOM AJ OBRAZOM

NA PORTÁLI KULPIN.NET

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11289-cena-noveho-zivota-michalovi-babiakovi