V dňoch 4. – 6. októbra 2021 sa uskutočnilo ďalšie zo série vzdelávacích podujatí zameraných na učiteľov a študentov slovakistiky v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a výučbu slovenského jazyka s názvom Dni slovenskej kultúry na Užhorodskej národnej univerzite. Zmyslom podujatia bolo predstaviť vybrané aspekty filmovej tvorby na Slovensku a osobitosti slovenčiny v súčasnej mediálnej komunikačnej sfére.

Počas troch dní odznelo 6 prednášok s diskusiou (päť v priamom kontakte s adresátmi, jedna dištančnou formou). Konkrétne ide o tieto témy prednášok:

Slovenský autorský dokumentárny film ako svedectvo o malých makrokozmoch

Žurnalistické žánre v slovenskom kontexte – teória a prax

Koncepty hrdinu a celebrity v štruktúre komentátorských prejavov v slovenčine

Šesťdesiate roky v slovenskom filme

O filmoch študentov prešovskej mediálky – teória v praxi

Medzi slovenskou rozprávkou a hollywoodskym animovaným filmom 

Prednášateľom bol Mgr. Jozef Mergeš, PhD., z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií FF Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý sa výskumne špecializuje na film a mediálnu komunikáciu. Podujatie bolo adresované nielen študentom slovakistiky, ale aj žurnalistiky na Filologickej fakulte a študentom histórie na Fakulte histórie a medzinárodných vzťahov na Užhorodskej národnej univerzite, ktorí si vybrali slovenský jazyk ako voliteľný predmet.  Okrem vysokoškolských študentov sa na prednáškach zúčastnili žiaci 10. a 11. ročníka 4. všeobecnovzdelávacej školy v Užhorode so záujmom o film a médiá so slovenskou učiteľkou Erikou Fajnorovou.  Na on-line stretnutí Medzi slovenskou rozprávkou a hollywoodskym animovaným filmom sa zúčastnili vysokoškolskí učitelia a študenti aj z Ľvova a Dnipra.

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pod záštitou Generálneho konzulátu SR v Užhorode.

 

prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.

prijímateľka grantovej dotácie