Národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby – Palárikova Raková počas svojho 56. ročníka predstaví slovenskému publiku i krajanský ochotnícky divadelný kolektív. 22. a 23. apríla 2024 sa v rámci programu odprezentuje Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica, Srbsko, víťaz divadelného festivalu DIDA PIVNICA so svojím predstavením SEDEM HRIECHOV.

Palárikova Raková je najstaršia celoštátna tematická súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby s nomináciou víťaza na festival DIDA Pivnica (Srbsko). Tento rok sa uskutoční 22. – 26. apríla v regióne Kysuce.

Vyhlasovatelia a hlavní organizátori: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Obec Raková, Mesto Čadca
Spoluusporiadatelia: Dom kultúry v Čadci, Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava

Poslaním prehliadky je podnecovať a motivovať ochotnícke divadelné súbory na Slovensku k inscenovaniu pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby klasickej a súčasnej, dramatizácií pôvodných prozaických textov, ako aj písaniu nových pôvodných dramatických diel. Na základe odborného posúdenia všetkých prihlásených inscenácií sa prezentujú najpozoruhodnejšie a umelecky najvyspelejšie inscenácie v súťažnej časti Palárikovej Rakovej. Prostredníctvom vystúpení divadelných amatérskych súborov v rámci Palárikovej Rakovej chcú organizátori pestovať národné povedomie, lásku k rodnému jazyku a úctu ku klasickým i súčasným dielam slovenských autorov.

V rámci vzdelávacieho programu prehliadky sa realizujú tvorivé divadelné dielne a odborné semináre s cieľom zvyšovať umeleckú úroveň ochotníckeho divadla. Z dôvodu obohatenia dramaturgie a programovej skladby prehliadky sú súčasťou aj každoročné pohostinné predstavenia ďalších divadelných amatérskych a profesionálnych kolektívov a účasť krajanského divadelného amatérskeho súboru – víťaza festivalu DIDA Pivnica (Srbsko).

V rámci sprievodného programu prehliadky sa pravidelne realizujú výstavy venované spomienke na J. Palárika, s tematikou festivalu a divadla – ochotníckeho i profesionálneho, ako aj výstavy prezentujúce tvorbu kysuckých umelcov. Rovnaký dôraz sa kladie aj na mladšie genrácie – v rámci divadelných dní prebiehajú predstavenia pre deti a mládež v mestách a obciach regiónu Kysúc s cieľom pestovať v mladom divákovi potrebu prijímania a rozvíjania duchovných umeleckých hodnôt.