V nadväznosti na predchádzajúce stretnutie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa s predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richardom Vašečkom, ktoré sa uskutočnilo v ÚSŽZ, sa v piatok 18. júna 2021 na pôde predmetného výboru konalo neformálne stretnutie predsedu ÚSŽZ M. J. Pilipa a jeho podpredsedu Petra Prochácku s poslancami Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Rokovanie bolo venované predovšetkým problematike štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v oblasti krajanského vzdelávania a školstva. Osobitný dôraz bol položený na problematiku víkendových škôl a vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí. Poslanci boli oboznámení s niektorými otvorenými otázkami či problémami, ktoré v tejto oblasti pretrvávajú a zároveň aj požiadaní o pomoc a spoluprácu pri ich riešení.

Predseda ÚSŽZ M. J. Pilip tiež informoval o problematike štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom všeobecne, vrátane novej koncepcie tejto politiky na obdobie rokov 2021 – 2025. Predsedu výboru Richarda Vašečku pozval na rokovanie svojho konzultačno-poradného orgánu, tzv. Školskej komisie, ktorá je reprezentatívnym fórom pre dialóg medzi krajanmi na jednej strane a predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o problematike spolupráce a pomoci poskytovanej Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a týmto rezortom krajanskému školstvu a vzdelávaniu.

Podľa slov M. J. Pilipa, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí naplní svoj prísľub a k aktualizovanému materiálu k tejto problematike priloží aj relevantné odpovede, na otázky, ktoré poslanci položili a na ktoré, aj z časových dôvodov, im spoločne s podpredsedom ÚSŽZ nemohli na mieste odpovedať. Či už išlo o kolíziu termínov maturít záujemcov z radov mladých krajanov v Chorvátsku o štúdium na Slovensku s termínom prijímacích pohovorov na príslušných vysokých školách v SR, dostatočný počet štipendijných miest pre krajanov v rámci ich vysokoškolského štúdia na Slovensku (v súčasnosti 70 ročne), efektívne využitie financií na vzdelávanie v Maďarsku vzhľadom na asimiláciu, ale napríklad aj o aspekt vedomejšieho sa hlásenia krajanov k slovenskej národnosti, aby aj tým zvýšili svoj nárok na osobitné štipendiá.