Zásadnými aspektmi miesta, života a prejavovania sa národnostných menšín žijúcich v Maďarsku, ako aj úlohy štátu v podpore ich pretrvania a rozvíjania sa ako neoddeliteľnej a prínosnej súčasti občianskej spoločnosti s črtami pridanej hodnoty ľudskej, sociálno-historickej, ako aj kultúrno-duchovnej vo vzťahu k väčšinovému maďarskému národu, sa v dňoch 4.-5. novembra zaoberala v Budapešti medzinárodná konferencia o súčasnosti a perspektívach národnostných menšín  v Maďarsku. Gestorom konferencie bol Úrad vlády Maďarska, pričom rola oficiálneho hostiteľa bola zosobnená v Miklósovi Soltészovi, štátnom tajomníkovi  vlády Maďarska pre záležitosti cirkvi a národnostných menšín. Úrad vlády Maďarska usporiadal konferenciu pri príležitosti maďarského predsedníctva Rady Európskej Únie s názvom Národnostné menšiny v Maďarsku: ochrana a odovzdávanie hodnôt národnostných menšín. Účastníkom sa prihovoril aj Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V konferenčnej sále Centra bulharskej národnostnej menšiny v Maďarsku sa vo štvrtok 4. novembra  predpoludním zišli delegáti a hostia vrátane Milana Jána Pilipa, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby z viacerých zorných uhlov, historického kontextu, najmä však z potrieb súčasnej Európy národov nastavili pohľad miestu a poslaniu národnostných menšín nielen v mnohonárodnostnom Maďarsku, ale sa so svojimi skúsenosťami podelili najmä z tradičných krajín s bohatými skúsenosťami v tejto oblasti potvrdzujúcej starostlivosťou o menšiny či vlastné diaspóry v zahraničí vyspelosť demokratických občianskych spoločenstiev.

Miklós Soltész, štátny tajomník pre záležitosti cirkvi a národnostných menšín vlády Maďarska, vo svojom príhovore vyslal pozitívne posolstvo o potrebe väčšieho úsilia a podpory národnostným menšinám, keďže práve ony sú ozdobou každé štátu. Sú totiž nositeľmi kultúrneho a duchovného dedičstva predkov, a tak niet pochýb, že aj vďaka týmto atribútom je ich miesto v prostredí väčšinového národa nezastupiteľná. Upriamil pozornosť prítomných o. i. na to, že v komunikácii s predstaviteľmi 13 národnostných menšín v Maďarsku, využíva dostatočný priestor aj Kancelária štátneho tajomníka Úradu vlády Maďarska na nastavenie optimálnej legislatívy o národnostných menšinách všetky možnosti, vrátane parlamentných spravodajcov na to, aby Maďarsko, ctiac si menšiny ako integrálnu súčasť maďarského národa, mohlo byť pyšné na to, aké podmienky na ich rozvoj im vytvára – a naopak – aby jednotlivé národnostné menšiny boli hrdé na štát, v ktorom sa môžu plnohodnotne rozvíjať. M. Soltész zdôraznil, že v Maďarsku je veľkou hodnotou, priam bohatstvom, ak niekto patrí k národnostnej menšine.

Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, vo svojom príhovore, v ktorom vyjadril vďaku za možnosť vystúpiť na tomto dôležitom a inšpiratívnom fóre, nezabudol na ocenenie Maďarska, ktoré prejavuje naše dobré susedské vzťahy aj skrze pozitívnu a mimoriadne plodnú komunikáciu nielen s vrcholnými predstaviteľmi Slovákov v Maďarsku, ale s celou slovenskou národnostnou menšinou na úrovni regiónov, žúp, miest a obcí, v ktorých Slováci v Maďarsku žijú.

Predseda ÚSŽZ následne predstavil prítomným samotný úrad, ktorý vykonáva štátnu politiku vo vzťahu ku krajanom, a teda komunikuje aj s predstaviteľmi Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku ako kľúčovou politicko-spoločenskou ustanovizňou reprezentujúcou celú slovenskú národnostnú menšinu v Maďarsku. Prítomných zaujali najmä pasáže, v ktorých M. J. Pilip priblížil mechanizmus podpory krajanov vo svete – a teda aj podporu Slovákov v Maďarsku:

„Medzi kľúčové agendy úradu patria poskytovanie dotácii a vydávanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí. Povedzme si pár slov o týchto dvoch agendách.

Poskytovanie dotácii, t.j. štátna podpora aktivitám  Slovákov žijúcich v zahraničí, je zameraná na štyri základné oblasti: 1. vzdelávanie, vedu a výskum, 2. kultúru, 3. informačnú oblasť a 4. oblasť médií. Len pre ilustráciu, v roku 2020 bolo podporených 654 projektov od žiadateľov z 29 štátov vrátane SR v sume  1 901 258,29 eur. Najväčšia podpora bola poskytnutá aktivitám v oblasti kultúry – oblasti 354 projektov z 23 štátov vrátane SR vo výške 1 177 959,22 eur a v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu informuje o podpore krajanských aktivít v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu  – 206 projektov v 25 štátoch vrátane Slovenskej republiky vo výške  533 182,47 eur.

Zároveň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vynaložilo na vládne štipendiá, učiteľov a lektorov a vzdelávacie podujatia pre krajanov spolu   3 043 482,81 eur. Ministerstvo školstva poskytlo 70 štipendií Slovákom zo 6 štátov, vyslalo na slovenské školy 16 učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov do Maďarska,  Rumunska a na Ukrajinu. V zahraničí pôsobí aj 22 lektorov slovenského jazyka a kultúry v 15 krajinách.

Súčasťou výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí je aj vydávanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, ktoré slúžia na účely uplatnenia si práv a výhod jeho držiteľa ustanovených osobitnými zákonmi v SR. Osvedčenie okrem potvrdenia identity Slováka žijúceho v zahraničí dáva držiteľovi možnosť získať prechodný pobyt na Slovensku,  čo  umožňuje pracovať na území SR (nepotrebuje pracovné povolenie na rozdiel od cudzinca),  získať občianstvo SR už po troch rokoch trvalého, resp. nepretržitého pobytu a cestovať (zdržiavať sa) aj v iných krajinách EU,“ povedal o. i. vo svojom vystúpení predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip.

Medzinárodná konferencia o národnostných menšinách v Maďarsku vyvrcholila v piatok 5. novembra, keď bol v programe aj tzv. okrúhly stôl predsedov kľúčových celoštátnych národnostných samospráv v Maďarsku. Za slovenskú národnostnú menšinu sa na ňom zúčastnila Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Pohľad do sály: za Milanom Jánom Pilipom po jeho pravej strane sedí Anton Paulik, hovorca slovenskej národnostnej menšiny v Parlamente Maďarska.

Miklós Soltész, štátny tajomník pre záležitosti cirkvi a národnostných menšín vlády Maďarska, počas svojho vystúpenia.

Prítomným sa prihovoril Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ.

Na poslednej fotografii Milan Ján Pilip so svojimi kolegami – predsedami štátnych inštitúcií, ktoré majú v gescii starostlivosť o diaspóry – v strede Milan Bošnjak z Chorvátska, celkom vpravo Arno Gujon zo Srbska.